دوره 26، شماره 4 - ( مهر و آبان 1397 )                   جلد 26 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، solmazhalakou@gmail.com
2- مربی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
3- استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده:   (1124 مشاهده)

مقدمه: عملکرد پرستاری به شدت وابسته به اثربخشی مدیر پرستاری می‌باشد؛ یکی از بنیادی‌ترین رسالت‌های مهم آن ها حفظ مستمر صلاحیت‌بالینی پرستاران در راستای نیازهای واقعی حرفه‌ای است. رشد و توسعه صلاحیت پرستار در طول زمان که پرستار تازه‌فارغ‌التحصیل به سوی یک پرستار حرفه‌ای حرکت می‌کند صورت می‌گیرد

روش‌کار‌: پژوهش حاضر، یک مطالعه هم‌گروهی می‌باشد؛ که در سال 1394-1393در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. در این مطالعه  صلاحیت‌رهبری مدیران پرستاری که پرستاران تازه‌کار تحت سرپرستی خود دارند به صورت دگرارزیابی پرستاران تحت سرپرستی  آن‌ها سنجیده شد و صلاحیت‌بالینی پرستاران تازه‌کار در طی سه مرحله، شروع مطالعه، دو و چهار ماه بعد از شروع مطالعه، به صورت خودارزیابی و دگرارزیابی بررسی شد. تغییرات صلاحیت‌بالینی پرستاران تازه‌کار، بر حسب سطوح صلاحیت رهبری سرپرستاران آن‌ها در طی سه مرحله بررسی گردید. برای محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS از آزمون‌های آماری کای‌دو، دقیق‌فیشر، آنالیز‌واریانس‌یک‌طرفه، کراسکال‌والیس، تحلیل‌واریانس‌داده‌های‌تکراری و پیرسون استفاده شد و نیز ضریب خطر محاسبه گردید.

یافته‌ها: 37 سرپرستار، 72 پرستار تازه‌کار به روش سرشماری و پرستاران غیر‌تازه‌کار با حجم نمونه 283 نفر در مطالعه شرکت کردند.میانگین نمره صلاحیت‌بالینی پرستاران تازه‌کار بر‌حسب سطوح صلاحیت‌رهبری سرپرستارانشان در مرحله دوم و سوم تفاوت معناداری داشت (05/0>p). خطر نسبی دو ماه بعد از شروع مطالعه با 141/0=p ، 40/1= RR و 13/2-92/0 CI= معنی‌دار نیست و خطر نسبی چهار ماه بعد از شروع مطالعه با 001/0>p ، 92/1  RR= و 66/2-38/1 CI= معنی‌دار بود.

نتیجه‌گیری: ارتباط مثبت معناداری بین صلاحیت‌رهبری سرپرستاران و صلاحیت‌بالینی پرستاران ‌تازه‌کار بر حسب سطوح صلاحیت‌رهبری سرپرستاران وجود دارد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵