دوره 26، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 )                   جلد 26 شماره 6 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی دانشکده پرستاری و مامائی
2- کارشناس ارشد دانشکده پرستاری و مامائی
3- مربی دانشکده پرستاری و مامائی ، n.mohammadi@umsha.ac.ir
4- دکترا دانشکده بهداشت
چکیده:   (502 مشاهده)
مقدمه و هدف: کودک کم توان ذهنی  بار و مسئولیت سنگینی را بر دوش افراد خانواده به خصوص مادر قرار می‌دهد و باعث اختلال در سلامت عمومی مادر می شود. لذا این مطالعه با هدف تعیین  همبستگی سلامت معنوی و سلامت عمومی مادران کودکان کم توان ذهنی در شهر همدان انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی  می باشد که بر روی 165 نفر از مادران دارای کودک ناتوان ذهنی، مدارس استثنائی شهر همدان در بهار سال 96 بصورت نمونه­گیری در دسترس انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه های سلامت عمومی، سلامت معنوی و اطلاعات دموگرافیک جمع آوری شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS/23 و آزمون های آماری توصیفی و همبستگی استفاده شد.
نتایج:  نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین سن مادران 3/6 ± 3/37 بود از نظر جنسیت کودکان کم توان ذهنی 7/52% پسر و 3/47% دختر بودند. 3/7% مادران اختلالات شدید سلامتی را گزارش کردند، همچنین سطح سلامت معنوی اکثریت مادران (63%) در سطح متوسط بود. بین حیطه های سلامت معنوی و اختلالات سلامت عمومی رابطه معکوس معناداری دیده شد(05/0p<).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین حیطه های سلامت معنوی و اختلالات سلامتی رابطه ای معکوس وجود دارد به طوری که ارتقاء سطح سلامت معنوی باعث ارتقاء سلامت عمومی و کاهش اختلالات سلامتی از جمله اضطراب در میان مادران  می شود. با توجه به نقش اساسی مادران در مراقبت از کودکان خود، طراحی برنامه های آموزشی با هدف ارتقاء سطح سلامتی مادران  باید در اولویت قرار بگیرد.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱