دوره 26، شماره 2 - ( خرداد و تير 1397 )                   جلد 26 شماره 2 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ، khodaveisi@umsha.ac.ir
2- مربی دانشگاه علوم پزشکی
3- دانشجو دانشگاه علوم پزشکی
4- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی
چکیده:   (1294 مشاهده)

مقدمه: سرطان پستان شایع‏ترین بیماری بدخیم زنان است که سلامت معنوی فرد را به خطر می‏اندازد با توجه به اهمیت سلامت معنوی و تاثیر آن بر خودکارآمدی، پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی خودکارآمدی با سلامت معنوی زنان مبتلا به سرطان سینه انجام گردید.

روش‏کار: این مطالعه‏ی مقطعی از نوع همبستگی روی 196زن مبتلا به سرطان پستان در بخش هماتولوژی و مراقبت‏های ویژه‏ی بیمارستان شهید بهشتی، مرکز درمانی MRI مهدیه و کلینیک امام خمینی همدان در سال 96-1395انجام شد. جهت سنجش‏ داده‏ها از پرسشنامه مشخصات دموگرافیگ، پرسشنامه استانداردسلامت معنوی پولتزین و الیسون و خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شـد. که توسط بیماران تکمیل گردید و در نهایت داده‏ها با نرم افزار آماری18 SPSS/  و آزمون‏های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t-مستقل، آنالیز واریانس یک‏طرفه و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‏ها: اکثریت زنان نمره‏ی سلامت معنوی ( 87/43%) و خودکارآمدی  ( 83/41 %) در حد متوسط داشتند. میانگین نمره‏ی سلامت معنوی 48/2 ± 92/55 و خودکارآمدی 08/3 ± 33/44 بود . همبستگی مثبت و معناداری بین خودکارآمدی و سلامت معنوی مشاهده شد(01/0P <،40/0r=). بین‏همه‏ی متغیرها با سلامت معنوی و بین میزان تحصیلات، تعداد دفعات شیردهی، نوع بیمه، مدت زمان ابتلا به سرطان سینه و لوب درگیر با خودکارآمدی ارتباط معنادار وجود داشت.(05/0>P)

نتیجه‏گیری: از آنجایی که  بین  خود کارآمدی با سلامت معنوی ارتباط معنی داری وجود داشت لذا جهت بالا بردن خودکارآمدی بیماران  مبتلا به سایر بیماریهای مزمن از جمله سرطان توجه به سلامت معنوی توصیه می‏گردد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۶