دوره 26، شماره 5 - ( آذر و دي 1397 )                   جلد 26 شماره 5 صفحات 333-340 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- عضوهیات علمی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
2- استاد، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، ، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، simbarm@gmail.com
3- دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4- استادیار، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
5- استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
6- استادیار، آمار زیستی، دانشکدۀ پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (3390 مشاهده)
مقدمه: زنان بیش از یک‌سوم عمر خود را در دوران یائسگی و وضعیت کمبود استروژن می‌گذرانند. این تغییرات نورواندوکرین با از بین رفتن قدرت باروری و عملکرد قاعدگی، بر احساس زن از سلامت جسمی و روانی خود تأثیر می‌گذارد. لذا مطالعۀ حاضر با هدف بررسی ارتباط اضطراب، استرس و افسردگی با تجارب زنان در یائسگی انجام شد.
روش کار: مطالعۀ حاضر پژوهشی توصیفی‌ ـ‌ همبستگی است که در مورد ۲۵۰ نفر از زنان یائسۀ شهر مشهد، که مشخصات واحد پژوهش را داشتند، انجام شد. روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و در دسترس بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامۀ دموگرافیک، DASS۲۱ و سنجش تجارب زنان در یائسگی بود. داده‌ها ﺑﺎ نرم‌افزار SPSS نسخۀ ۱۶ و آزمون‌های ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ پیرسون و ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن در ﺳﻄﺢ معنی‌داری ۰/۰۵ تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین سن یائسگی نمونه‌ها ۴/۵۶ ± ۴۸ سال بود. میانگین و انحراف‌معیار نمرۀ اضطراب، استرس و افسردگی در زنان یائسۀ مورد مطالعه به‌ترتیب ۴/۸ ± ۵/۴۳، ۴/۶۳± ۷/۰۷، ۴/۳۳ ±۵/۳۵ بود. نمرۀ کلی تجارب یائسگی در زنان ۳۳/۵درصد بود. همبستگی پیرسون ارتباط مستقیم و معنی‌داری بین نمرۀ افسردگی، اضطراب و استرس با تجارب زنان در یائسگی نشان داد (P<۰/۰۰۱، ۰/۶۸=r).
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعات حاضر نشان داد با افزایش نمرۀ افسردگی، اضطراب و استرس، نمرۀ تجارب زنان در یائسگی افزایش می‌یابد. لذا اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اجرای برنامه‌های مشاوره‌ای و حمایتی است تا با تغییرات روانی ـ عاطفی دوران یائسگی سازگاری بیشتری حاصل شود.

 
واژه‌های کلیدی: تجارب، یائسگی، افسردگی، اضطراب، استرس
متن کامل [PDF 291 kb]   (404 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵