دوره 28، شماره 1 - ( فروردين و ارديبهشت 1399 )                   جلد 28 شماره 1 صفحات 10-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار، گروه پرستاری و مامائی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران
2- دانشجوی کارشناس ارشد، گروه پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران
3- استاد، مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبین پاتی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران
4- کارشناسی ارشد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز، ایران ، mhhaghighy@yahoo.com.
چکیده:   (4845 مشاهده)
مقدمه: کیفیت زندگی کودکان مبتلا به هموفیلی به دلیل شکایت از دردهای دائمی، خون‌ریزی و ناراحتی‌های مربوط به عوارض درمان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. لذا هدف این پژوهش تأثیر توانمند‌سازی خانواده‌محور بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به هموفیلی در شهر اهواز است.
روش‌کار: در این پژوهش نیمه‌تجربی ۵۰ کودک مبتلا به هموفیلی مراجعه‌کننده به درمانگاه هماتولوژی بیمارستان بقایی ۲ اهواز در سال ۱۳۹۷با روش تصادفی بلوکی انتخاب شدند. گروه آزمون ۹ جلسه آموزشی را بر اساس الگوی توانمندسازی خانواده‌محور مبتنی بر چهار گام: درک تهدید، مشکل‌گشایی، مشارکت آموزشی و ارزشیابی توسط پژوهشگر و با حضور مراقبان اصلی و کودکان هموفیلی دریافت کرد. گروه کنترل صرفا برنامه معمول مراقبتی را دریافت کرد. در شروع و یک ماه بعد از مداخله هر دو گروه پرسشنامه اطلاعات فردی و کیفیت زندگی مختص کودکان هموفیلی را تکمیل کردند. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی و تحلیلی (تی مستقل، تی زوجی، کای اسکوئر و آزمون دقیق فیشر) در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ انجام شد.
یافته‌ها: اختلاف معنا‌داری در نمره کل کیفیت زندگی کودکان (۴۴۴/۰=P) قبل از مداخله بین دو گروه مشاهده نشد. در حالی که بعد از اجرای برنامه توانمندسازی اختلاف معنا‌داری در نمره کل کیفیت زندگی (۰/۰۳۰=P)، بعد خانواده (۰/۰۱۹=P)، بعد دوستان (۰/۰۱۵=p) و بعد حمایت درک‌شده (۰/۰۱۱=P) بین دو گروه مشاهده شد.
نتیجه گیری:
توانمند‌سازی خانواده‌محور می‌تواند به‌عنوان روشی کم‌هزینه و آسان در بهبود کیفیت زندگی بیماران هموفیلی توسط پرستاران به کار گرفته شود.
متن کامل [PDF 546 kb]   (949 دریافت)    
✅  توانمند‌سازی خانواده‌محور می‌تواند به‌عنوان روشی کم‌هزینه و آسان در بهبود کیفیت زندگی بیماران هموفیلی توسط پرستاران به کار گرفته شود.
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/3/18 | پذیرش: 1398/6/20 | انتشار: 1398/10/13

فهرست منابع
1. Khanali ML, Abedsaeedi Z, Eshghi P, Farahani H, Abdollah GF, Habibpanah B, et al.Comparison Of Quality Of Life Between Hemophilic Children Receiving Prophylaxis And On Demand Therapy In Tehran. Faculty of Nursing of Midwifery Quartery. 2012;22(77):39-45.
2. Alhani F, Anoosheh M. The effect of Family Centered Empowerment Model on mothers' QOL of girls under six years old with UTI. Journal of Health Promotion Management. 2014;3(3):7-15.
3. Alhani F, Niknami S, Kimiagar M, Kazemnezhad A, Heidarni A. Design and evaluation of the family‑oriented prevention of iron deficiency anemia. Tehran: Tarbiyat Modarres University. 2003;8:283-9.
4. Mercan A, Sarper N, Inanır M, Mercan HI, Zengin E, Kılıç SÇ, et al. Hemophilia-Specific Quality of Life Index (Haemo-QoL and Haem-A-QoL questionnaires) of children and adults: result of a single center from Turkey. Pediatric hematology and oncology. 2010;27(6):449-61. [DOI:10.3109/08880018.2010.489933] [PMID]
5. Von Mackensen S, Bullinger M, Group HQ. Development and testing of an instrument to assess the Quality of Life of Children with Haemophilia in Europe (Haemo‐QoL). Haemophilia. 2004;10:17-25. [DOI:10.1111/j.1355-0691.2004.00875.x] [PMID]
6. Mirza AS, Shohreh S, Memarian R, Vanaki Z. The evaluation of effect case management program on quality of life of pre-school children with hemophilia. Quarterly Journal of Nursing Management. 2013;2(1):38-47.
7. H A. The effect of self care program on the quality of life of adolescents with hemophilia. Daneshvare Pezeshki Journal. 2008;14(69):1-8.
8. Hemmati maslakpak M AS, Khalkhali H. THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF FAMILY-CENTERED EMPOWERMENT MODEL ON THE QUALITY OF LIFE FOR KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2004; 2 (1). 2018;15(10):724-32.
9. Seyed Nematollah Roshan F, Navipor H, Alhani F. Effect of Family-Centered Empowerment Model (FCEM) on quality of life of mothers having teenagers with iron deficiency anemia. Journal of Nursing Education. 2014;3(2):27-40.
10. Farzami h KM. The effect of family center empowerment model on qulaity of life in elderly patient with angina. Journal of Iranian Institue for Health Science Research. 2018;16(4):775-83.
11. M. The effect of family-centered empowerment training on functional autonomy and quality of social participation in elderly people with stroke. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2017.
12. Minooei MS, Ghazavi Z, Abdeyazdan Z, Gheissari A, Hemati Z. The Effect of the Family Empowerment Model on Quality of Life in Children with Chronic Renal Failure: Children's and Parents' Views. Nephro-urology monthly. 2016;8(4). [DOI:10.5812/numonthly.36854] [PMID] [PMCID]
13. Noori R, Alami A, Delshad Noghabi A. Effect of family-centered empowerment model on quality of life in patients with hypertension. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2015;25(127):100-7.
14. Sh K, Kolbadinezhad N, Alami A, Sh T. Effect of intervention based on family-centered empowerment model on the quality of life of women suffering from stress urinary incontinence. Quarterly of the Horizon sciences. 2014;19(5):271-80.
15. Shirvani H AF, Montazeri A. Family-centered Empowerment Model on the Functional Scales Quality of Life in Women with Breast Cancer Undergoing Chemotherapy. 2017;10(1):61-71.
16. Ghotbi N, Seyed Bagher Maddah S, Dalvandi A, Arsalani N, Farzi M. The effect of education of self care behaviors based on family-centered empowerment model in type II diabetes. Advances in Nursing & Midwifery. 2014;23(83):35-42.
17. abiei L, Mostafavi F, Masoudi R, Hassanzadeh A. Effects of family-centered interventions on empowerment of the elderly. Health System Research. 2012;8(24). [DOI:10.4103/2277-9531.112700] [PMID] [PMCID]
18. Sanaie N, Nejati S, Zolfaghari M, Alhani F, KazemNejad A. The effect of family-centered empowerment in self efficacy and self esteem in patients undergoing coronary bypass graft surgery. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery. 2013;10(2):44-53.
19. Allahyari A, Alhany F, Kazemnejad A. The effect of family-centered empowerment model on the Quality of Life of school-age B-thalassemic children. Iranian Journal of Pediatrics. 2006;16(4):455-61.
20. Mulders G, De Wee E, Vahedi Nikbakht‐Van de Sande M, Kruip M, Elfrink E, Leebeek F. E‐learning improves knowledge and practical skills in haemophilia patients on home treatment: a randomized controlled trial. Haemophilia. 2012;18(5):693-8. [DOI:10.1111/j.1365-2516.2012.02786.x] [PMID]
21. Mangione-Smith R, Schiff J, Dougherty D. Identifying children's health care quality measures for Medicaid and CHIP: an evidence-informed, publicly transparent expert process. Academic Pediatrics. 2011;11(3):S11-S21. [DOI:10.1016/j.acap.2010.11.003] [PMID]
22. McCarley P. Patient empowerment and motivational interviewing: engaging patients to self-manage their own care. Nephrology nursing journal. 2009;36(4):409-14.
23. Chen Y-C, Li I-C. Effectiveness of interventions using empowerment concept for patients with chronic disease: a systematic review. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports. 2009;7(27):1179-233. [DOI:10.11124/01938924-200907270-00001] [PMID]
24. Kranz K. The Relationship Between Empowerment Care and Quality of Life Among Members of Assisted Living Facilities. Journal of Undergraduate Research, XIV. 2011:1-5.
25. Funnell MM, Anderson RM. Patient empowerment: a look back, a look ahead. The Diabetes Educator. 2003;29(3):454-64. [DOI:10.1177/014572170302900310] [PMID]
26. Graves KN, Shelton TL. Family empowerment as a mediator between family-centered systems of care and changes in child functioning: Identifying an important mechanism of change. Journal of Child and Family Studies. 2007;16(4):556-66. [DOI:10.1007/s10826-006-9106-1]
27. Tsay S-L, Hung L-O. Empowerment of patients with end-stage renal disease-a randomized controlled trial. International Journal of nursing studies. 2004;41(1):59-65. [DOI:10.1016/S0020-7489(03)00095-6]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.