دوره 28، شماره 4 - ( پاییز 1399 )                   جلد 28 شماره 4 صفحات 91-84 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aghababaei S, Khodakarami B, Farhadian M, Kamali M. Effectivness of Counseling on Mother's Breastfeeding Self-Efficacy. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2020; 28 (4) :84-91
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2189-fa.html
آقابابایی سودابه، خداکرمی بتول، فرهادیان مریم، کمالی مرضیه. تأثیر مشاوره شیردهی بر خودکار آمدی شیردهی مادران. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1399; 28 (4) :84-91

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2189-fa.html


1- مرکز مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان،ایران
2- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
3- دانشگاه علوم پزشکی همدان، گروه مامایی و بهداشت مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران ، m.kamali1396@yahoo.com
چکیده:   (3235 مشاهده)

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مشاوره شیردهی بر خودکار آمدی شیردهی مادران نخست‌زای مراجعه ‌کننده به بیمارستان‌های زنان شهر ملایر انجام شد.
روش کار: این مطالعه به‌صورت کارآزمایی بالینی دو گروهی بر روی ۶۰ نفر از زنان باردار مراجعه ‌کننده به بیمارستان‌های زنان شامل دکتر غرضی و مهر شهر ملایر انجام شد. زنان باردار به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. تخصیص نمونه‌ها در دو گروه به روش تصادفی بلوکی انجام شد و سایز بلوک‌‌ها مضربی از تعداد گروه‌ها در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش‌ نامه ویژگی‌های دموگرافیک و مامایی و پرسش‌ نامه خودکار آمدی شیردهی فکس و دنیس بود. مداخله طبق اصول مشاوره‌ای GATHER صورت گرفت. خودکار آمدی شیردهی مادران قبل از مداخله و ۴ هفته پس از زایمان در هر دو گروه ارزیابی شد.
یافته‌ها: واحدهای پژوهش در دو گروه کنترل و آزمون از نظر ویژگی‌های دموگرافیک همگن بودند، تغییر نمرۀ خودکارآمدی شیردهی مادران بعد از مداخله در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل تفاوت آماری معنی‌داری داشت (۰/۰۰۱>P در گروه آزمون، تغییر نمرۀ خودکارآمدی شیردهی مادران بعد از مداخله نسبت به قبل از آن معنی‌دار بود (۰/۰۰۱>P).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد ارائۀ مشاوره و آموزش‌ها در افزایش میزان خودکارآمدی شیردهی مادران و عملکرد آنان بسیار مؤثر بوده است و می‌تواند عملکرد زنان در رابطه با تغذیه با شیر مادر را ارتقا بخشد.

متن کامل [PDF 437 kb]   (1516 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (1333 مشاهده)  

✅ نتایج مطالعه نشان داد ارائۀ مشاوره و آموزش‌ها در افزایش میزان خودکارآمدی شیردهی مادران و عملکرد آنان بسیار مؤثر بوده است و می‌تواند عملکرد زنان در رابطه با تغذیه با شیر مادر را ارتقا بخشد.


نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1399/2/28 | پذیرش: 1399/3/6 | انتشار: 1399/9/3

فهرست منابع
1. Victora CG, Bahl R, Barros AJ, França GV, Horton S, Krasevec J, et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 2016; 387(10017):475-90. [DOI:10.1016/S0140-6736(15)01024-7]
2. Qasem W, Fenton T, Friel J. Age of introduction of first complementary feeding for infants: a systematic review. BMC Pediat. 2015; 15(1):107. [DOI:10.1186/s12887-015-0409-5] [PMID] [PMCID]
3. Unicef. Improving child nutrition: the achievable imperative for global progress. New York: Unicef. 2013:1-14.
4. Olang B, Farivar K, Heidarzadeh A, Strandvik B, Yngve A. Breastfeeding in Iran: prevalence, duration and current recommendations. Int Breastfeed J. 2009; 4(1):8. [DOI:10.1186/1746-4358-4-8] [PMID] [PMCID]
5. Nayeri F, Shariat M, Dalili H, Raji F, Karimi A. The ministry of health IR of Iran, breastfeeding office. J Pediat. 2007; 5(2).
6. World Health Organization (WHO). Global nutrition targets 2025: Stunting policy brief. New York: World Health Organization; 2014.
7. Lawal AM, Idemudia ES. Examining maternal age, breastfeeding self-efficacy and health locus of control in psychological wellbeing of mothers. Psych Health Med. 2017; 22(10):1230-8. [DOI:10.1080/13548506.2017.1317824] [PMID]
8. Mirghafourvand M, Kamalifard M, Ranjbar F, Gordani N. Relationship of breastfeeding self-efficacy with quality of life in Iranian breastfeeding mothers. J Mat-Fet Neonat Med. 2018; 31(20):2721-8. [DOI:10.1080/14767058.2017.1354368] [PMID]
9. O'Brien M, Buikstra E, Hegney D. The influence of psychological factors on breastfeeding duration. J Adv Nurs. 2008; 63(4):397-408. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2008.04722.x] [PMID]
10. Dennis CLE. Identifying predictors of breastfeeding self‐efficacy in the immediate postpartum period. Res Nurs Health. 2006; 29(4):256-68. [DOI:10.1002/nur.20140] [PMID]
11. Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psych Rev. 1977; 84(2):191. [DOI:10.1037/0033-295X.84.2.191] [PMCID]
12. Aghababaei SRB, Bahmanzadeh M. Effects of breastfeeding education among primiparous women referring to Fathemieh hospital in Hamadan, Iran. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2009; 17(12):41-51.
13. Keramat A, Masoumi S, Shobeiri F, Raei M, Andarzgoo M, Babazadeh R. Effectiveness of educational program related to persuade women for breast feeding based on theory of planned behavior (TPB). Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2013; 21(2):21-31.
14. Tol A, Majlesi F, Shojaeizadeh D, Esmaelee Shahmirzadi S, Mahmoudi Majdabadi M, Moradian M. Effect of the educational intervention based on the health belief model on the continuation of breastfeeding behavior. J Nurs Edu. 2013; 2(2):39-47.
15. Laanterä S, Pölkki T, Ekström A, Pietilä AM. Breastfeeding attitudes of Finnish parents during pregnancy. BMC Preg Childbirth. 2010; 10(1):79. [DOI:10.1186/1471-2393-10-79] [PMID] [PMCID]
16. Sherriff N, Hall V, Panton C. Engaging and supporting fathers to promote breast feeding: A concept analysis. Midwifery. 2014; 30(6):667-77. [DOI:10.1016/j.midw.2013.07.014] [PMID]
17. Dai X, Dennis CL. Translation and validation of the breastfeeding self‐efficacy scale into Chinese. J Midwifery Women Health. 2003; 48(5):350-6. [DOI:10.1016/S1526-9523(03)00283-6]
18. Tohotoa J, Maycock B, Hauck Y, Howat P, Burns S, Binns C. Supporting mothers to breastfeed: the development and process evaluation of a father inclusive perinatal education support program in Perth, Western Australia. Health Prom Int. 2010; 26(3):351-61. [DOI:10.1093/heapro/daq077] [PMID]
19. Bich T, Cuong N. Changes in knowledge, attitude and involvement of fathers in supporting exclusive breastfeeding: a community-based intervention study in a rural area of Vietnam. Int J Pub Health. 2016; 1(2):1-10.. [DOI:10.1007/s00038-016-0882-0] [PMID]
20. Kohan SH, Keshvari M, Dolati A. Promoting breastfeeding empowerment in primiparous women: effect of family centered education and support. Daneshvar (medicine) Shahed Univ. 2016; 125(1):51-9.
21. Dennis CL. Theoretical underpinnings of breastfeeding confidence: a self-efficacy framework. J Human Lact. 1999; 15(3):195-201. [DOI:10.1177/089033449901500303] [PMID]
22. Hasanpoor S, Bani S, Ansari S, Ebrahimi H. Measuring breastfeeding self-efficacy among pregnant women referred to health centers of Ahvaz. Nurs Midwifery J. 2010; 5(19):53-47.
23. O'Campo P, Faden RR, Gielen AC, Wang MC. Prenatal factors associated with breastfeeding duration: recommendations for prenatal interventions. Birth. 1992; 19(4):195-201. [DOI:10.1111/j.1523-536X.1992.tb00402.x] [PMID]
24. Parsa P, Boojar A, Roshanei G, Bakht R. The Effect Breastfeeding Counseling On Self-Efficacy And Continuation Breastfeeding Among Primiparous Mothers: A Randomized Clinical Trial. Scientific J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2016; 8(2):98-104.
25. Varaei S, Mehrdad N, Bahrani N. The Relationship between Self-efficacy and Breastfeeding, Tehran, Iran. Hayat. 2009; 15(3):31-8.
26. McQueen K, Sieswerda LE, Montelpare W, Dennis CL. Prevalence and factors affecting breastfeeding among Aboriginal women in Northwestern Ontario. J Obst Gynecol Neonat Nurs. 2015; 44(1):51-68. [DOI:10.1111/1552-6909.12526] [PMID]
27. Moafi F, Momeni M, Yeke Falah Z, Asgari S, Hajnasiri H. Assessment of Breastfeeding Self-Efficacy and Patterns and its Predictors in Mothers Living in Qazvin Province. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2018; 15(10):777-87.
28. Glassman ME, McKearney K, Saslaw M, Sirota DR. Impact of breastfeeding self-efficacy and sociocultural factors on early breastfeeding in an urban, predominantly Dominican community. Breastfeed Med. 2014; 9(6):301-7. [DOI:10.1089/bfm.2014.0015] [PMID] [PMCID]
29. Saba M, Bazm Amoun H, Razavi Z. Comparison of face to face education with other methods to pregnant mothers in increase exclusive breast feeding. Sci J Hamadan Univ Med Sci Health Serv. 2005; 12(3):42-7.
30. Mete S, Yenal K, Okumuş H. An Investigation into Breastfeeding Characteristics of Mothers Attending Childbirth Education Classes. Asia Nurs Res. 2010; 4(4):216-26. [DOI:10.1016/S1976-1317(11)60006-6]
31. Seighali F, Fallahi M, Farahani Z. The effect of breastfeeding workshop on attitude, knowledge and practice of participants. Razi J Med Sci. 2014; 21(118):92-101.
32. 32 Aghababaei S, Bakht R, Bahmanzadeh M. Effects of breastfeeding education among primiparous women referring to Fathemieh hospital in Hamadan, Iran. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2009; 17(12):41-51.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |