دوره 26، شماره 3 - ( مرداد و شهريور 1397 )                   جلد 26 شماره 3 صفحات 203-210 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دکتری مدیریت، استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2- دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، biglarkhani@gmail.com
3- مرکز تحقیقات مراقبت بیماری‌های مزمن در منزل، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- کارشناس‌ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (1684 مشاهده)
مقدمه: مدیریت دانش در نظام بهداشتی ـ درمانی می‌تواند موجب کاهش خطاهای پزشکی، افزایش کیفیت مراقبت، بهبود یادگیری سازمانی و افرایش همکاری، نوآوری و کاهش هزینه‌ها شود. موفقیت چشمگیر سازمان‌های موفق، در فرهنگ سازمانی و باورهای کارکنان نهفته است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان‌های آموزشی ـ درمانی همدان انجام شده است.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعه همبستگی است که به شیوه مقطعی در سال 1396 روی 300 نفر از پرستاران بیمارستان‌های آموزشی ـ درمانی شهر همدان انجام شد. این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده، انتخاب و بررسی شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش‌نامه‌های فرهنگ سازمانی الوانی و مدیریت دانش سلطانحسینی و موسوی استفاده شده است. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 24 و روش‌های توصیفی (میانگین، انحراف‌معیار، واریانس) و تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه‌و‌تحلیل شد.
یافته‌ها: در این مطالعه فرهنگ سازمانی پرستاران با نمره 5/2 و مدیریت دانش آن‌ها با نمره 16/3 در شرایط مناسبی بود. بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری دیده شد) P Value= 0/001 ,r=0/639 و تمام مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش همبستگی مثبت و معناداری داشتند.
نتیجه‌گیری: در صورت بهبود فرهنگ سازمانی و مؤلفه‌های آن، شاهد پیشرفت و بهبود مدیریت دانش و افزایش کیفیت خدمات درمانی خواهیم بود. پیشنهاد می‌شود در فرایند استقرار مدیریت دانش در مراکز درمانی به ابعاد ساختاری و فرهنگی سازمان؛ به‌ویژه توسعه خلاقیت فردی، سبک رهبری، انسجام و یکپارچگی توجه شود.

 
متن کامل [PDF 280 kb]   (132 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷