دوره 26، شماره 1 - ( فروردين و ارديبهشت 1397 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار دکترای پرستاری- استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، shvaraei@tums.ac.ir
2- کارشناس ارشد پرستاری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
3- مربی هیات علمی
4- کارشناس ارشد مامایی
چکیده:   (1387 مشاهده)

مقدمه: رسالت ارائه مراقبت های پرستاری مستلزم رعایت حقوق بیماران می باشد.   مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و  کارگاهی بر آگاهی دانشجویان پرستاری از حقوق بیماران شکل گرفت.

روش کار:   مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی، دو گروهه است. تعداد ۶۰ دانشجوی پرستاری در عرصه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آموزش کارگاهی و الکترونیکی قرار گرفتند. محتوای آموزشی در خصوص حریم خصوصی بیمار و رضایت آگاهانه در یک جلسه چهار ساعته به دانشجویان  گروه آموزش کارگاهی، آموزش داده شد. همین محتوا با کمک لوح فشرده در قالب آموزش الکترونیکی به دانشجویان، اموزش داده شد. قبل و بعد از مداخله، سطح آگاهی دانشجویان با کمک پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت و سپس اطلاعات با کمک نرم افزار SPSS با تست های آماری تجزیه و تحلیل شدند.

     یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد میانگین سطح آگاهی در هر دو گروه آموزش الکترونیکی و کارگاهی بعد از مداخله آموزشی ارتقاء یافته بود. اما در گروه آموزش کارگاهی سطح آگاهی قبل و بعد از مداخله از نظر آماری معنی دار بود(P=۰/۰۰۱).

  نتیجه گیری: موضوع اخلاق و حقوق قانونی بیمار نیازمند استفاده از روش های خاص آموزشی است. موفق بودن آموزش کارگاهی می تواند به دلیل ماهیت محیط آموزشی و تعاملات انسانی آن باشد که می تواند در آموزش برخی موضوعات از جمله موضوعات  اخلاقی موثر  باشد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶

فهرست منابع
1. Borhani F, Alhani F, Mohammadi E, Abbaszadeh A. Professional Ethical Competence in nursing: the role of nursing instructors. Iran J Med Ethics Hist Med. 2010;3:3. [PubMed]
2. Aiazi Z, Khosravi N. Law and Nursing Report. 2nd ed. Tehran: Jamehe Negar; 2009.
3. Breen KJ. Medical professionalism: is it really under threat? Med J Aust. 2007;186(11):596-8. [PubMed]
4. Gharamaleki FA. Organizational Responsibility Methodology. Noor Mag. 2002;49:225-36.
5. Binesh M. Obstacles to Growth Professional Ethics in Organizations. Tehran: Sanat Khodro; 2012.22-7.
6. Rahmdel M. Human right to privacy. Law and Political Science .2006:70;119-47.
7. Aghajani M, Dehghannayeri N. The rate of observe "various dimensions of Patients Privacy" by treatment team. Medical Ethics and History of Medicine. 2009;2(1):59-70.
8. Sugarman J. Ethics in primary Care. New York: McGrow-Hill.Pub; 2000.247.
9. Bagheri A. Iranian medical ethics priorities: the results of a national study. Medical Ethics and History of Medicine. 2011;4(5):39-48.
10. Ansari B. Privacy and protection of the rights of Islam, comparative and Iran. Journal of law and political science university. 2005;66(1):1-53.
11. Bayrami R, Pezeshki M, Ebrahimi M. A Study of the influence of implementing patients' rights workshop for midwives on the women's viewpoint about parturient rights respect. J Urmia Nurs Midwifery Fac, 2007;5(3):93-101.
12. Bostani Khalesi Z, Masole S, Abedinzade M. Evaluation of the Patients, Doctors and Nurses View Points about Patient Bill of Rights in Rasht Public Hospitals. J Fasa Univ Med Sci. 2012;2(2):91-5
13. Johnstone M-J. Nursing ethics and informed consent. Aust Nurs Midwifery J. 2011;19(5):29.
14. Parsapoor M B, Ghasemzadeh S R. Legal and jurisprudential study of patient`s informed consent and physician`s duty of notification: a comparison between Iranian, English and French law. Iran J Med Ethics Hist Med. 2011;5(1):39-50
15. Bjørk IT, Romyn DM. What constitutes a nursing practical skill? West J Nurs Res. 1999;21(1):51-63. [DOI] [PubMed]
16. Mallaber C, Turner P. Competency versus hours: An examination of a current dilemma in nurse education. Nurs Edus Today. 2006;26(2):110-4. [DOI] [PubMed]
17. Abbaszadeh A, Abedi HA, Ghofrani F, Sharif F. Design and evaluation of ethical nursing
18. practice model. Teb va Tazkiyeh. 2002;11(47):59-66.
19. Mahmoodi Shan G, Alhani F, Ahmadi F, Kazemnejad A. Ethics in nurses, lifestyle: a qualitative study. Iran J Med Ethics Hist Med. 2009;2(4):63-78.
20. Shahsavari Isfahani S, Mosallanejad L, Sobhanian S. The effect of virtual and traditional methods on students learning and competency – based skills. Hormozgan Med J. 2010;14(3):184-90.
21. Jesri M. Review on Islamic point of view about informed consent in pediatric medicine. Ethics in science and Technology. 2007;1(1):41-7.
22. Heidari M, Anooshe M, Azadarmaki T, Mohammadi E. The Process of Patient's Privacy: A Grounded Theory. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2011;19(5):644-54.
23. Zolfaghari M, Mehrdad N, Parsa Yekta Z, Salmani Barugh N, Bahrani N. The Effect of Lecture and E-learning Methods on Learning Mother and Child Health Course in Nursing Students. Iran J Med Educ. 2007;7(1):31-9.
24. Blinco K, Mason J, McLean N, Wilson S. Trends and issues in E-learning infrastructure Development. Marseille: Alt-i-lab; 2004.
25. Della Corte F, La Mura F, Petrino R. E-learning as educational tool in emergency and disaster medicine teaching. Minerva Anestesiol. 2005;71(5):181-95. [PubMed]
26. Katuk N, Kim G, Ryu H. Experience beyond knowledge: Pragmatic e-learning systems design with learning experience. Comput Human Behav. 2013;29(2):747-58. [DOI]
27. Mirbagher Ajorpaz N, Heidari S, Ranjbar N, Afshar M. Assessment Rate of Being Conscious and Quality of Informed Consent Process in Inpatients Undergoing Surgery in Selected Hospitals of Isfahan in 2009. Qom Univ Med Sci J . 2011;5(S1):53-60.
28. Khatoni A, Dehghan Nayery N, Ahmady F, Haghani H. The Effect of Web-Based and Traditional Instructions on Nurses' Knowledge about AIDS. Iran J Med Educ. 2011;11(2):140-8.
29. Tabet N, Stewart R, Hudson S, Sweeney V, Sauer J, Bryant C, et al. Male gender influences response to an educational package for delirium prevention among older people: a stratified analysis. Int J Geriatr Psychiatry. 2006;21(5):493-7. [DOI] [PubMed]
30. Haghani N. Electronic platform capabilities in education (language). Research in Contemporary World Literature. 2004;9(18):39-50.
31. Dargahi H, Ghazi Saidi M, Ghasemi M. The role of e-learning in Medical Sciences Universities. Payavard. 2008;1(2):20-9.