دوره 26، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 )                   جلد 26 شماره 6 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، afsar_omidi@yahoo.com
چکیده:   (1386 مشاهده)
مقدمه:نوجوانان بیش از هرگروه نیاز به آموزش تغذیه سالم دارند درمطالعه حاضر تاثیرآموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی بررفتارهای تغذیه ای دانش آموزان پسر بررسی شد.
موادوروش­ها:این مطالعه نیمه تجربی دو گروهی، به صورت پیش آزمون پس آزمون روی120 دانش آموز پسر دوره  اول متوسطه  در شهر همدان انجام شد. روش نمونه گیری دو مرحله ای به صورت تصادفی خوشه ای در مرحله اول و در مرحله دوم به صورت تصادفی نسبتی بود قبل از مداخله هر دو گروه پرسشنامه مبتنی بر سازه­های مدل را تکمیل نمودند. سپس جهت گروه مداخله آموزش مبتنی بر مدل در 3جلسه 45 دقیقه  اجرا گردید. بعد از مداخله  مجددا جمع آوری داده ها در دو نوبت( بلافاصله و دو ماه) صورت گرفت. تحلیل داده­ها توسط نرم افزار/ 16 SPSS انجام شد.
یافته­ها:دوگروه از نظرمشخصات دموگرافیک و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در بدو مطالعه همگن بودند بعد از مداخله میانگین نمرات براساس سازه های به جزء حیطه ی موانع درک شده  به طور متوسط در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل شد آزمون آماری تی مستقل  اختلاف معنی داری را از نظر میانگین نمره تمامی سازه ها به جز شدت و تهدید درک شده را پس از مداخله نشان داد( 05 / 0> P  ).
نتیجه­گیری: با توجه به تاثیر مدل اعتقاد بهداشتی در رفتار تغذیه ای  دانش آموزان از آنجایی که میانگین  نمرات بر اساس سازه های مدل جز موانع پس از آموزش روندافزایشی داشت لذا پیشنهاد می‌گردد در برنامه‌های آموزشی به جای استفاده از روش های سنتی از مدل های آموزشی استفاده شود.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۵