دوره 26، شماره 4 - ( مهر و آبان 1397 )                   جلد 26 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی همدان ، Zhanet2811@gmail.com
2- استادیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
3- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده:   (646 مشاهده)
مقدمه:مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر حمایت اطلاعاتی بر رضایت­مندی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی همی پلژیک انجام شد.
روش کار: در این پژوهش نیمه تجربی، 78 مراقب خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی همی پلژیک بستری در بخش نورولوژی بیمارستان فرشچیان(سینا) همدان، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت مستمر در دو گروه مداخله(40 نفر) و کنترل(38 نفر) قرار گرفتند. ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از روز سوم تا یازدهم بستری اداﻣﻪ داﺷﺖ که به صورت فردی و گروهی اطلاعاتی در مورد بخش، وسایل، وضعیت بیمار، نحوه مراقبت از بیمار در منزل به آنها ارائه شد و گروه کنترل مراقبت های روتین را دریافت کردند. ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯿﺰان رضایت مندی ﻣﺮاﻗبین اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی گردید. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده­ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ مشخصات دموگرافیک مراقب و بیمار و پرسشنامه رضایت مندی از اطلاعات دریافتی پژوهشگر ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. 
یافته‌ها: بین نمره رضایت قبل (21±15/79) و بعد از مداخله(93/9±4/121) در گروه مداخله، و بین نمره دو گروه مداخله و کنترل بعد از مداخله تفاوت آماری معنادار مشاهده شد(p<0/001).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته­های حاصل از این مطالعه می توان گفت که حمایت اطلاعاتی بر افزایش رضایت مندی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش نرولوژی موثر است. لذا پیشنهاد می گردد به عنوان یک مداخله پرستاری مهم مورد توجه جدی پرستاران قرار گیرد.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۵