دوره 28، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1399 )                   جلد 28 شماره 3 صفحات 238-227 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Elyasi E, Khatiban M, Mohammadi Y, Shamsizadeh M. The Impact of an ICU Liaison nurse Program on Physiological Parameter and Level of Consciousness in Discharging Patients in the Intensive Care Unit: A Randomized Clinical Trial. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2020; 28 (3) :227-238
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2031-fa.html
الیاسی انسیه، خطیبان مهناز، محمدی یونس، شمسی زاده مرتضی. تاثیر نقش پرستار رابط بر شاخص های فیزیولوژیک و سطح هوشیاری بیماران انتقالی از بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1399; 28 (3) :227-238

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2031-fa.html


1- کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- استاد، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- مربی، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، mortezashamsizadeh@gmail.com
چکیده:   (5121 مشاهده)
مقدمه: بیماران انتقالی از ICU  به بخش عمومی، نیازمند توجه و مراقبت پرستاری در سطح بالاتری نسبت به سایر بیماران بستری در بخش دارند. بخش های عمومی برای مراقبت از این دسته بیماران مجهز نشده اند، بنابراین این بیماران درخطر تهدید سلامتی هستند. لذا این مطالعه به تاثیر نقش پرستار رابط بر شاخص های فیزیولوژیک و سطح هوشیاری بیماران انتقالی از بخش مراقبت های ویژه به‌عنوان راه حل پرداخت.
مواد و روش ها: مقاله حاضر، حاصل یک کارآزمایی بالینی دو گروهی می‌باشد که در بخش های ویژه و عمومی یک بیمارستان دولتی بر روی ۹۰ بیمار بستری به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت تصادفی انجام شد. گروه کنترل مراقبت های معمول را دریافت کردند و در گروه مداخله تا سه روز، روزی دو بار توسط پرستار رابط ویزیت شدند. ابزار مورد استفاده چک لیست شاخص‌های فیزیولوژیک و تست های آزمایشگاهی می باشد. برای توصیف داده ها از میانگین، انحراف معیار، واریانس و درصد فراوانی توسط نرم افزار  SPSS نسخه ۱۶ استفاده شد.
یافته‌ها:  اختلاف معنیداری بین مشخصات دموگرافیک و بالینی دو گروه مشاهده نشد. در شروع مطالعه دو گروه از نظر میانگین شاخص های فیزیولوژیک و تست‌‌های آزمایشگاهی تفاوت آماری معنیداری نداشتند. بعد از مداخله پرستار رابط بخش مراقبتهای ویژه، تستهای آزمایشگاهی تفاوتی نداشت و در گروه آزمون و کنترل میانگین فشار خون سیستول (۶۷۴/۰=p) و میانگین فشارخون دیاستول (۰/۷۵۷=p)، میانگین فشار متوسط شریانی(۰/۷۹۳=p) و تعداد ضربان قلب (۰/۲۵۵=p) تفاوت آماری معنی داری نشان نداد. میانگین تعداد تنفس (۰/۰۰۱=(p و میانگین درجه حرارت (۰/۰۲۰=(P در دو گروه اختلاف معنی‌داری داشت، ولی دو گروه در محدوده طبیعی بودند. تفاوتی بین دو گروه هر چند از لحاظ آماری معنیدار می‌باشد، از لحاظ بالینی اهمیتی ندارد.
نتیجه ­گیری: خدمات پرستار رابط بر شاخصهای فیزیولوژیک و تستهای آزمایشگاهی در بیماران انتقالی از بخش مراقبت
های ویژه به بخش عمومی در این مطالعه موثر نبود.
متن کامل [PDF 521 kb]   (972 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/12/1 | پذیرش: 1398/2/16 | انتشار: 1398/10/27

فهرست منابع
1. Urden LD, Stacy KM, Lough ME. Critical Care Nursing-E-Book: Diagnosis and Management: Elsevier Health Sciences; 2017.
2. Falk A-C, Wallin E-M. Quality of patient care in the critical care unit in relation to nurse patient ratio: A descriptive study. Intensive and Critical Care Nursing. 2016;35:74-9. [DOI:10.1016/j.iccn.2016.01.002] [PMID]
3. Tan SS, Bakker J, Hoogendoorn ME, Kapila A, Martin J, Pezzi A, et al. Direct cost analysis of intensive care unit stay in four European countries: applying a standardized costing methodology. Value in Health. 2012;15(1):81-6. [DOI:10.1016/j.jval.2011.09.007] [PMID]
4. Corrêa TD, Ponzoni CR, Rabello Filho R, Neto AS, de Freitas Chaves RC, Pardini A, et al. Nighttime intensive care unit discharge and outcomes: A propensity matched retrospective cohort study. PloS one. 2018;13(12):e0207268. [DOI:10.1371/journal.pone.0207268] [PMID] [PMCID]
5. Häggström M, Asplund K, Kristiansen L. How can nurses facilitate patient's transitions from intensive care?: a grounded theory of nursing. Intensive and critical care nursing. 2012;28(4):224-33. [DOI:10.1016/j.iccn.2012.01.002] [PMID]
6. Stelfox HT, Perrier L, Straus SE, Ghali WA, Zygun D, Boiteau P, et al. Identifying intensive care unit discharge planning tools: protocol for a scoping review. BMJ open. 2013;3(4):e002653. [DOI:10.1136/bmjopen-2013-002653] [PMID] [PMCID]
7. Schofield-Robinson OJ, Lewis SR, Smith AF, McPeake J, Alderson P. Follow-up services for improving long-term outcomes in intensive care unit (ICU) survivors. The Cochrane database of systematic reviews. 2018;11:Cd012701. [DOI:10.1002/14651858.CD012701.pub2] [PMCID]
8. So HM, Yan WW, Chair SY. A nurse-led critical care outreach program to reduce readmission to the intensive care unit: A quasi-experimental study with a historical control group. Australian Critical Care. 2018. [DOI:10.1016/j.aucc.2018.11.005] [PMID]
9. Endacott R, Chaboyer W, Edington J, Thalib L. Impact of an ICU Liaison Nurse Service on major adverse events in patients recently discharged from ICU. Resuscitation. 2010;81(2):198-201. [DOI:10.1016/j.resuscitation.2009.10.011] [PMID]
10. Chaboyer W, Thalib L, Foster M, Ball C, Richards B. Predictors of adverse events in patients after discharge from the intensive care unit. American Journal of Critical Care. 2008;17(3):255-63. [DOI:10.4037/ajcc2008.17.3.255] [PMID]
11. Chaboyer W, Lin F, Foster M, Retallick L, Panuwatwanich K, Richards B. Redesigning the ICU nursing discharge process: a quality improvement study. Worldviews on Evidence‐Based Nursing. 2012;9(1):40-8. [DOI:10.1111/j.1741-6787.2011.00234.x] [PMID]
12. Chaboyer W, Gillespie B, Foster M, Kendall M. The impact of an ICU liaison nurse: a case study of ward nurses' perceptions. Journal of clinical nursing. 2005;14(6):766-75. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2005.01141.x] [PMID]
13. Alberto L, Zotárez H, Cañete ÁA, Niklas JEB, Enriquez JM, Gerónimo MR, et al. A description of the ICU liaison nurse role in Argentina. Intensive and Critical Care Nursing. 2014;30(1):31-7. [DOI:10.1016/j.iccn.2013.07.001] [PMID]
14. Hesselink G, Zegers M, Vernooij-Dassen M, Barach P, Kalkman C, Flink M, et al. Improving patient discharge and reducing hospital readmissions by using Intervention Mapping. BMC health services research. 2014;14(1):389. [DOI:10.1186/1472-6963-14-389] [PMID] [PMCID]
15. McIntyre T, Taylor C, Eastwood GM, Jones D, Baldwin I, Bellomo R. A survey of ward nurses attitudes to the Intensive Care Nurse Consultant service in a teaching hospital. Australian Critical Care. 2012;25(2):100-9. [DOI:10.1016/j.aucc.2011.10.003] [PMID]
16. Adam S, Osborne S, Welch J. Critical care nursing: science and practice: Oxford University Press; 2017. [DOI:10.1093/med/9780199696260.001.0001] [PMID]
17. Stelfox HT, Lane D, Boyd JM, Taylor S, Perrier L, Straus S, et al. A scoping review of patient discharge from intensive care: opportunities and tools to improve care. Chest. 2015;147(2):317-27. [DOI:10.1378/chest.13-2965] [PMID]
18. Fry M. Literature review of the impact of nurse practitioners in critical care services. Nursing in critical care. 2011;16(2):58-66. [DOI:10.1111/j.1478-5153.2010.00437.x] [PMID]
19. Choi J, Tate JA, Rogers MA, Donahoe MP, Hoffman LA. Depressive symptoms and anxiety in intensive care unit (ICU) survivors after ICU discharge. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care. 2016;45(2):140-6. [DOI:10.1016/j.hrtlng.2015.12.002] [PMID] [PMCID]
20. Dolatyari A, Sharififar S, ZAREIYAN A, TADRISI SD. Family satisfaction with care in the intensive care unit: Results of a multiple center study in selected military hospitals. 2014. [DOI:10.18869/acadpub.mcs.1.1.18]
21. Rosa R, Ascoli A, Rutzen W, Madeira L, Falavigna M, Robinson C, et al. Factors associated with hospital anxiety and depression among ICU survivors: a cross sectional study. Intensive care medicine experimental. 2015;3(S1):A369. [DOI:10.1186/2197-425X-3-S1-A369] [PMCID]
22. Niven DJ, Bastos JF, Stelfox HT. Critical care transition programs and the risk of readmission or death after discharge from an ICU: a systematic review and meta-analysis. Critical care medicine. 2014;42(1):179-87. [DOI:10.1097/CCM.0b013e3182a272c0] [PMID]
23. Day A, Haj-Bakri S, Lubchansky S, Mehta S. Sleep, anxiety and fatigue in family members of patients admitted to the intensive care unit: a questionnaire study. Critical Care. 2013;17(3):R91. [DOI:10.1186/cc12736] [PMID] [PMCID]
24. McAdam JL, Fontaine DK, White DB, Dracup KA, Puntillo KA. Psychological symptoms of family members of high-risk intensive care unit patients. American journal of critical care : an official publication, American Association of Critical-Care Nurses. 2012;21(6):386-93; quiz 94. [DOI:10.4037/ajcc2012582] [PMID]
25. Williams TA, Leslie G, Finn J, Brearley L, Asthifa M, Hay B, et al. Clinical effectiveness of a critical care nursing outreach service in facilitating discharge from the intensive care unit. American Journal of Critical Care. 2010;19(5):e63-e72. [DOI:10.4037/ajcc2010965] [PMID]
26. Forum AILN. Uptake and caseload of intensive care unit liaison nurse services in Australia. Critical care and resuscitation: journal of the Australasian Academy of Critical Care Medicine. 2012;14(3):221.
27. Caffin CL, Linton S, Pellegrini J. Introduction of a liaison nurse role in a tertiary paediatric ICU. Intensive and Critical Care Nursing. 2007;23(4):226-33. [DOI:10.1016/j.iccn.2006.12.001] [PMID]
28. Elliott M, Worrall-Carter L, Page K. Factors contributing to adverse events after ICU discharge: a survey of liaison nurses. Australian Critical Care. 2013;26(2):76-80. [DOI:10.1016/j.aucc.2012.07.005] [PMID]
29. Green A, Edmonds L. Bridging the gap between the intensive care unit and general wards-the ICU Liaison Nurse. Intensive and Critical Care Nursing. 2004;20(3):133-43. [DOI:10.1016/S0964-3397(04)00024-2]
30. O'sullivan A, Boyd B, O'shaughnessy M, MacIntyre A, Begley C. Evaluation of the introduction of a postnatal ward liaison neonatal nurse. Journal of Neonatal Nursing. 2015;21(1):34-9. [DOI:10.1016/j.jnn.2014.07.003]
31. Doric A, Ernest D, Thalib L, Page KN, Chaboyer W, Eliott S, et al. The impact of an ICU liaison nurse service on patient outcomes. Critical Care and Resuscitation. 2008;10(4):296.
32. Tabanejad Z, Pazokian M, Ebadi A. The Effect of Liaison Nurse Service on Patient Outcomes after Discharging From ICU: a Randomized Controlled Trial. Journal of caring sciences. 2016;5(3):215. [DOI:10.15171/jcs.2016.023] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |