XML English Abstract Print


1- استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان ، hazavehei@umsha.ac.ir
2- مربی دانشگاه علوم پزشکی همدان
3- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
4- استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده:   (788 مشاهده)

مقدمه: فعالیت جسمانی منظم و روزانه عوارض میانسالی و یائسگی را به تاخیر می اندازد و سبب ارتقاء کیفیت زندگی زنان می گردد. مدیریت بیماری های دیابت و قلبی و عروقی و پوکی استخوان و فشارخون بالا را افزایش می دهد. هدف این مطالعه،  تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بر فعالیت جسمانی زنان میانسال شهر همدان  بود.

روش کار : در این مطالعه تجربی،122 زن میانسال 50 تا64 سال ، بصورت تصادفی  ساده انتخاب و شرکت داشتند. ابزار مطالعه پرسشنامه محقق ساخته، پرسید برای سنجش سازه های مدل پرسید و حمایت اجتماعی بود. از گام شمار برای سنجش پیاده روی، ازشاخص BMI برای ارزشیابی پیامد رفتار فعالیت جسمانی استفاده شد.ادیتنتهتهنتدو.کقیم.بوییاائمئکموبکوکی

:یافته ها : درارزشیابی سه ماه بعد، تغییرات معنی داری در سازه های مدل پرسید ملاحظه شد (001/0>р). پیاده روی  زنان میانسال افزایش یافت (001/0>p) و شاخص توده بدنی ، بصورت معنی داری کاهش نشان داده است (001/0>p)./

نتیجه­گیری: تغییرات سازه ها از طریق مدل پرسید و حمایت اجتماعی نشان داده شد. پیاده روی ورزش مناسب زنان میانسال انتخاب گردید و موفقیت لازم را نشان داد.. کاهش شاخص توده بدنی نشان داده شده است.ده بوی جمعیت عمومی 

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۱۱/۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶