XML English Abstract Print


1- استادیار ، shvaraei@tums.ac.ir
2- کارشناس ارشد پرستاری
3- مربی هیات علمی
4- کارشناس ارشد مامایی
چکیده:   (830 مشاهده)

مقدمه: رسالت ارائه مراقبت های پرستاری مستلزم رعایت حقوق بیماران می باشد.   مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و  کارگاهی بر آگاهی دانشجویان پرستاری از حقوق بیماران شکل گرفت.

روش کار:   مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی، دو گروهه است. تعداد 60 دانشجوی پرستاری در عرصه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آموزش کارگاهی و الکترونیکی قرار گرفتند. محتوای آموزشی در خصوص حریم خصوصی بیمار و رضایت آگاهانه در یک جلسه چهار ساعته به دانشجویان  گروه آموزش کارگاهی، آموزش داده شد. همین محتوا با کمک لوح فشرده در قالب آموزش الکترونیکی به دانشجویان، اموزش داده شد. قبل و بعد از مداخله، سطح آگاهی دانشجویان با کمک پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت و سپس اطلاعات با کمک نرم افزار SPSS با تست های آماری تجزیه و تحلیل شدند.

     یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد میانگین سطح آگاهی در هر دو گروه آموزش الکترونیکی و کارگاهی بعد از مداخله آموزشی ارتقاء یافته بود. اما در گروه آموزش کارگاهی سطح آگاهی قبل و بعد از مداخله از نظر آماری معنی دار بود(P=0/001).

  نتیجه گیری: موضوع اخلاق و حقوق قانونی بیمار نیازمند استفاده از روش های خاص آموزشی است. موفق بودن آموزش کارگاهی می تواند به دلیل ماهیت محیط آموزشی و تعاملات انسانی آن باشد که می تواند در آموزش برخی موضوعات از جمله موضوعات  اخلاقی موثر  باشد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶