دوره 26، شماره 3 - ( مرداد و شهريور 1397 )                   جلد 26 شماره 3 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران
2- دانشگاه علوم پزشکی همدان ، biglarkhani@gmail.com
3- دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده:   (1070 مشاهده)
مقدمه
مدیریت دانش در نظام بهداشتی درمانی می تواند موجب کاهش خطاهای پزشکی، افزایش کیفیت مراقبت، یادگیری سازمانی و افرایش همکاری، نوآوری و کاهش هزینه‌ها گردد.موفقیت چشمگیر سازمان های موفق در فرهنگ سازمانی و باورهای کارکنان نهفته است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان های آموزشی-درمانی همدان انجام شده است. 
روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی بوده و به شیوه مقطعی در سال 1396 بر روی 300 نفر از پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی شهر همدان صورت پذیرفته است که این افراد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های فرهنگ سازمانی رابینز و مدیریت دانش نوناکا استفاده شده است.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 24 و از روش‌های  توصیفی (میانگین، انحراف‌معیار، واریانس) و  تحلیلی(ضریب همبستگی پیرسون) استفاده گردید.
یافته ها
در این مطالعه فرهنگ سازمانی پرستاران با نمره 5/2 و مدیریت دانش آنها 16/3 در شرایط مناسبی قرار دارد داشت. بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش  رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید) 001/0= ,p-value639/0= r ). تمامی مولفه های فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش دارای همبستگی مثبت و معناداری بودند.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷