دوره 25، شماره 4 - ( آذر و دي 1396 )                   جلد 25 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- دانشجوی پزشکی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- دانشیار، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
5- دکتری دانشگاه علوم تحقیقات ، smiauhphd.sm@gmail.com
چکیده:   (663 مشاهده)

مقدمه: فشار خون در زنان بعد از یائسگی افزایش پیدا می­کند. شواهد زیادی از نقش سطوح افزایش یافته گونه های فعال اکسیژن در پرفشاری خون حمایت می­کند. گلوتاتیون نقش مهمی در دفاع سلولی علیه استرس اکسیداتیو به عهده دارد. هدف این مطالعه مقایسه­ی میزان گلوتاتیون سرم بین زنان یائسه با فشار خون بالا و فشار خون طبیعی است.

روش‌ کار: مطالعه حاضر از نوع مورد- شاهدی بود. افراد در این مطالعه از بین بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی همدان انتخاب شدند. نمونه ها به 40 مورد زنان یائسه با فشار خون بالا و تعداد 39 شاهد زنان یائسه با فشار خون طبیعی تقسیم شدند. از افراد پس از تکمیل رضایت نامه و چک لیست اطلاعات، نمونه ی خون گرفته شد. سپس از کیت و الایزا به منظور سنجش میزان گلوتاتیون خون استفاده شد. برای تحلیل داده‎ها از آزمون t-test و آزمون  Fو آزمون ناپارامتری من- ویتنی در سطح معنی داری 5 درصد استفاده شد.

یافته‌ها: بین میانگین مقدار فشار خون سیستولی و دیاستولی (P= 0.029 & P= 0.047)، میزان گلوتاتیون سرم  (P= 0.045)، میزان شاخص توده بدنی (P= 0.041) و میزان ورزش هفتگی کمتر از30 دقیقه (P= 0.049) در دو گروه زنان یائسه با فشار خون بالا و فشار خون طبیعی اختلاف معنی داری وجود داشت. اگر چه تفاوت معنی داری در رابطه با سن شروع یائسگی، تعداد فرزندان، میزان مصرف روزانه لبنیات و وضعیت اشتغال بین دو گروه  تحت مطالعه دیده نشد.

نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که مقادیرگلوتاتیون سرم در زنان یائسه با فشار خون بالا نسبت به زنان یائسه با فشار خون طبیعی کاهش داشت.

واژه‌های کلیدی: گلوتاتیون، پرفشاری خون، سن، یائسگی، زنان
     
نوع مطالعه: گزارش مورد | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶