دوره 25، شماره 4 - ( آذر و دي 1396 )                   جلد 25 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی دانشکده پرستاری و مامائی
2- استادیار دانشکده پرستاری و مامائی
3- کارشناس ارشد دانشکده پرستاری و مامائی ، "zahra mirzaee"
4- دستیار قلب و عروق دانشکده پزشکی
5- دانشیار دانشکده بهداشت
چکیده:   (1063 مشاهده)

مقدمه: بیماری پرفشاری خون یکی از علل اصلی مرگ و میر در جهان شناخته شده است که سالیانه هزینه های سنگینی بر اقتصاد بهداشت جهانی تحمیل می نماید. با تبعیت از رفتارهای مراقبت از خود می توان بیماری های مزمن از جمله فشارخون را کنترل و از عوارض آن پیشگیری نمود.لذا مطالعه ای با هدف تعیین تاثیر آموزش رفتارهای مراقبت از خود بر وضعیت پرفشاری خون در زنان یائسه انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است. در این مطالعه 70 نفر از زنان یائسه مبتلا به پرفشاری خون که به بیمارستان فرشچیان همدان مراجعه نمودند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک جمع آوری گردید. ابتدا پرسشنامه توسط هر دو گروه تکمیل و فشارخون هر دو گروه اندازه گیری شد. دو ماه بعد از مداخله آموزشی مجددا فشارخون هر دو گروه اندازه گیری و پرسشنامه تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS/20  استفاده شد.

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که در گروه آزمون بعد از مداخله، میانگین فشارخون سیستولیک از 1.25±147.45 به 4.86±133 میلیمتر جیوه و فشارخون دیاستولیک از 71.±84.28 به 3.69±82.14 میلی متر جیوه به صورت معنی داری کاهش یافت(0/05> P).

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش مراقبت از خود به بیماران، توسط پرسنل بهداشتی و درمانی می تواند به عنوان یک روش کم هزینه و موثر در ارتقاء سطح سلامت آنها بکارگرفته شود.

واژه‌های کلیدی: زنان، یائسگی، پرفشاری خون، خودمراقبتی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶