دوره 28، شماره 4 - ( پاییز 1399 )                   جلد 28 شماره 4 صفحات 31-20 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kakemam E, Sheikhy-Chaman M. The Relationship between Patient Safety Culture and Adverse Events among Nurses in Tehran Teaching Hospitals in 2019. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2020; 28 (4) :20-31
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2118-fa.html
کاکه مم ادریس، شیخی چمان محمدرضا. رابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار و حوادث ناخواسته بین پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر تهران در سال 1398. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1399; 28 (4) :20-31

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2118-fa.html


1- دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2- دانشجوی دکتری تخصصی اقتصاد سلامت، گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، تهران، ایران ، urmialord@gmail.com
چکیده:   (4624 مشاهده)

مقدمه: فرهنگ ایمنی بیمار به عنوان یکی از عوامل مهم برای کاهش حوادث ناخواسته در بیمارستان و ارتقای ایمنی بیمار شناخته شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار و حوادث ناخواسته میان پرستاران بیمارستان های آموزشی منتخب شهر تهران انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۸ و در بین ۲۶۰ پرستار در ۷ بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار و فراوانی حوادث ناخواسته گردآوری شد. برای بررسی رابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار و حوادث ناخواسته از رگرسیون لجستیک چندگانه در نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: در میان ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار، بالاترین نمره میانگین مربوط به بعد "یادگیری سازمانی" و پایین ترین نمره در زمینه "تبادلات و انتقال اطلاعات" بود. بین ۳۵/۴% تا ۵۱/۹% پرستاران تخمین زدند که در یک سال گذشته بروز یکی از شش حادثه ناخواسته را تجربه کرده‌اند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که ابعاد حمایت مدیریت از ایمنی بیمار، درک کلی از فرهنگ ایمنی بیمار، کار تیمی درون واحد های سازمانی، ارتباطات و ارائه بازخورد درمورد خطاها، مسائل مربوط به کارکنان و تبادلات و انتقال اطلاعات از پیش بینی کننده های معنی دار حوادث ناخواسته بودند ((P<۰/۰۵.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تایید کرد که بهبود فرهنگ ایمنی بیمار منجر به کاهش بروز حوادث ناخواسته بین پرستاران می شود، بنابراین ارتقای فرهنگ ایمنی در بیمارستان های کشور باید به عنوان یکی از اولویت های اساسی برنامه های مدیریتی قرار بگیرد.

متن کامل [PDF 498 kb]   (1577 دریافت)    

✅ نتایج مطالعه حاضر این فرضیه را تایید کرد که بهبود فرهنگ ایمنی بیمار منجر به کاهش بروز حوادث ناخواسته بین پرستاران می شود، بنابراین ارتقای فرهنگ ایمنی در بیمارستان های کشور باید به عنوان یکی از اولویت های اساسی برنامه های مدیریتی قرار بگیرد.


نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/2/6 | پذیرش: 1399/4/25 | انتشار: 1399/7/10

فهرست منابع
1. Najjar S, Nafouri N, Vanhaecht K, Euwema M. The relationship between patient safety culture and adverse events: a study in Palestinian hospitals. Safety in Health. 2015;1(1):16. [DOI:10.1186/s40886-015-0008-z]
2. Makary MA, Daniel M. Medical error-the third leading cause of death in the US. Bmj. 2016;353:i2139. [DOI:10.1136/bmj.i2139] [PMID]
3. Farup PG. Are measurements of patient safety culture and adverse events valid and reliable? Results from a cross sectional study. BMC health services research. 2015;15(1):186. [DOI:10.1186/s12913-015-0852-x] [PMID] [PMCID]
4. Zegers M, De Bruijne M, Wagner C, Hoonhout L, Waaijman R, Smits M, et al. Adverse events and potentially preventable deaths in Dutch hospitals: results of a retrospective patient record review study. Quality and safety in health care. 2009;18(4):297-302. [DOI:10.1136/qshc.2007.025924] [PMID]
5. Baker GR, Norton PG, Flintoft V, Blais R, Brown A, Cox J, et al. The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada. Canadian medical association journal. 2004;170(11):1678-86. [DOI:10.1503/cmaj.1040498] [PMID] [PMCID]
6. Wang Y, Eldridge N, Metersky ML, Verzier NR, Meehan TP, Pandolfi MM, et al. National trends in patient safety for four common conditions, 2005-2011. New England Journal of Medicine. 2014;370(4):341-51. [DOI:10.1056/NEJMsa1300991] [PMID] [PMCID]
7. Soop M, Fryksmark U, Köster M, Haglund B. The incidence of adverse events in Swedish hospitals: a retrospective medical record review study. International journal for quality in health care. 2009;21(4):285-91. [DOI:10.1093/intqhc/mzp025] [PMID] [PMCID]
8. Abadi MBH, Akbari H, Akbari H, Gholami-Fesharaki M, Ghasemi M. The Association of Nursing Workloads, Organizational, and Individual Factors with Adverse Patient Outcome. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016;19(4). [DOI:10.5812/ircmj.43444]
9. Hogan H, Healey F, Neale G, Thomson R, Vincent C, Black N. Preventable deaths due to problems in care in English acute hospitals: a retrospective case record review study. BMJ Qual Saf. 2012:bmjqs-2012-001159. [DOI:10.1136/bmjqs-2011-001159] [PMID] [PMCID]
10. James JT. A new, evidence-based estimate of patient harms associated with hospital care. Journal of patient safety. 2013;9(3):122-8. [DOI:10.1097/PTS.0b013e3182948a69] [PMID]
11. Levinson DR, General I. Adverse events in hospitals: national incidence among Medicare beneficiaries. Department of Health and Human Services Office of the Inspector General. 2010.
12. Hoonhout LH, de Bruijne MC, Wagner C, Zegers M, Waaijman R, Spreeuwenberg P, et al. Direct medical costs of adverse events in Dutch hospitals. BMC health services research. 2009;9(1):27. [DOI:10.1186/1472-6963-9-27] [PMID] [PMCID]
13. Stefl M. To Err is Human: Building a Safer Health System in 1999. Frontiers of health services management. 2001;18(1):1. [DOI:10.1097/01974520-200107000-00001] [PMID]
14. Reason J. Human error: models and management. BMJ: British Medical Journal. 2000;320(7237):768. [DOI:10.1136/bmj.320.7237.768] [PMID] [PMCID]
15. Woodward HI, Mytton OT, Lemer C, Yardley IE, Ellis BM, Rutter PD, et al. What have we learned about interventions to reduce medical errors? Annual review of public health. 2010;31:479-97. [DOI:10.1146/annurev.publhealth.012809.103544] [PMID]
16. Singer S, Lin S, Falwell A, Gaba D, Baker L. Relationship of safety climate and safety performance in hospitals. Health services research. 2009;44(2p1):399-421. [DOI:10.1111/j.1475-6773.2008.00918.x] [PMID] [PMCID]
17. Wang X, Liu K, You L-m, Xiang J-g, Hu H-g, Zhang L-f, et al. The relationship between patient safety culture and adverse events: A questionnaire survey. International journal of nursing studies. 2014;51(8):1114-22. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2013.12.007] [PMID]
18. Mardon RE, Khanna K, Sorra J, Dyer N, Famolaro T. Exploring relationships between hospital patient safety culture and adverse events. Journal of patient safety. 2010;6(4):226-32. [DOI:10.1097/PTS.0b013e3181fd1a00] [PMID]
19. Ebadi fard azar F, Rezapoor A, Tanoomand Khoushehmehr A, Bayat R, Arabloo J, Rezapoor Z. Study of patients' safety culture in Selected Training hospitals affiliated whith Tehran university of medical sciences. Journal of Hospital. 2012;11(2):55-64.
20. Hatam N, Keshtkar V, Forouzan F, Bastani P. Patient safety culture status in teaching hospitals: a case of Shiraz University of Medical Sciences. Middle-East Journal of Scientific Research. 2012;12(7):970-5.
21. Abdi Z, Delgoshaei B, Ravaghi H, Abbasi M, Heyrani A. The culture of patient safety in an Iranian intensive care unit. Journal of nursing management. 2015;23(3):333-45. [DOI:10.1111/jonm.12135] [PMID]
22. Rezaean M, Aqaie Borz Abad P, Yazdanpanah A, Zinat Motlagh S. Patient Safety Culture Status From The Perspective Medical Staff Of Yasuj Hospitals In 2015. Armaghane danesh. 2016;20(10):935-46.
23. Almasi A, Pourmirza KR, Ahmadi JT, Godarzi A, Ahmadi A. Evaluation of patient safety culture in personnel of hospitals in Kermanshah, 2013. J Clin Res Paramed Sci. 2015;4(1):14-23.
24. Goodman R. Psychometric properties of the strengths and difficulties questionnaire. J Am Acad Child Adolesc. Psychiatry. 2001;40(11):1337-45. [DOI:10.1097/00004583-200111000-00015] [PMID]
25. Mostafaei D, Aryankhesal A, Dastoorpoor M, Rahimikhalifekandi Z, Estebsari F. Patient Safety Culture Assessment of Clinical and Paraclinical Staff Perspective in Selected University of Medical Sciences Hospitals in Tehran. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2018;6(3):293-301. [DOI:10.30699/acadpub.ijhehp.6.3.293]
26. Alquwez N, Cruz JP, Almoghairi AM, Al‐otaibi RS, Almutairi KO, Alicante JG, et al. Nurses' perceptions of patient safety culture in three hospitals in Saudi Arabia. Journal of Nursing Scholarship. 2018;50(4):422-31. [DOI:10.1111/jnu.12394] [PMID]
27. El-Jardali F, Sheikh F, Garcia NA, Jamal D, Abdo A. Patient safety culture in a large teaching hospital in Riyadh: baseline assessment, comparative analysis and opportunities for improvement. BMC health services research. 2014;14(1):122. [DOI:10.1186/1472-6963-14-122] [PMID] [PMCID]
28. Güneş ÜY, Gürlek Ö, Sönmez M. A survey of the patient safety culture of hospital nurses in Turkey. Collegian. 2016;23(2):225-32. [DOI:10.1016/j.colegn.2015.02.005]
29. Chen I-C, Li H-H. Measuring patient safety culture in Taiwan using the Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC). BMC health services research. 2010;10(1):152. [DOI:10.1186/1472-6963-10-152] [PMID] [PMCID]
30. Hamdan M, Saleem AAo. Assessment of patient safety culture in Palestinian public hospitals. International journal for quality in health care. 2013;25(2):167-75. [DOI:10.1093/intqhc/mzt007] [PMID]
31. Wagner C, Smits M, Sorra J, Huang C. Assessing patient safety culture in hospitals across countries. International Journal for Quality in Health Care. 2013;25(3):213-21. [DOI:10.1093/intqhc/mzt024] [PMID] [PMCID]
32. Danielsson M, Nilsen P, Rutberg H, Årestedt K. A National Study of Patient Safety Culture in Hospitals in Sweden. Journal of patient safety. 2017.
33. Alahmadi H. Assessment of patient safety culture in Saudi Arabian hospitals. Qual Saf Health Care. 2010;19(5):e17-e. [DOI:10.1136/qshc.2009.033258] [PMID]
34. Elmontsri M, Almashrafi A, Banarsee R, Majeed A. Status of patient safety culture in Arab countries: a systematic review. BMJ open. 2017;7(2):e013487. [DOI:10.1136/bmjopen-2016-013487] [PMID] [PMCID]
35. El-Jardali F, Jaafar M, Dimassi H, Jamal D, Hamdan R. The current state of patient safety culture in Lebanese hospitals: a study at baseline. International Journal for Quality in Health Care. 2010;22(5):386-95. [DOI:10.1093/intqhc/mzq047] [PMID]
36. Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, Sochalski JA, Busse R, Clarke H, et al. Nurses' reports on hospital care in five countries. Health affairs. 2001;20(3):43-53. [DOI:10.1377/hlthaff.20.3.43] [PMID]
37. Ljunggren G, Phillips CD, Sgadari A. Comparisons of restraint use in nursing homes in eight countries. Age and ageing. 1997;26(suppl_2):43-7. [DOI:10.1093/ageing/26.suppl_2.43] [PMID]
38. Kakemam E, Kalhor R, Khakdel Z, Khezri A, West S, Visentin D, et al. Occupational stress and cognitive failure of nurses and associations with on self‐reported adverse events: a national cross‐sectional survey. Journal of advanced nursing. 2019. [DOI:10.1111/jan.14201] [PMID]
39. Chang Y, Mark B. Effects of learning climate and registered nurse staffing on medication errors. Nursing research. 2011;60(1):32-9. [DOI:10.1097/NNR.0b013e3181ff73cc] [PMID] [PMCID]
40. Kantelhardt P, Müller M, Giese A, Rohde V, Kantelhardt S. Implementation of a critical incident reporting system in a neurosurgical department. Central European Neurosurgery-Zentralblatt für Neurochirurgie. 2011;72(01):15-21. [DOI:10.1055/s-0029-1243199] [PMID]
41. Smits M, Christiaans-Dingelhoff I, Wagner C, van der Wal G, Groenewegen PP. The psychometric properties of the'Hospital Survey on Patient Safety Culture'in Dutch hospitals. BMC health services research. 2008;8(1):230. [DOI:10.1186/1472-6963-8-230] [PMID] [PMCID]
42. Welp A, Meier LL, Manser T. The interplay between teamwork, clinicians' emotional exhaustion, and clinician-rated patient safety: a longitudinal study. Critical Care. 2016;20(1):110. [DOI:10.1186/s13054-016-1282-9] [PMID] [PMCID]
43. Nordin A, Theander K, Wilde-Larsson B, Nordström G. Health care staffs' perception of patient safety culture in hospital settings and factors of importance for this. 2013. [DOI:10.4236/ojn.2013.38A005]
44. Okuyama A, Wagner C, Bijnen B. Speaking up for patient safety by hospital-based health care professionals: a literature review. BMC health services research. 2014;14(1):61. [DOI:10.1186/1472-6963-14-61] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |