دوره 26، شماره 1 - ( فروردين و ارديبهشت 1397 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان ، oshvandi2005@yahoo.com
3- مربی دانشگاه علوم پزشکی همدان
4- استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده:   (804 مشاهده)
مقدمه: بیماران تجربه­های دردناک و ناخوشایندی را هنگام خارج کردن لوله سینه­ای گزارش میکنند. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی استفاده از کمپرس سرد قبل از خارج کردن لوله درناژ قفسه سینه بر میزان راحتی بیماران بعد از عمل جراحی قلب است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که با شرکت 120 بیمار تحت جراحی قلب در بیمارستان فرشچیان شهر همدان، انجام گرفت. بیماران بطور تصادفی در 3 گروه مداخله، دارونما و کنترل تقسیم شدند. کمپرس سرد و دارونما قبل از خارج کردن لوله­ها به مدت 20 دقیقه در اطراف لوله­ها قرار داده شد. میزان راحتی بیمار با استفاده از شاخص درجه بندی دیداری، قبل، بلافاصله بعد و 5 دقیقه بعد از خارج کردن لوله­های سینه­ای اندازه گیری شدند. آنالیز اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه16 و آزمون­های مجذور کای، آنالیز واریانس، آنالیز کوواریانس، و آنالیز واریانس مکرر انجام شد.
یافته‌ها: اطلاعات دموگرافیک بین گروه­های تحت مطالعه تفاوت معنی داری نداشتند. اما میانگین نمره راحتی بیمار قبل، بلافاصله بعد و 5 دقیقه بعد از خارج کردن لوله سینه­ای در گروه­ها تفاوت معنی داری داشت(000.0P=). میانگین فشار سیستولیک و دیاستولیک در سه گروه در هر سه مرحله تفاوتی معنی داری نداشت. اما میانگین ضربان قلب بلافاصله پس از خارج کردن لوله میزان ضربان قلب در گروه کنترل بطور معنی دار از دو گروه دیگر بالاتر بود(p=0.04).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد استفاده از کمپرس سرد در اطراف لوله های سینه ای قبل از خارج کردن لوله ها در بیماران تحت جراحی قلب باعث افزایش راحتی بیماران می­گردد.
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۸