دوره 26، شماره 2 - ( خرداد و تير 1397 )                   جلد 26 شماره 2 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استاد مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- ارشد مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- استادیار مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، zahramid2001@yahoo.com
4- دانشیار مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (761 مشاهده)
مقدمه: روش مراقبت آغوشی مادرانه یک روش استاندارد شده بر پایه تماس پوست به پوست مادر و نوزاد می باشد. لذا مطالعه ی حاضر با هدف تأثیر مشاوره مراقبت آغوشی مادرانه بر اندوه پس از زایمان انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی بر روی 104 زن زایمان کرده در بیمارستان فاطمیه شهر همدان انجام شد. زنان واجد شرایط به دو گروه 52 نفره کنترل و آزمون بر حسب روز زایمان تقسیم شدند. در گروه آزمون مراقبت آغوشی در یک جلسه انجام گردید. مراقبت های آغوشی بعدی تا روز دهم زایمان روزانه تا چندین نوبت با توجه به تحمل مادر و نوزاد و در هر نوبت حداقل 30-20 دقیقه انجام گردید.
چک لیست و پرسشنامه اندوه پس از زایمان استین ابتدا قبل از مشاوره و بعد از مشاوره در روزهای اول، سوم، پنجم و دهم بعد از زایمان در دو گروه آزمون و کنترل توسط نمونه ها تکمیل گردید. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS(نسخه 16)و آزمونهای آماری تی تست و بنفرونی تجزیه و تحلیل شد.
 یافته‌ها: نتایج نشان داد که مداخله در گروه آزمون حدود 4 واحد کاهش در نمره اندوه پس از زایمان ایجاد کرده است(29/2±4/1)(001/0>P). البته در گروه کنترل نیز در روز دهم نسبت به قبل از مداخله کاهش معنی داری داشته است، اما این کاهش در گروه آزمون بیشتر بوده است(675/2- = t و 009/0= p).
 
نتیجه‌گیری نهایی: مراقبت آغوشی میتواند سبب کاهش نمره اندوه پس از زایمان شود. به منظور پیشبرد سلامت روانی مادر انجام آن بعد از زایمان به مادران توصیه می گردد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵