دوره 26، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1397 )                   جلد 26 شماره 6 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه شهید چمران اهواز ، soodabeh_bassak@yahoo.com
2- دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده:   (1237 مشاهده)
مقدمه: یائسگی یکی از مراحل زندگی در زنان است که با تغییرات جسمی و روانی همراه است. هدف از پژوهش کنونی مقایسه صمیمیت جنسی، رضایت از زندگی و راهبردهای پاسخ به فشار روانی در زنان یائسه و غیر‌یائسه مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی صنعت نفت اهواز بود.
روش کار: روش تحقیق از نوع روش علی- مقایسه‌ای بود. نمونه این پژوهش به حجم 200نفر زنان یائسه و غیر‌یائسه بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس و بر اساس ملاک‌های ورود زنان یائسه بر اساس تشخیص متخصص زنان، قرار داشتن در دامنه سنی بین 40 تا 55 سال، حداقل سطح سواد تا کلاس ششم و داشتن تأهل بودو زنان غیر‌یائسه علاوه بر داشتن همان شرایط تجربه یکدوره یکساله کامل دوره‌های عادت ماهیانه بدون توقف انتخاب شدند. ابزار‌ها شامل پرسشنامه نیازهای صیمیت با گاروزی‌، پرسشنامه رضایت از زندگی و پرسشنامه راهبرد‌های مقابله‌ای لازاروس بود. برای تحلیل داده‌ها از SPSS نسخه هیجدهم و سطح معنی‌داری 05/0 بود.
یافته‌ها: بین میانگین نمره صمیمت جنسی (266/17F=)، رضایت از زندگی (993/8F=)، مقابله هیجان‌مدار (794/32F=) و مقابله مساله‌مدار (051/63F=) در دو گروه تفاوت معنی‌داری به‌دست آمده است (01/0p˂).
نتیجه‌گیری: پس از شروع دوران یائسگی صمیمیت جنسی و رضایت از زندگی کاهش می‌یابد و ترجیحا متناسب با تغییرات روانی و جسمی از راهبرد‌های هیجان مدار برای مقابله با شرایط استرس‌زا استفاده می‌کنند. بنابراین متخصصین نیازمند روش‌های مناسب روان درمانی برای مشکلات آنان هستند.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۴/۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۱۳