دوره 25، شماره 4 - ( آذر و دي 1396 )                   جلد 25 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد مامایی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرند دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند ، zohre.maryami@yahoo.com
2- کارشناس ارشد مامایی، عضوهیات علمی دانشگاه آزاد ورامین(پیشوا) دانشگاه آزاد اسلامی ورامین
3- کارشناس ارشد مامایی وآموزش پزشکی ، عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری ومامایی
4- دانشیار اپیدمیولوژی وآمارزیستی
چکیده:   (1320 مشاهده)

چکیده

مقدمه: هیسترکتومی یکی از شایعترین شیوه های جراحی در بین زنان سنین تولیدمثل است. این جراحی شایع باعث استرس و اضطراب در زنان می گردد. اضطراب به عنوان یک پاسخ طبیعی سازگار در دوره قبل از عمل می تواند بر واکنشهای فیزیولوژیک تاثیر بگذارد. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر ماساژ اختصاصی پا برمیزان اضطراب و شاخص های فیزیولوژیک قبل از عمل هیسترکتومی انجام شد.

روش کار: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوگروهی (مداخله وکنترل) است.  تعداد نمونه ها 60 بیمار از 2 بیمارستان شریعتی وولیعصر تهران(30 مداخله،30 کنترل) با تخصیص تصادفی انتخاب شدند. در گروه مداخله ماساژ یک مرتبه به مدت 20 دقیقه  در ساعت خاصی روز قبل از عمل بر روی پاهای بیمار انجام گرفت. در گروه کنترل مداخله ای انجام نگرفت. در هر 2 گروه قبل از انجام مداخله میزان اضطراب و علایم حیاتی چک وثبت شد،  سپس 30 دقیقه بعد از انجام مداخله در هر دو گروه مجددا میزان اضطراب و علایم حیاتی چک وثبت گردید. داده های این پژوهش با استفاده  از آزمونهای آماری کای دو،آزمون دقیق فیشر، تی زوجی وتی مستقل با استفاده از نرم افزارآماری مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. (نسخه 16)

یافته ها: یافته های این پژوهش در مقایسه 2گروه مداخله وکنترل  در میان شاخص های فیزیولوژیک شامل نبض، فشار خون سیستولیک ودیاستولیک تغییر معناداری را نشان نداد. فقط تنفس تغییر معناداری را در مقایسه دو گروه  نشان داد((p=0,00

نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که ماساژ بر شاخص های فیزیولوژیک بیمارشامل نبض، فشارخون سیستولیک ودیاستولیک تاثیر قابل ملاحظه ای نداشته است و فقط تعداد تنفس را کاهش می دهد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۱ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶