دوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1392 )                   جلد 21 شماره 4 صفحات 59-68 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، VahedianM@mums.ac.ir
چکیده:   (10831 مشاهده)

  مقدمه: سرطان پستان یکی ازبیماری های مزمن غیرواگیر زنان است که موجب به خطر انداختن سلامت آنان می گردد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی برالگوی مراحل تغییردر ارتقای رفتار خودآزمایی پستان انجام شد.

  روش کار: این مطالعه به صورت نیمه تجربی طی دو مرحله انجام شد. ابتدا برای تعیین قدرت پیش بینی کنندگی الگوی مراحل تغییر،پرسشنامه بین410 نفر از داوطلبان که به صورت طبقه ای از5 مرکز بهداشت انتخاب شده بودند توزیع گردید. سپس یک مرکز بهداشت شهرستان به تصادف انتخاب و39 نفر از دو مرکز بهداشتی درمانی تابعه آن بعنوان گروه آزمون و کنترل در نظر گرفته شد. برنامه آموزشی جهت گروه آزمون طی 4 جلسه اجرا گردید و در گروه کنترل، مداخله ای انجام نشد. 2 ماه بعد، مجدداً پرسشنامه مذکور توسط افراد هر دو گروه، تکمیل و نتایج بدست آمده مقایسه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss16 و آزمونهای آماری تی زوجی، ویلکاکسون، من ویتنی و کندال تجزیه و تحلیل شد .

  یافته ها: میانگین نمره سن واحدهای پژوهش6/7 ± 3/33 بود. آزمون t زوجی نشان داد نمره آگاهی بعد نسبت به قبل از آموزش درگروه آزمون افزایش یافته بود (001/0> p و 9/6 t= )، همچنین آزمون کندال نشان داد که افراد در گروه آزمون زمان انجام مداخله از پیشرفت مثبت و معناداری درمراحل تغییر برخوردار بودند( 001/0= P ) .

  نتیجه نهایی: نتایج مطالعه اثربخشی این برنامه آموزشی را درارتقای رفتار خودآزمایی پستان تأیید می کند، لذا برای بهبود سلامت زنان می توان از این الگو به عنوان چارچوبی در طراحی برنامه های آموزشی استفاده کرد.

متن کامل [PDF 1485 kb]   (2302 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰