XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکترا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
2- دانشیار دانشگاه جامع امام حسین
3- کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
4- استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
5- دانشیار دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری های مزمن، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران (نویسنده مسئول) ، Zarea_k@ajums.ac.ir
چکیده:   (297 مشاهده)

مقدمه: مراقبت معنوی می­تواند اثرات مثبتی بر سلامت جسمی و روانی بیماران گذاشته، روند بهبودی را تسهیل و رضایت­مندی بیماران را افزایش دهد. هوش معنوی نیز می­تواند از عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای مراقبتی پرستاران باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین صلاحیت حرفه­ای دانشجویان رشته پرستاری در حیطه مراقبت معنوی و هوش معنوی انجام شد.
روش کار­: این پژوهش توصیفی همبستگی بر روی 140 دانشجوی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه جندی شاپور اهواز که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند در سال 1395 انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه صلاحیت بالینی در حیطه مراقبت معنوی بود. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون t مستقل، کراسکال والیس، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده در نرم افزار آماری SPSS 19 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ­ها: بین هوش معنوی با صلاحیت حرفه­ای دانشجویان پرستاری در حیطه مراقبت معنوی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت (001/0>p، 33/0=r). از بین متغیرهای دموگرافیک فقط بین افرادی که دوره­های آموزشی را گذرانده بودند و کسانی که این دوره­ها را سپری نکرده بودند در هوش معنوی اختلاف معنادار وجود داشت. همچنین مدل رگرسیون خطی ساده نشان داد که به ازای هر بار افزایش در هوش معنوی دانشجویان صلاحیت حرفه­ای آنها در حیطه مراقبت معنوی 54/0بار افزایش می­یابد.
نتیجه­ گیری: هوش معنوی می­تواند بر صلاحیت دانشجویان پرستاری در حیطه مراقبت معنوی تأثیرگذار باشد لذا شایسته است در جهت ارتقاء هوش معنوی دانشجویان و در نتیجه صلاحیت بالینی در حیطه مراقبت معنوی برنامه­ریزی­های مناسبی صورت گیرد. 
 

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۱