XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گروه روانشناسی، گرمسار، ایران.
2- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
3- کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
4- نویسنده مسئول: گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران. 09177138917، fa_adib8917@yahoo.com
5- دکتری روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه روانشناسی، اصفهان، ایران.
چکیده:   (807 مشاهده)

مقدمه: دانشجویان دارای مشکلات زیادی در زمینه سازگاری به‌ویژه سازگاری اجتماعی و بهداشتی هستند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و بهداشتی دانشجویان پرستاری انجام شد.

روش کار: این پژوهش به‌صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون انجام شد. جامعه آماری شامل همه دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیشوا در سال تحصیلی 95-1394 بودند. در مجموع 40 پرستار با روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای با روش گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد آموزش دید. گروه‌ها ابعاد سازگاری اجتماعی و بهداشتی پرسشنامه سازگاریBell  را تکمیل کردند. داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS-19 و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بین گروه‌های آزمایش و کنترل در سازگاری اجتماعی و بهداشتی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معناداری باعث بهبود سازگاری اجتماعی و بهداشتی دانشجویان پرستاری شد (05/0≥p).

نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از اهمیت گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش سازگاری اجتماعی و بهداشتی دانشجویان پرستاری بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود مشاوران و درمانگران برای بهبود ابعاد سازگاری به ویژه سازگاری اجتماعی و بهداشتی از گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده کنند.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶