دوره 28، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1399 )                   جلد 28 شماره 3 صفحات 250-239 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ahovan M, Jajarmi M, Bakhshipoor A. Comparing The Effectiveness Of Schema Therapy (ST) and Emotional Schema Therapy (EST) on Clinical Syndromes of Individuals with Obsessive-Compulsive Symptoms (OCS). Avicenna J Nurs Midwifery Care 2020; 28 (3) :239-250
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2287-fa.html
آهوان مسعود، جاجرمی محمود، بخشی پور ابوالفضل. مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی (ST) و طرحواره درمانی هیجانی (EST) بر نشانگان بالینی افراد مبتلا به علائم وسواسی – جبری (OCS). مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1399; 28 (3) :239-250

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-2287-fa.html


1- دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مشاوره، واحد بحنورد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران
2- دکتری تخصصی، گروه مشاوره، استادیار، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد ایران
3- دکتری تخصصی، گروه مشاوره، استادیار، واحد بحنورد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد ایران
چکیده:   (2977 مشاهده)
مقدمه: با توجه به میزان شیوع علائم وسواسی – جبری (OCS) جهت پیشگیری از مزمن شدن و عود آن به سمت اختلال وسواسی – جبری و از سویی تشخیص و درمان دارویی دیررس این اختلالات و احتمال عود آنها پس از درمان های شناختی- رفتاری به نظر می‏رسد بایستی اقداماتی در این زمینه صورت گیرد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و طرحواره درمانی هیجانی نشانگان بالینی افراد مبتلا به علائم وسواسی – جبری بود.
مواد و روش‌‏ها: طرح پژوهش حاضر نیمه تجربی می‏‌باشد که روی ۴۵ نفر از افراد مبتلا به علائم وسواسی- جبری مراجعه کننده به مرکز مشاوره مهرگان شهر مشهد در سه گروه طرحواره درمانی (۱۵ نفر)، طرحواره درمانی‏ هیجانی (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) انجام گردید. گروه‏ های مداخله به ترتیب تحت ۲۰ جلسه فردی طرحواره درمانی و ۱۵ جلسه فردی طرحواره درمانی‏ هیجانی، هر جلسه به مدت ۴۵ دقیقه و هفته‏ ای یک‏بار قرار گرفتند. داده ها توسط مقیاس وسواس فکری – عملی مادزلی، طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و طرحواره های هیجانی لیهی در طی چهار مرحله جمع ‏آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد.
یافته‌‏ها: نتایج نشان داد که اختلاف معناداری بین نمره کل وسواسی- جبری گروه های مداخله و کنترل در طی مراحل آزمون وجود دارد (۰.۰۵>p). نتایج مقایسه زوجی نشان داد که اختلاف معناداری بین نمره کل وسواسی- جبری گروه طرحواره درمانی و طرحواره درمانی‏ هیجانی در طی مراحل آزمون وجود ندارد (P>۰.۰۵).
نتیجه گیری: به نظر می‏رسد هر دو روش طرحواره درمانی و طرحواره درمانی‏هیجانی می‏تواند بر بهبود علائم افراد مبتلا به علائم وسواسی – جبری موثر باشد.
متن کامل [PDF 535 kb]   (1379 دریافت)    
 

نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/2/14 | پذیرش: 1398/5/23 | انتشار: 1398/10/27

فهرست منابع
1. Nazeer A, Latif F, Mondal A, Azeem MW, Greydanus DE. Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents: epidemiology, diagnosis and management. Translational Pediatrics. 2020;9(Suppl 1):S76. [DOI:10.21037/tp.2019.10.02] [PMID] [PMCID]
2. Hirschtritt ME, Bloch MH, Mathews CA. Obsessive-compulsive disorder: advances in diagnosis and treatment. Jama. 2017;317(13):1358-67. [DOI:10.1001/jama.2017.2200] [PMID]
3. Rickelt J, Viechtbauer W, Lieverse R, Overbeek T, van Balkom AJ, van Oppen P, et al. The relation between depressive and obsessive-compulsive symptoms in obsessive-compulsive disorder: results from a large, naturalistic follow-up study. Journal of affective disorders. 2016;203:241-7. [DOI:10.1016/j.jad.2016.06.009] [PMID]
4. Smit DJ, Cath D, Zilhão NR, Ip HF, Denys D, den Braber A, et al. Genetic meta‐analysis of obsessive-compulsive disorder and self‐report compulsive symptoms. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics. 2020;183(4):208-16. [DOI:10.1002/ajmg.b.32777] [PMID] [PMCID]
5. Bradley MC, Hanna D, Wilson P, Scott G, Quinn P, Dyer KF. Obsessive-compulsive symptoms and attentional bias: An eye-tracking methodology. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 2016;50:303-8. [DOI:10.1016/j.jbtep.2015.10.007] [PMID]
6. Mathes BM, Morabito DM, Schmidt NB. Epidemiological and clinical gender differences in OCD. Current psychiatry reports. 2019;21(5):36. [DOI:10.1007/s11920-019-1015-2] [PMID]
7. Berman NC, Jacoby RJ, Sullivan AD, Hoeppner S, Micco JA, Wilhelm S. Parent-level risk factors for children's obsessive beliefs, interpretation biases, and obsessive-compulsive symptoms: A cross-sectional examination. Journal of obsessive-compulsive and related disorders. 2018;18(1):8-17. [DOI:10.1016/j.jocrd.2018.04.002]
8. Fradkin I, Ludwig C, Eldar E, Huppert JD. Doubting what you already know: Uncertainty regarding state transitions is associated with obsessive compulsive symptoms. PLoS computational biology. 2020;16(2):e1007634. [DOI:10.1371/journal.pcbi.1007634] [PMID] [PMCID]
9. Dell'Osso B, Camuri G, Benatti B, Buoli M, Altamura AC. Differences in latency to first pharmacological treatment (duration of untreated illness) in anxiety disorders: a study on patients with panic disorder, generalized anxiety disorder and obsessive-compulsive disorder. Early intervention in psychiatry. 2013;7(4):374-80. [DOI:10.1111/eip.12016] [PMID]
10. Abramowitz JS, Arch JJ. Strategies for improving long-term outcomes in cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder: Insights from learning theory. Cognitive and Behavioral Practice. 2014;21(1):20-31. [DOI:10.1016/j.cbpra.2013.06.004]
11. Thiel N, Jacob GA, Tuschen-Caffier B, Herbst N, Kuelz AK, Hertenstein E, et al. Schema therapy augmented exposure and response prevention in patients with obsessive-compulsive disorder: Feasibility and efficacy of a pilot study. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 2016;52:59-67. [DOI:10.1016/j.jbtep.2016.03.006] [PMID]
12. Olatunji BO, Davis ML, Powers MB, Smits JA. Cognitive-behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder: A meta-analysis of treatment outcome and moderators. Journal of psychiatric research. 2013;47(1):33-41. [DOI:10.1016/j.jpsychires.2012.08.020] [PMID]
13. Sunde T, Hummelen B, Himle JA, Walseth LT, Vogel PA, Launes G, et al. Early maladaptive schemas impact on long-term outcome in patients treated with group behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. BMC psychiatry. 2019;19(1):318. [DOI:10.1186/s12888-019-2285-2] [PMID] [PMCID]
14. Thiel N, Tuschen-Caffier B, Herbst N, Külz AK, Nissen C, Hertenstein E, et al. The prediction of treatment outcomes by early maladaptive schemas and schema modes in obsessive-compulsive disorder. BMC psychiatry. 2014;14(1):362. [DOI:10.1186/s12888-014-0362-0] [PMID] [PMCID]
15. Atalay H, Atalay F, Karahan D, Çaliskan M. Early maladaptive schemas activated in patients with obsessive compulsive disorder: A cross-sectional study. International journal of psychiatry in clinical practice. 2008;12(4):268-79. [DOI:10.1080/13651500802095004] [PMID]
16. Yoosefi A, RajeziEsfahani S, Pourshahbaz A, Dolatshahee B, Assadi A, Maleki F, et al. Early maladaptive schemas in obsessive-compulsive disorder and anxiety disorders. Global journal of health science. 2016;8(10):167. [DOI:10.5539/gjhs.v8n10p167] [PMID]
17. Kim JE, Lee SW, Lee SJ. Relationship between early maladaptive schemas and symptom dimensions in patients with obsessive-compulsive disorder. Psychiatry research. 2014;215(1):134-40. [DOI:10.1016/j.psychres.2013.07.036] [PMID]
18. Basile B, Tenore K, Luppino OI, Mancini F. Schema therapy mode model applied to OCD. Clinical Neuropsychiatry. 2017(6).
19. Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schema therapy. New York: Guilford. 2003;254.
20. Taylor CD, Bee P, Haddock G. Does schema therapy change schemas and symptoms? A systematic review across mental health disorders. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 2017;90(3):456-79. [DOI:10.1111/papt.12112] [PMID] [PMCID]
21. Sij ZD, Manshaee G, Hasanabadi H, Nadi MA. The Effects of Schema Therapy on Emotional Self-Awareness, Vulnerability, and Obsessive Symptoms Among Patients with Obsessive-Compulsive Disorder. Modern Care Journal. 2018;15(2). [DOI:10.5812/modernc.69656]
22. Douw L, Quaak M, Fitzsimmons SM, de Wit SJ, van der Werf YD, van den Heuvel OA, et al. Static and dynamic network properties of the repetitive transcranial magnetic stimulation target predict changes in emotion regulation in obsessive-compulsive disorder. Brain stimulation. 2020;13(2):318-26. [DOI:10.1016/j.brs.2019.10.017] [PMID]
23. Naderi Rajeh Y, Zarghami M. The Efficiency of Emotional Schema Therapy on level of anxiety and depression, symptom and signs of patients suffering from Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). International Journal of Behavioral Sciences. 2017;11(3):114-20.
24. Khosravani V, Ardestani SMS, Mohammadzadeh A, Bastan FS, Amirinezhad A. The Emotional Schemas and Obsessive-Compulsive Symptom Dimensions in People with Obsessive-Compulsive Disorder. INTERNATIONAL JOURNAL OF COGNITIVE THERAPY. 2020. [DOI:10.1007/s41811-020-00075-6]
25. Leahy RL. Emotional schema therapy: A meta‐experiential model. Australian Psychologist. 2016;51(2):82-8. [DOI:10.1111/ap.12142]
26. Morvaridi M, Mashhadi A, Shamloo ZS, Leahy RL. The effectiveness of group emotional schema therapy on emotional regulation and social anxiety symptoms. International Journal of Cognitive Therapy. 2019;12(1):16-24. [DOI:10.1007/s41811-018-0037-6]
27. Abedi -Shargh N, Ahovan M, Doostian Y, Aazami Y, Hosseini S. The effectiveness of emotional schema therapy on clinical symptom and emotional schemas in patients with obsessive-compulsive disorder. Clinical psychology studies. 2017;7(26 ):149-63.
28. Hodgson RJ, Rachman S. Obsessional-compulsive complaints. Behaviour research and therapy. 1977;15(5):389-95. [DOI:10.1016/0005-7967(77)90042-0]
29. Sánchez-Meca J, López-Pina JA, López-López JA, Marín-Martínez F, Rosa-Alcázar AI, Gómez-Conesa A. The Maudsley obsessive-compulsive inventory: a reliability generalization meta-analysis. International Journal of Psychology and Psychological Therapy. 2011;11(3):473-93.
30. Ghassemzadeh H, Mojtabai R, Khamseh A, Ebrahimkhani N, Issazadegan A-A, Saif-Nobakht Z. Symptoms of obsessive-compulsive disorder in a sample of Iranian patients. International Journal of Social Psychiatry. 2002;48(1):20-8. [DOI:10.1177/002076402128783055] [PMID]
31. Young J, Klosko J, Weishaar M. Schema therapy: A practitioner's guide [H. Hamidpour, Z. Andooz Persian trans]. Tehran: Arjmand. 1998.
32. Moradi M, Akbari T, Dausti M. Relation between early maladaptive schemas and self differentiation in referrals to welfare centers. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015;185:294-300. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.03.432]
33. Leahy RL. A model of emotional schemas. Cognitive and behavioral practice. 2002;9(3):177-90. [DOI:10.1016/S1077-7229(02)80048-7]
34. Khanzadeh M, Edrisi F, Muhammadkhani S, Saidian M. Factor structure and psychometric properties of Emotional Schema Scale. J Clin Psychol. 2013;3(11):91-119.
35. Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schema therapy: A practitioner's guide. 3rd ed. New York: guilford press; 2006.
36. Leahy RL, Tirch D, Napolitano LA. Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner's guide. Tehran: Arjmand; 2011.
37. Tenore K, Mancini F, Basile B. SCHEMAS, MODES AND COPING STRATEGIES IN OBSESSIVE-COMPULSIVE LIKE SYMPTOMS. Clinical Neuropsychiatry. 2018;15(6).
38. Khosravani V, Bastan FS, Ardestani MS, Ardakani RJ. Early maladaptive schemas and suicidal risk in an Iranian sample of patients with obsessive-compulsive disorder. Psychiatry research. 2017;255:441-8. [DOI:10.1016/j.psychres.2017.06.080] [PMID]
39. Kwak K-H, Lee SJ. A comparative study of early maladaptive schemas in obsessive-compulsive disorder and panic disorder. Psychiatry research. 2015;230(3):757-62. [DOI:10.1016/j.psychres.2015.11.015] [PMID]
40. Fergus TA, Bardeen JR. Emotion regulation and obsessive-compulsive symptoms: A further examination of associations. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 2014;3(3):243-8. [DOI:10.1016/j.jocrd.2014.06.001]
41. Yap K, Mogan C, Moriarty A, Dowling N, Blair‐West S, Gelgec C, et al. Emotion regulation difficulties in obsessive‐compulsive disorder. Journal of Clinical Psychology. 2018;74(4):695-709. [DOI:10.1002/jclp.22553] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |