دوره 26، شماره 2 - ( خرداد و تير 1397 )                   جلد 26 شماره 2 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
2- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، anna4034@gmail.com
3- استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
4- استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
5- استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
چکیده:   (1025 مشاهده)

مقدمه: با توجه به اهمیت آرامش و خواب کافی این مطالعه با هدف مقایسه اثر طب فشاری با طب فشاری و روغن والرین بر رضایت خواب و ضربان قلب انجام شد

مواد و روش: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی روی 90 بیمار سندرم کرونری حاد در 3 گروه انجام گردید بیماران گروه طب فشاری ماساژ نقاط را شب دوم بستری به مدت 18 دقیقه دریافت کردندگروه طب فشاری والرین ماساژ نقاط را با استفاده از 2 قطره والرین دریافت کرد گروه کنترل ماساژ را در نقاط غیر حقیقی دریافت نمود ضربان قلب بیماران درشب مداخله در 4 زمان ثبت شد رضایت خواب با معیار VASارزیابی شد یافته ها با نرم افزار آماری نسخه 24 تحلیل شد

یافته ها: بر اساس نتایج بعد از مداخله رضایت خواب در گروه طب فشاری و طب فشاری با والرین نسبت به گروه کنترل افزایش قابل ملاحظه ایی داشت که این اختلاف از لحاظ آماری نیز معنادار بود(P<0/05)این اختلاف بین گروه طب فشاری و والرین معنا دار نشد بین میانگین تغییرات ضربان قلب در دو زمان حین و بلافاصله بعد از مداخله نسبت به ضربان قلب پایه در سه گروه اختلاف معنادار مشاهده شد(p<0/0001)درحالیکه در زمان 5 دقیقه بعد از مداخله بین میانگین نمرات کاهش ضربان قلب در سه گروه اختلاف معنادار مشاهده نشد(P>0/05)

 نتیجه گیری: طب فشاری و والرین هر دو می تواند سبب افزایش رضایت خواب و کاهش ضربان در بیماران سندرم کرونری حاد گردد در این مطالعه اثر طب فشاری نسبت به والرین بر رضایت از خواب و آرامبخشی مشهود تر بود

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵