XML English Abstract Print


1- دانشیار
2- دانشجوی کارشناسی ارشد کودکان
3- استادیار ، Ambehrad@yahoo.com
4- استادیار
چکیده:   (1101 مشاهده)

مقدمه و هدف: ارتقاء کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان همانند درمان مهم است. والدین نقش مهمی در مراقبت و آرامش دادن به  کودک مبتلا به سرطان دارند. هدف مطالعه تعیین ارتباط بین سلامت عمومی و کیفیت زندگی والدین با کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان در مرکز آموزشی-درمانی بعثت همدان، 1395 بود.

روش بررسی:  در مطالعه همبستگی حاضر، 108 پدر و مادرکودکان 18-8 ساله مبتلا به سرطان با  روش نمونه­گیری دردسترس انتخاب شدند.  ابزار­گردآوری داده­ها پرسشنامه­های سلامت عمومی، کیفیت زندگی والدین و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سرطان بود. داده­ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های تی مستقل و رگرسیون لوجستیک آنالیز شد.

یافته ها: اکثریت کودکان  پسر (46/55%) و مبتلا به لوسمی لنفوسیتیک حاد (4/69%) بودند. میانگین نمرات سلامت عمومی پدران 29/12±15/31 و مادران 41/11± 33/31 بود. بالاترین میانگین نمرات کیفیت زندگی پدران در ابعاد کارکرد جسمی ( 77/20± 67/74)، اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی (25/28±20/61) و خستگی (30/16±50/48) و مادران در ابعاد درد (23±97/50) و اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی (94/31±42/61) بود. فقط بین بعد علائم اضطرابی و اختلال خواب ازسلامت عمومی مادران وکیفیت زندگی کودکان ارتباط معنادار وجود داشت (045/0P=).  بین کیفیت زندگی مادران در ابعاد خستگی (011/0P=) و بهزیستی هیجانی(038/0P=) و پدران در بعد درد با کیفیت زندگی کودکان ارتباط وجود داشت (015/0P=).  

نتیجه گیری: والدین کودکان مبتلا به سرطان مشکلاتی در سلامت عمومی و کیفیت زندگی دارند. تدوین سیاست های بهداشتی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی صحیح جهت حل مشکلات مختلف والدین و ارتقای کیفیت زندگی کودکان الزامی می باشد.

واژه‌های کلیدی: سرطان، کودکان، کیفیت زندگی، والدین
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶