دوره 27، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1398 )                   جلد 27 شماره 6 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- علوم پزشکی ، soheilanajjafi@gmail.com
2- علوم پزشکی
چکیده:   (1067 مشاهده)
  مقدمه: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین کننده سلامت می ‏باشد. یکی از مهمترین موقعیت هایی که رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت اهمیت ویژه ‏ای می‏ یابند، زنان سرپرست خانوار حاشیه‏ نشین است، لذا این پژوهش به منظور تعیین میانگین نمرات رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و ابعاد شش گانه آن و  ارتباط آن با خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و عوامل ‏دموگرافیک در زنان سرپرست خانوار حاشیه ‏نشین شهر ارومیه در سال 1396‏ انجام شد.
 روش کار:  مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و جامعه آماری آن 384 نفر از زنان سرپرست خانوار حاشیه ‏نشین شهر ارومیه بود. داده‏ ها از طریق پرسش نامه ‏های جمعیت شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده، خود کارآمدی عمومی و  رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت واکر جمع آوری شد. در ارائه ویژگی‏های توصیفی از آمارهای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و تحلیلی از آزمون همبستگی پیرسون و کندال با سطح معنی دار 5 درصد استفاده شد.  
یافته‏ ها: میانگین کل رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت 20.45± 111/12بود. بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی درک شده ارتباط مثبت معنی دار  مشاهده شد (001/0> ‏p‏).  بین مشخصات جمعیت شناختی تاهل و تحصیلات با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، ارتباط مثبت معنی دار  مشاهده شد (001/0> ‏p‏) ولی بین شغل و سن با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، ارتباط معنی‏ دار مشاهده نشد.
نتیجه‏ گیری: با توجه به یافته‏های پژوهش، مسئولین و مراقبین سلامت می‏توانند با طرح ریزی برنامه‏هایی در جهت ارتقاء سطح خودکارآمدی، زمینه تغییر رفتار را در زنان سرپرست خانوار حاشیه نشین فراهم نمایند.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: ۱۳۹۷/۷/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۴ | انتشار: ۱۳۹۸/۶/۶