دوره 26، شماره 5 - ( آذر و دي 1397 )                   جلد 26 شماره 5 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه لرستان
2- دانشگاه رازی ، radmehr.p12@gmail.com
چکیده:   (1466 مشاهده)
مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه و رابطه بین معنای زندگی وعزت نفس با کیفیت زندگی سالمندان ساکن منزل و مقیم سرای سالمندان انجام شد. 
روش کار: پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی،  بر روی نمونه­ای 120 نفری از سالمندان زن و مرد ساکن شهر خرم­آباد، شامل 60 نفر سالمند ساکن منزل و 60 نفر سالمند مقیم سرای سالمندان که به روش تصادفی نظامدار و خوشه­ای انتخاب شده بودند، انجام شد. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های معنای زندگی استیگر و همکاران (2006)، عزت نفس روزنبرگ (1965) و کیفیت زندگی ویر و شربون (1992)  استفاده شد. داده­های جمع­آوری شده، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و t گروه­های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها:  نتایج این پژوهش، حاکی از وجود رابطه مثبت و معناداری(ضریب همبستگی 209/0) بین معنای زندگی و کیفیت زندگی در سالمندان بود(01/0p<). حرمت خود، نیز رابطه مثبت و معنا­داری(ضریب همبستگی243/0) با کیفیت زندگی در سالمندان داشت(01/0p<). نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه­ به روش گام به گام نیز نشان داد که متغیر­های معنای زندگی و حرمت خود پیش­بین­های معناداری برای کیفیت زندگی بودند. نتایج همچنین نشان داد که بین معنای زندگی، حرمت خود و کیفیت زندگی در میان سالمندان ساکن منزل و سالمندان مقیم سرای سالمندان تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، ضروری به­نظر می­رسد با تدوین، برنامه­ریزی و ارائه خط­مشی مناسب، زمینه لازم برای بهبود و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان فراهم شود. 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۱۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵