دوره 26، شماره 4 - ( مهر و آبان 1397 )                   جلد 26 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه
2- دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
3- دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه ، khmomeni2000@yahoo.com
چکیده:   (1315 مشاهده)

مقدمه:کاهش کیفیت خواب یکی از شکایات شایع دوران بارداری می باشد که با پیامدهای منفی درزمینه سلامت روانی مادران باردار در ارتباط است. از جمله عوامل مرتبط با کیفیت خواب چگونگی بکارگیری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و فعالیت سیستم های مغزی-رفتاری می باشد.از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت خواب با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سیستم های مغزی-رفتاری در زنان باردار انجام شد.

روش کار:این مطالعه توصیفی در سال 1394 بر روی 302 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر کرمانشاه انجام شد.آزمودنی ها به روش خودسنجی به تکمیل پرسشنامه کیفیت خواب پیترزبورگ(PSQI)،پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و مقیاس BAS/BIS کارور و وایت پرداختند.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی،ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون همزمان و نرم افزار آماری (SPSS 22)انجام شد.میزان P کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها:بین کیفیت خواب و استفاده از راهبردهای غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان و فعالیت زیاد سیستم بازداری رفتار رابطه معنی دار وجود داشت به گونه ای که باعث کاهش کیفیت خواب در زنان باردار می شوند.(0/05>P) .

نتیجه گیری: استفاده از راهبردهای منفی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان و نیز حساسیت زیاد سیستم بازداری رفتار می توانند باعث کاهش کیفیت خواب در زنان باردار شوند.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵