دوره 25، شماره 5 - ( بهمن و اسفند 1396 )                   جلد 25 شماره 5 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان
3- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان ، pparsa2003@yahoo.com
4- استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده:   (1361 مشاهده)

مقدمه : بیماری ایدز از جدی­ترین مشکلات بهداشتی و مهلک­ترین بیماری عفونی واگیردار قرن حاضر می­باشد. عدم آگاهی کافی از بیماری، نوجوانان را به راحتی در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار می­دهد. افزایش دانش و نگرش بیماری ایدز بهترین راه پیشگیری از بیماری محسوب می­شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر اگاهی و نگرش بیماری ایدز در دختران نوجوان می باشد.

روش کار: این پژوهش یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی (تک گروهی) است که در سال 1395 بر روی دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزی بهزیستی شهر همدان انجام شد و کلیه ی افراد واجد شرایط (30 نفر) وارد مطالعه شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه سه قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک، سنجش آگاهی و نگرش بود که سه بار (قبل ، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله) مورد استفاده قرار گرفتند. روایی پرسشنامه ها از طریق اعتبار محتوایی و صوری و پایایی آنها با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS-20  تجزیه و تحلیل گردید. میزان pکمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: یافته ها نشان دادند که آگاهی و نگرش بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله در طول زمان نسبت به قبل مداخله به طور معنی داری افزایش یافته است ( 001/0P<) .

 نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که مداخله اموزشی به روش مشاوره گروهی بر آگاهی و نگرش  بیماری ایدز دختران نوجوان مراکز شبانه روزی موثر است.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶