دوره 26، شماره 1 - ( فروردين و ارديبهشت 1397 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناسی ارشد
2- Phd ، pparsa2003@yahoo.com
3- Phd
چکیده:   (1400 مشاهده)

 

مقدمه : بلوغ یک ویژگی برجسته دوره نوجوانی می باشد که با شروع علائم ناگهانی و غیر منتظره مانند عادت ماهیانه یا منارک همراه می باشد. با توجه به اهمیت سلامت دختران امروز، که در واقع سرمایه گذاری برای رسیدن به سلامت فردی و اجتماعی می باشد این پژوهش با هدف بررسی عوامل دموگرافیک مؤثر بر آگاهی و عملکرد دختران نوجوان در زمینه بهداشت قاعدگی انجام شد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی – مقطعی200 نفر دختر متوسطه اول با استفاده از نمونه گیری به صورت خوشه ای در شهر همدان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه خودساخته آگاهی و عملکرد بهداشت قاعدگی  بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS16 و آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون، انجام شد.

یافته ها: میانگین و انحراف معیار سنی دانش آموزان (619/0)33/13 سال بود و نیز سن اولین قاعدگی (957/0)36/12 سال بود. سطح آگاهی 5/65 درصد دانش آموزان در حد متوسط و سطح عملکرد 69 درصد دانش آموزان نیز در حد متوسط بود. نتایج نشان داد که بین سطح تحصیلات مادر و عملکرد بهداشت قاعدگی دختران رابطه معنی دار آماری وجود دارد (P  0/05) ولی بین هیچ یک از فاکتورهای دموگرافیک و سطح آگاهی بهداشت قاعدگی ارتباط معنادار آماری وجود نداشت .

نتیجه گیری: با توجه به رابطه معنی دار سطح تحصیلات مادر با عملکرد دانش آموزان در رابطه با بهداشت قاعدگی آموزش به مادران دارای سطح تحصیلات پایین در اولویت برنامه های آموزشی بهداشتی قرار گیرد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۴/۲۸