دوره 24، شماره 2 - ( 6-1395 )                   جلد 24 شماره 2 صفحات 129-137 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان
2- دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان ، s_bashirian@yahoo.com
چکیده:   (4398 مشاهده)

مقدمه: معتادین به مواد مخدر، از گروه های آسیب­پذیر در برابر هپاتیت «ب» هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب» در معتادین مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهر همدان انجام شد.

روش­کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. نمونه‌های پژوهش را 135 نفر از معتادین مراجعه کننده به مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد مخدر سمیعی 8 تشکیل داده که با روش سرشماری، انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه مشتمل بر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب»، جمع‌آوری شد. تحلیل داده‎ها با استفاده از همبستگی اسپیرمن و تی تست مستقل با کمک نرم افزارSPSS ویراست 22 انجام شد. سطح معنی‌داری آزمون‎ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.        

یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 52/10±65/38 سال بود. میانگین نمره کسب شده در هر یک از سازه‌ها عبارت بودند از: حساسیت درک شده 95/4±23/9 با حداکثر نمره قابل اکتساب24 (متوسط)، شدت درک شده 16/9 ±24/20 با حداکثر نمره قابل اکتساب32 (متوسط)، منافع درک شده 47/6±40/11 با حداکثر نمره قابل اکتساب24 (متوسط)، موانع درک شده 56/12 ±87/21 با حداکثر نمره قابل اکتساب64 (ضعیف)، راهنما برای عمل 27/7±05/10 با حداکثر نمره قابل اکتساب20 (متوسط)، خودکارآمدی 58/11 ±73/18 با حداکثر نمره قابل اکتساب40 (متوسط) و رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب» 92/2 ±01/4 با حداکثر نمره قابل اکتساب16(ضعیف) بود. در این مطالعه همبستگی معناداری بین مشخصات دموگرافیک با نمره رفتارهای پیشگیرانه مشاهده نشد (05/0<P)؛ همچنین هیچ کدام از سازه­های یاد شده با نمره رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب» همبستگی معناداری نداشتند (05/0<P).

نتیجه‌ گیری: با توجه به نمره پایین افراد در سازه­های الگوی اعتقاد بهداشتی و وجود شرایط مخاطره آمیز متعدد پیرامون این افراد، برنامه‌های آموزش بهداشت به منظور پیشگیری از ابتلا به هپاتیت «ب» در معتادین توسط متولیان بخش بهداشت و درمان خصوصا پرستاران پیشنهاد می‌گردد.

متن کامل [PDF 210 kb]   (1000 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۲/۸ | انتشار: ۱۳۹۵/۶/۱۴