دوره 26، شماره 5 - ( آذر و دي 1397 )                   جلد 26 شماره 5 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشـگاه علـوم پزشـکی مشهد
2- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، simbarm@gmail.com
3- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4- دانشکده پیراپزشکی و بهداشت
چکیده:   (1633 مشاهده)
​​مقدمه: زنان بیش از یک سوم عمر خود را در دوران یائسگی و وضعیت کمبود استروژن می‌گذرانند که این تغییرات بیولوژیک و نورواندوکرین با از بین رفتن قدرت باروری و عملکرد قاعدگی، بر احساس زن از سلامتی خود و روان تاثیر می گذارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط اضطراب، استرس و افسردگی با تجارب زنان در یائسگی انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی همبستگی بود که بر روی 250 نفر از زنان یائسه شهر مشهد که مشخصات واحد پژوهش را داشتند، انجام شد. روش نمونه گیری مبتنی بر جامعه، سهمیه ای و در دسترس بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه  دموگرافیک، DASS21(افسردگی، اضطراب، استرس)و سنجش تجارب زنان در یائسگی بود. ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫـﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS 16و آزمون  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ پیرسون و ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  داری 05/0ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
یافته ها: میانگین سن یائسگی نمونه ها 4.56 ± 48  سال بود. میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب، استرس و افسردگی در زنان یائسه‌  مورد مطالعه به ترتیب  4.8 ± 5.43 ، 4.63± 7.07 ، 4.33±5.35  بود. نمره کلی تجارب یائسگی در  زنان 33.5 درصد بود. همبستگی پیرسون ارتباط مستقیم و معنی دار بین نمره افسردگی ، اضطراب و استرس با تجارب زنان در یائسگی نشان داد(.001>p     68/0=r).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد با افزایش نمره‌ افسردگی، اضطراب و استرس، نمره تجارب زنان در یائسگی افزایش می یابد.  لذا اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اجرای برنامه مشاوره ای و حمایتی به منظور بهبود سازگاری با تغییرات روانی عاطفی دوران یائسگی می باشد.
 
 
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵