دوره 27، شماره 5 - ( آذر و دی 1398 )                   جلد 27 شماره 5 صفحات 334-326 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sadeghi A, Maleki Jamasbi M, Azami H, Karami M, Marziyeh Hassanian Z. Survey of the Relationship Between Demographic Characteristics and Organizational Citizenship Behavior in Nurses in Hamadan Educational Centers. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2019; 27 (5) :326-334
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2004-fa.html
صادقی امیر، ملکی جاماسبی مهرداد، اعظمی هیوا، کرمی منوچهر، مرضیه حسنیان زهرا. بررسی رابطه ویژگی‌های دموگرافیک با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران مراکز آموزشی درمانی همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1398; 27 (5) :326-334

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2004-fa.html


1- دانشیار، مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
2- مربی، گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران ، mehrdad.maleki69@gmail.com
3- مربی، گروه داخلی - جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
4- دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
5- استادیار، مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (14091 مشاهده)

مقدمه: پرستاران مؤثرترین ارکان بیمارستان­ در ارتقای خدمات باکیفیت هستند و رفتارهای شهروندی سازمانی آنها، عاملی مهم جهت افزایش مراقبت‌های پرستاری محسوب می‌شود. انجام رفتارهای شهروندی سازمانی از افزایش هزینه ­های اضافی جلوگیری کند. مطالعه حاضر تلاشی در جهت تعیین رابطه ویژگی‌های دموگرافیک با رفتار شهروندی سازمانی پرستاران مراکز آموزشی و درمانی همدان بود.
روش کار: این مطالعه توصیفی‌تحلیلی از نوع همبستگی در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت. نمونه پژوهش ۲۰۰ پرستار بود که از پنج مرکز آموزشی درمانی، با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (نسبتی) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌های اطلاعات دموگرافیک و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) پادساکف بود. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱ و از طریق آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی (تی‌تست، آنوا و ضریب همبستگی پیرسون) تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج بیانگر سطح نسبتاً مطلوب رفتار شهروندی سازمانی پرستاران بود و رفتار شهروندی سازمانی با سن (۰/۰۰۵ < P و ۲/۰ r=) و سابقه کار (۰/۰۲۹<  P و ۰/۱۶r=) دارای ارتباط معناداری بود. میانگین نمره بُعد نزاکت ۰/۵ ± ۴/۰۳ ، وظیفه‌شناسی ۰/۵ ± ۴/۳، جوان‌مردی ۰/۴ ± ۳/۸۳، فضیلت مدنی ۰/۳ ± ۳۳/۳ و نوع‌دوستی ۰/۴ ± ۳/۸۳ بوده و در کل میانگین نمره رفتار شهروندی سازمانی ۰/۳ ± ۳/۸ بود.
نتیجه‌گیری: رفتار شهروندی سازمانی پرستاران با افزایش سن و سابقه کاری آنها افزایش می‌یابد. بنابراین برای بهره‌گیری از مزایای رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان‌ها، باید توجه ویژه‌ای به آموزش و حمایت از نیروهای جوان‌تر معطوف شود.

متن کامل [PDF 417 kb]   (1013 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/11/8 | پذیرش: 1398/3/13 | انتشار: 1398/6/6

فهرست منابع
1. MoradiChaleshtari MR, Jafari A. Relationship between organizational justice and organizational citizenship behaviors in Physical Education Organization of Islamic Republic of Iran. Journal of Olympics. 2012; 1(53):145-56. [In Persian]
2. Muenjohn N, Armstrong A. Evaluating the Structural Validity of the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ), Capturing the Leadership Factors of Transformational-Transactional Leadership. Contemporary Management Research. 2008; 4(1):3-14. [DOI:10.7903/cmr.704]
3. Saiedjavadin S, Abedi E, Yazdani H, Pourvali B. Investigate the mediating role of trust and commitment in the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior in hospitals. Journal of Business Management. 2013; 5(1):105-18 [In Persian]
4. Azami H, Khaledi Paveh B, Rezaei M, Samadzadeh S. The impacts of short-term foot massage on mean arterial pressure of neurosurgical patients hospitalized in intensive care units. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2015; 8(3):133-42.
5. Farhadian T. A Study of Leadership Styles of Nurses Working in Hospitals Affiliated with Iran University of Medical Sciences . Applied Studies in Management and Development Science. 3(11), 2017. 51-54 [In Persian]
6. Sedighiani E. Organization and hospital management. Tehran: Nashre electronici va etela resani jahan rayaneh. 1998.
7. Sadeghi A, Maleki Jamasbi M, Hasanian M, Karami M. Relationship between Head Nurses' Leadership Style and Nurses' Organizational Citizenship Behavior. Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences. 2017; 5(4):371-80.
8. Hui C, Schaubroeck J. Can good citizens lead the way in providing quality service? Academy of Management Journal. 2001; 44(5):988-95. https://doi.org/10.5465/3069442 [DOI:10.2307/3069442]
9. Sarmad S. Study of the effect of internal marketing on market-orientation and service organizations' performance (Case study: Branches of Refah Bank in City of Arak). Journal Journal Of Marketing Management. 2013; 8(18):91-106.
10. Bolino M. Going the extra mile: cultivating and managing employee citizenship behavior. Academy of Management Executive. 2003; 17(3):60-71. [DOI:10.5465/ame.2003.10954754]
11. Altuntas S. Relationship between nurses' organizational trust levels and their organizational citizenship behaviors. Journal of Nursing Scholarship. 2010; 42(2):186-94. [DOI:10.1111/j.1547-5069.2010.01347.x] [PMID]
12. Mohamadi SM, Majidi K. Organizational citizenship behavior and leadership styles. Boushehr Danesh Entezami. 2012; 3(8):21-41.
13. Sadeghi A, Adeli Z, Shamsaei F, Moghim Beigi A. Relationship between nurses' moral intelligence and patients' satisfaction from nursing care. Quarterly Journal of Nursing Management. 2015; 4(3):65-76.
14. Ebrahimpour H, Janalizade Cobasti M, Dehqani AR. The relationship between leadership style and organizational citizenship behavior as a factor of organizational entrepreneurial behavior towards entrepreneurship (The study of Agriculture Organization of Qom). Paper presented at The National Conference on Entrepreneurship And Business Management Knowledge. 4/10/91, Babolsar, Iran.
15. Tsai Y. The relationships between organisational citizenship behaviour, job satisfaction and turnover intention. Journal of Clinical Nursing. . 2010; 19(23‐24):3564-74. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2010.03375.x] [PMID]
16. Barroso Castro C, Martín Ruiz D. The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty. International Journal of Service Industry Management. 2014; 15(1):27-53. [DOI:10.1108/09564230410523321]
17. Safavi M, Yahyavi H, Farahani H, Radfar F. Descriptions and correlation of organizational citizenship behaviors with perceived procedural justice of nurses employed in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Journal of Medical Sciences, Islamic Azad University. 2014; 24(1):43-8.
18. Tamunomiebi MD, Onah GO. Organizational citizenship behaviour: A critical review of its development in a diversity driven workplace. The Strategic Journal of Business & Change Management. 2019; 6(1):41-60.
19. Podsakoff PM, Moorman RH, Fetter R. Transformational leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly. 1990; 1(2):107-42. [DOI:10.1016/1048-9843(90)90009-7]
20. The Simple And Multiple Relationships Of The Organizational Justice With Organizational Citizenship Behavior In The Employees Of An Industerial Organization In Ahvaz. Journal of Educational Sciences and Psychology.Spring 2006, 13(1):79-92. [In Persian]
21. Fuladvandi M, Tofighi M, Fuladvandi GR, Ramezani M. The relationship between job satisfaction and organizational citizenship behavior: a study on nurses working in intensive care units and emergency departments of hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences in 2012. Health Development Journal. 2014; 3(4):341.
22. Navid Hamidi M, Emamzadeh Ghasemi H, Hajrajabi A, Esmaeili Givi S. Relationship between ethical climate and organizational citizenship behaviors among of nurses in intensive care units. Quarterly Journal of Nursing Management. 2017; 6(2):51-9. [In Persian] [DOI:10.29252/ijnv.6.2.51]
23. Bahrami M, Salehi M, Dehghani Tafti A, kiyani M, Entezarian Ardekani S. The study of nurses' organizational citizenship behavior at Yazd's selected teaching hospitals in 2015. Journal of Jiroft University of Medical Sciences. 2016; 2(2):174-82.
24. Dehghani M, Hayavi Haghighi MH, Estebsary F, Rafati S, Khorami F. The relationship between social capital and organizational citizenship behavior among teaching hospitals staff at Hormozgan Univercity of Medical Sciences. Journal of Modern Medical Information Sciences. 2015; 1(1):24-32.
25. Nourani Saadoldin S, Esmaily H, Hooshmand E. The relationship between organizational citizenship behavior, job satisfaction, and occupational stress among midwives working in healthcare centers of Mashhad, Iran, 2014. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2016; 4(2):622-30.
26. ZareiMatin H, Ahmadi F. A comprehensive model for identifying factors impacting on development of organizational citizenship behavior. African Journal of Business Management. 2010; 4(10):1932.
27. Tabarsa G, Esmaeili Givi HR. Effective factors on organizational citizenship behavior in a military hospital. Journal of Military Medicine. 2010; 12(2):93-9.
28. Guangling W. The study on relationship between employees' sense of organizational justice and organizational citizenship behavior in private enterprises. Energy Procedia. 2011; 5:2030-4. [DOI:10.1016/j.egypro.2011.03.350]
29. Walumbwa FO, Orwa B. Contingent reward transactional leadership, work attitudes, and organizational citizenship behavior: The role of procedural justice climate perceptions and strength. The Leadership Quarterly. 2008; 19(3): 251-60. [DOI:10.1016/j.leaqua.2008.03.004]
30. Maleki Nia E, Sadeghi M. Investigating the status of organizational citizenship behavior in employees of Razi University of Kermanshah. Paper presented at The First National Conference on Organizational Citizenship Behavior. 20/1/2009; Tehran, Iran.
31. Moghimi SM. Organizational citizenship behavior from theory to practice. Journal of Management Culture. 2005; 11:19-48.
32. Podsakoff PM, MacKenzie SB. Impact of Organizational Citizenship Behavior on Organizational Performance: A Review and Suggestion for Future Research. Human Performance. 1997 1997/06/01;10(2):133-51. [DOI:10.1207/s15327043hup1002_5]
33. Judge TA. Essentials of organizational behavior. London: Pearson; 2015.
34. Mayel Afshar M, Pourreza A, MemarPour M. Surveying the effect of demographic specification on organizational citizenship behavior of staff of selected educatioanl hospitals of Tehran Universities of Medical Sciences. Journal of Hospital. 2013 Sep 15;12(2):51-62. [In Persian].
35. Azim Zadeh SM, Asadi H. Determining the relationship between organizational citizenship behavior and personality and the role of moderating demographic variables. Sports Management Journal. 2013; 4:27-42. [In Persian].
36. Dargahi H. The relationship of organizational citizenship behavior with job satisfaction and organizational commitment of nurses among public hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Management Strategies in Health System. 2017; 2(3):234-46.
37. Moradzade S, Abedi MR, Siadat SA. A study of the multiple relationships between organizational citizenship and life satisfaction of employees at the University of Isfahan. Journal of Applied Sociology. 2014; 24(4):103-18. [In Persian].
38. Raeisi A, Jafarian H. Investigating the relationship between self-esteem and organizational citizenship behavior (case study of police officers of Bushehr province). Quarterly Journal of Bushehr Law Enforcement. 2014; 15(4):49-67. [In Persian].
39. Yousefi Amiri M, Gholipour A, Seyyed Javadin S, Vakili M. Relationship between personality traits of nurses with organizational citizenship behavior in Zanjan Educational Hospitals, 2012. Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal. 2013-2014; 3(2):70-80.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |