دوره 26، شماره 2 - ( خرداد و تير 1397 )                   جلد 26 شماره 2 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، kalantari_m@yahoo.com
چکیده:   (1094 مشاهده)

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تبیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، عزت‌نفس و نگرانی تصویر بدنی، بعد از اولین زایمان زنان شهرستان کاشان است.

روش کار: روش پژوهش نیمه تجربی و از طرح پیش- آزمون و پس- آزمون با گروه کنترل و همراه با جلسه‌ی پیگیری، است. به این منظور از بین کلیه‌ی زنان بعد از اولین زایمان شهرستان کاشان با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 87 نفر مورد غربال‌گری قرار گرفتند، از بین آن‌ها تعداد 30 نفر انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفته‌اند. بعد از دو ماه جلسه‌ی پیگیری اجرا گردید. در مرحله‌ی پیش- آزمون و پس- آزمون جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی افسردگی ادینبرگ، پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت  و پرسشنامه‌ی نگرانی از تصویر بدنی لیتلتون استفاده گردید. سپس برنامه‌ی درمانی پذیرش و تعهد به مدت 1 ماه طی 8 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ی اجرا گردید و پس از اجرای پس­آزمون، داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های تکراری تجزیه‌وتحلیل شد.

یافته­ها: نتایج نشان داد که بین پیش- آزمون و پس- آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل و نتایج حاصل از جلسه‌ی پیگیری تفاوت معنی‌دار وجود دارد (01/0P<

نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان نتیجه گرفت که روش درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش افسردگی و نگرانی تصویر بدنی و افزایش عزت‌نفس زنان بعد از اولین زایمان مؤثر است.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵