دوره 26، شماره 1 - ( فروردين و ارديبهشت 1397 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی مرکز تحقیقات مراقبت از بیماریهای مزمن در منزل، گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشجوی کارشناسی ارشد دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان
3- دانشیار مرکز تحقیقات مراقبت از بیماریهای مزمن در منزل، گروه پرستاری بهداشت جامعه، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، khodaveisi@umsha.ac.ir
4- دانشیار مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیر واگیر، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان،
چکیده:   (1194 مشاهده)
مقدمه: از بهترین راه‏های حفظ سلامتی، انجام رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت است. تصحیح این رفتارها در دانشجویان ضروری است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تأثیر آموزش به روش همتا بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان پرستاری انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 80 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدل ارتقاء سلامت پندر بود. قبل از آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بررسی شد. سپس دانشجویان ترم اول و دوم به ترتیب توسط آموزش با همتای کارشناسی ارشد و همتای کارشناسی طی 4 جلسه 5/1 ساعته آموزش دیدند. دو ماه پس از اتمام  آموزش پس آزمون گرفته شد. داده­ها بوسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل گردیدند.
نتایج: قبل از آموزش، دو گروه همتا از نظر میانگین نمرات رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و ابعاد مرتبط با آن اختلاف معنی داری نداشتند(05/0 < P)؛ لیکن پس از آموزش، میانگین نمره رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و ابعاد آن در گروه آموزش همتای کارشناسی ارشد افزایش معنی دار آماری نسبت به گروه آموزش همتای کارشناسی داشته است(  05/0  P<) که نشان دهنده تاثیر بیشتر آموزش در گروه همتای کارشناسی ارشد است.
نتیجه گیری: اثر بخشی آموزش رفتارهای ارتقا دهنده سلامت توسط گروه آموزش همتای کارشناسی ارشد، بیشتر از گروه آموزش همتای کارشناسی ارشد بود.
 
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۲۸