دوره 25، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 25 شماره 2 صفحات 45-53 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- اســتادیار، مرکــز تحقیقــات بیماریهــای مزمــن )مراقبــت در منــزل(، دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان، همــدان، ایــران
2- دانشــجوی کارشناســی ارشــد، گروه پرسـتاری، مرکــز پژوهشهای دانشــجویان، دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان، همـدان، ایـران ، sadeghi1965@gmail.com
3- استادیار، مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- دانشیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (4059 مشاهده)

مقدمه: مسئولیت پذیری اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که علاوه بر تأمین منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. مشخصات جمعیت شناختی بر مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر گذار می باشد. هدف این مطالعه تعیین وضعیت مسئولیت پذیری اجتماعی پرستاران و ارتباط آن با برخی مشخصات جمعیت شناختی است.

روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در سال 1394 اجرا گردید. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی نسبتی انجام گرفت و  148 پرستار مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و  مسئولیت پذیری اجتماعی بود. در این مطالعه روایی و پایایی پرسشنامه تایید شد و  پایایی 86/0 محاسبه گردید.تجزیه و تحلیل داده ها  با نرم افزار  Spss  ویرایش 16 از طریق ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن ارتباطات تعیین شد. ملاحظات اخلاق در پژوهش لحاظ گردید.

یافته ها: بر اساس یافته ها 6/72% از پرستاران دارای مسئولیت پذیری کلی در سطح بالا بودند. میانگین مسئولیت پذیری کلی(4/0 ± 7/3) بود. بین مسئولیت پذیری  اجتماعی پرستاران با سن و وضعیت تاهل ارتباط معنی دار وجود داشت (p<0.05).  بین جنس و سطح تحصیلات با مسئولیت پذیری  اجتماعی پرستاران ارتباط آماری معنی داری یافت نشد.

نتیجه گیری: از آنجا در این مطالعه ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و برخی مشخصات نشان داده شد، لذا  لازم است که  سازمان های پرستاری مشخصات جمعیت شناختی را جهت گزینش پرستاران برای انجام مسئولیت های خطیر مراکز آموزشی درمانی لحاظ نمایند.

متن کامل [PDF 228 kb]   (2198 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۴/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۶/۲ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۵