دوره 26، شماره 3 - ( مرداد و شهريور 1397 )                   جلد 26 شماره 3 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مربی دانشگاه علوم پزشکی همدان ، salavati@umsha.ac.ir
2- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
3- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده:   (1372 مشاهده)
هدف: اهمیت آموزش امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. حفظ کارکرد و استقلال افراد و ارتقاء سبک زندگی آنها متاثر از این آموزش هاست که این مهم در بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن وتحت همودیالیز حائز اهمیت بیشتری می باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش برسبک زندگی بیماران تحت همودیالیز انجام شد.
مواد و روش­ها: در این پژوهش از روش نیمه تجربی دو گروهی با طراحی قبل و بعد روی 70 بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان بعثت همدان انجام شد. بیماران بصورت تصادفی ساده در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. برای گروه مداخله 6 جلسه ی 30دقیقه ای آموزشی حین دیالیز برگزار شد. قبل و 3ماه پس از اجرای مداخله پرسشنامه ی سب زندگی والکر جهت تکمیل در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. داده ها بااستفاده از آزمون های کای اسکور،فیشر،تی مستقل وتی زوجی با نرم افزارspss.16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ها: در گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله، بین میانگین نمرات در تمام حیطه ها و در نمره کل سبک زندگی اختلاف معنی‏دار آماری وجود نداشت (05/0<(p. بعد از مداخله، به جز حیطه های ورزش و تغذیه، بین میانگین نمرات در سایر حیطه ها و در نمره کل سبک زندگی در گروه آزمون و کنترل اختلاف معنی‏دار آماری مشاهده گردید (05/0>p).
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج مطالعه ،آموزش موجب بهبود و ارتقاء سبک زندگی بیماران تحت همودیالیز شد. لذا با توجه به ماهیت مزمن بیماری،آموزش این رفتارها می تواند گامی موثردر جهت افزایش ارتقاء سبک زندگی این بیماران باشد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵