دوره 27، شماره 1 - ( فروردین و اردیبهشت 1398 )                   جلد 27 شماره 1 صفحات 10-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Azimian J, Soleimany M A, Pahlevan Sharif S, Banihashemi H. The Effect of Spiritual Care Program on Death Anxiety of Cardiac Patients: A Randomized Clinical Trial. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2019; 27 (1) :1-10
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1691-fa.html
عظیمیان جلیل، سلیمانی محمد علی، پهلوان شریف سعید، بنی هاشمی هدیه. بررسی تأثیر برنامه مراقبت معنوی بر اضطراب مرگ بیماران قلبی: کارآزمایی بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1398; 27 (1) :1-10

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1691-fa.html


1- دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
2- دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین
3- دانشکدۀ بازرگانی تیلور، دانشگاه تیلور، سلانگور، مالزی
4- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ، hbanihashemi84@gmail.com
چکیده:   (7815 مشاهده)

مقدمه: بیماری قلبی‌ ـ عروقی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن در ایران و جهان است. پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که اضطراب مرگ در بیماران قلبی شایع است. پژوهش‌های زیادی به تأثیر روش‌های مختلف دارویی و غیر‌دارویی در کاهش پیامدهای روان‌شناختی بیماران قلبی پرداخته‌اند. از روش‌های غیر‌دارویی و کمتر‌شناخته‌شده عصر کنونی برنامه مراقبت معنوی است. هدف این پژوهش تعیین تأثیر برنامه مراقبت معنوی بر اضطراب مرگ بیماران قلبی است.
روش کار: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده است. ۱۰۰ بیمار قلبی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلب بیمارستان شهید مدرس تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری در‌دسترس از دی تا اسفند۱۳۹۴ در پژوهش شرکت کردند. نمونه‌ها به روش تصادفی به دو گروه کنترل (مراقبت معمول) و آزمون (مراقبت معنوی) تقسیم شدند. پژوهشگر مقیاس ۱۵ آیتم اضطراب مرگ تمپلر را قبل و بعد از مداخله برای بیماران هر دو گروه تکمیل کرد. مراقبت معنوی بر اساس برنامه تدوین‌شده (حضور حمایت‌گرایانه، حمایت از تشریفات مذهبی بیمار و استفاده از سیستم‌های حمایتی)، تمایل و نیاز بیمار برای ۳ روز متوالی (از ساعت ۱۷ تا ۲۱) در بیماران گروه آزمون انجام شد. در‌نهایت داده‌ها با استفاده از آزمون‌های توصیفی و تحلیلی مانند: t-test، کای‌دو و ANOVA در نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۳ تجزیه‌و‌تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بین توزیع متغیرهای زمینه‌ای گروه کنترل و آزمون قبل از مداخله اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. تغییر معنی‌داری در میزان اضطراب مرگ بیماران گروه کنترل قبل (۶/۹۹۸ ± ۵۶/۳۸) و بعد از مداخله (۵/
۸۳۸ ± ۳۸/۹۶) یافت نشد (۰/۴۹۸= P). هم‌چنین تغییر معنی‌داری در میزان اضطراب مرگ در گروه آزمون قبل (۵/۷۱۵± ۳۹/۹۶) و بعد از مداخله (۶۱۳/ ۵± ۳۹/۹۰) نیز یافت نشد (۰/۸۹۸= P). 
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد گرچه میزان اضطراب مرگ بیماران قلبی بعد از اجرای مراقبت معنوی کاهش یافته بود، اما این کاهش، از نظر آماری، معنی‌دار نبود. 

 

متن کامل [PDF 369 kb]   (2445 دریافت)    
نوع مطالعه: مرور سیستماتیک | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1395/12/19 | پذیرش: 1396/2/18 | انتشار: 1396/4/26

فهرست منابع
1. Aghajani M, Raisi M, Heidari F. The relationship between Quran and religious believes with death anxiety in heart patients. In-Supplement of 3th Provincial Congress on Quran and Health 2013 .3(1): 1-8.
2. Yalfani A, Nazem F, Safiarian R, Jargeh M. The Effects of Exercise Cardiac Rehabilitation on Anxiety, Depression and Quality of Life in Coronary Artery Bypass Grafting Patients. Health and scentific journal of hamadan university of medical sciences. 2012;19(1):39-44.
3. Jahani A, Rejeh N, Heravi-Karimooi M, Hadavi A, Zayeri F, Khatoon A. The relationship between spiritual well-being and quality of life in patients with coronary artery disease. Islamic Lifestyle Centered on Health 2012;1(2):17-21. [DOI:10.5812/ilch.8575]
4. Asadi M, Asad zandi M, ebadi A. The effect of spiritual care based on «GHALBE SALIM» model on spiritual experiences of pa-tients undergoing coronary artery bypass surgery. Cardiovascular Nursing Journal. 2013;2(2):30-9.
5. Varaei S, Cheraghi M, Seyedfatemi N, Talebi M, Bahrani N, Dehghani A, et al. Effect of peer education on anxiety in patients candidated for coronary artery bypass graft surgery: a randomized control trial. 2 Journal of Nursing Education. 2013;2(3):28-37.
6. Khademvatani K, Aghakhani N, Esm-Hoseini Gh, Hazrati A, Alinezhad V, Nazari H, et al. Study of relationship between spiritual health, anxiety and depression in acute myocardial infarction patients hospitalized in Seyyedoshohada hospital in Urmia. Urmia Medical Journal. 2015;25(12):1092-101.
7. Momeni Ghale-Ghasemi T, Musarezaie A, Moeini M, Naji Esfahani H. The effect of spiritual care program on ischemic heart disease patients' anxiety, hospitalized in CCU : a clinical trial. Journal of research in behavioural sciences. 2013;10(6).
8. Ghaem-magham Farahani Z, Rahimian Boogar I, Najafi M, Forooeddin Adl A, S D. The comparison of group behavioral activa-tion with and without familial support effectiveness on anxiety reduction in coronary heart disease. behavioral science re-search. 2012;10(2):79-89.
9. Ghaleiha A, Emami F, Naghsh Tabrizi B, R AH. A Survey on the frequency of Depression and anxiety in the patients with acute coronary syndrome , Ekbatan Hospital of Hamadan City. Scientific Journal of Hamadan University of Medical Science. 2011;17(4):43-9.
10. Babaei M, Mohammad Khan Kermanshahi S, F A. Influence of discharge planning on anxiety levels in patients with Myocardial Infarction Journal of Semnan University of medical sciences ( Koomesh ). 2011;12(3):272-8.
11. Arab M, Ranjbar H, Hoseyn Rezaii H, H K. Assessment of the depression and anxiety in patients with acute coronary artery dis-eases. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2012;4(4):197-202.
12. Moeini M, Momeni Ghale Ghasemi T, Yousefi H, H A. The effect of spiritual care on spiritual health of patients with cardiac is-chemia. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2012;17(3):195-9.
13. Taghizadeh Karati K, Asadzandi M, Tadrisi D, A E. Effects of prayer on severity of patients illness in intensive care units. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2011;4(1):1-6.
14. Valikhani A, Yarmohammadi Vasel M. The relationship between attachment styles and death anxiety among cardiovascular patients. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 2014;21(4).
15. Salajegheh S, Raghibi M. The Effect of Combined Therapy of Spiritual-Cognitive Group Therapy on Death Anxiety in Patients with Cancer. The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2014;22(2):1130-9.
16. Sadeghi H, Saeedi M, Rahzani K, Esfandiary A. The relationship between social support and death anxiety in hemodialysis pa-tients. Journal of Nursing Education. 2015;2(4):36-48.
17. Jani S, Molaee M, Jangi-Gojebiglou S, Pouresmali A. Effectiveness of cognitive therapy based on religious believes on death anx-iety , social adjustment and subjective well-being in the cancer patients. Journal of Ilam university of medical sciences. 2014;22(5).
18. Ghorbanalipour M, Esmaeili A. Determination of the effectiveness of Logotherapy on the death anxiety in the elderly. SID. 1391.
19. Aghajani M, Raisi M, F H. The relationship between Quran and religious believes with death anxiety in heart patients. 3th provin-cial congress on Quran and health. 2013:1-8.
20. Valikhani A, M Y-V. The relationship between attachment style and death anxiety among cardiovascular patients Journal of Kerman university of medical sciences 2013;21(4):355-67.
21. Bahrami N, Moradi M, Soleimani M, Kalantari Z, Hosseini F. Death Anxiety and its Relationship with quality of life in Women with Cancer. Iran Journal of Nursing. 2013;26(82):51-61.
22. Sussman JC, Liu WM. Perceptions of two therapeutic approaches for palliative care patients experiencing death anxiety. Pallia-tive & supportive care. 2014;12(4):251-60. [DOI:10.1017/S1478951513000199] [PMID]
23. Yaakobi E. Desire to work as a death anxiety buffer mechanism. Experimental psychology. 2015;62(2):110-22. [DOI:10.1027/1618-3169/a000278] [PMID]
24. Tang PL, Chen WL, Cheng SF. [Using logotherapy to relieve death anxiety in a patient with recurrent cancer: a nursing experi-ence. Hu li za zhi The journal of nursing. 2013;60(4):105-10.
25. Jo KH, Song BS. Effect of family cohesion, subjective happiness and other factors on death anxiety in Korean elders. Journal of Korean Academy of Nursing. 2012;42(5):680-8. [DOI:10.4040/jkan.2012.42.5.680] [PMID]
26. Rahnama M, Fallahi Khoshkenab M, Maddah B, F A. Designing a model for spiritual care in rehabilitation of cancer patients. Medical and Surgical Nursing Journal 2014;3(2):61-70.
27. Baird P. Oxford textbook of palliative nursing Oxford; 2015.
28. Bamdad M, Fallahi Khoshkenab M, Dalvandi A, MR KA. Impact of spiritual care on spiritual health of hospitalized amphetamin dependents. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2013;1(3):1-18.
29. Moeini M, Taleghani F, Mehrabi T, Musarezaie A. Effect of a spiritual care program on levels of anxiety in patients with leuke-mia. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2014;19(1):88-93.
30. Mahbobi M, Etemadi M, Khorasani E, Ghiasi M. The Relationship between Spiritual Health and Social Anxiety in Chemical Vet-erans]. Journal of Military Medicine. 2012;14(3):186-91.
31. Momennasab M, Moattari M, Abbaszade A, B S. Spiritual experience of heart attack patients : A Qualitative study. Journal of qualitative research in health sciences. 2013;1(4):284-97.
32. Aghajani M, Valiee S, Tol A. "Death anxiety" amongst nurses in critical care and general wards. Iran Journal of nursing. 2010;23(67):59-68.
33. Sharif nia H, Ebadi A, Lehto RH, Mousavi B, Peyrovi H, Chan Y H. Reliability and validity of the persian version of Templer death anxiety scale-extended in veterans of Iran-Iraq warfare. Iran journal of psychiatry behaviour science. 2014;8(4):29-37.
34. Rajabi Gh.R, Bohrani M. Item factor analysis of the death anxiety scale. Journal of psychology. 2002;5(4):331-44.
35. Tomas-Sabado J, Gomez-Benito J. Psychometric properties of the spanish form of templer death anxiety scale. psychological report. 2002;91(3):1116-20. [DOI:10.2466/pr0.2002.91.3f.1116]
36. Mohammadzadeh A, Asgharnejad F A A. factor structure, reliability and validity of death obsession scale. institute of cognitive science studies. 1388;11(1):1-7.
37. Momeni Ghale Ghasemi T, Musarezaie A, Momeni M, H NE. The effect of spiritual care program on ischemic heart disease pa-tients' anxiety , hospitalized in CCU : A clinical trial. Journal of research behaviour science. 2013;10(6):554-64.
38. Lodhi M.K, Cheema U.L, Stifter J, Wilkie D.J, Keenan G, Yao Y, et al. Death anxiety in hospitalized end of life patients as cap-tured from a structured electronic health record. Research gerontological nursing. 2014;7(5):224-34. [DOI:10.3928/19404921-20140818-01] [PMID] [PMCID]
39. Wu L.F, Tseng Hui-Chen, Liao Yu-Chen. Nurse education and willingness to provide spiritual care. Nurse education today 2016;38:36-41. [DOI:10.1016/j.nedt.2016.01.001] [PMID]
40. Deffner JM, Bell SK. Nurses' death anxiety, comfort level during communication with patients and families regarding death, and exposure to communication education: a quantitative study. Journal for Nurses in Staff Development. 2005;21(1):19. [DOI:10.1097/00124645-200501000-00005]
41. Kisvetrova h. Intervention dying care and spiritual support in nursing care for patients suffering from death anxiety in the final phase of life. 13th world congress of the european association for palliative care; prague. 2012.
42. Ferrell B, Coyle N, J P. Oxford textbook of palliative nursing: oxford; 2015. [DOI:10.1093/med/9780199332342.001.0001]
43. Jani s, molaee m, jangi s, Pouresmali a. Effectiveness of Cognitive Therapy Based on Religious Believes on Death Anxiety, Social Adjustment and Subjective Well-being in the Cancer Patients. journal of ilam university of medical sciences. 2014;22(5):94-103.
44. Postash J, Hy Ho A, Chan F, Lu Wang X, C C. Can art therapy reduce death anxiety and burnout in end of life care workers? A quasi experimental study. The International Journal of Palliative Nursing. 2014;20(5):233-40. [DOI:10.12968/ijpn.2014.20.5.233] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |