دوره 29، شماره 4 - ( پاییز 1400 )                   جلد 29 شماره 4 صفحات 327-314 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.BUMS.REC.1399.115
Clinical trials code: IRCT20200604047655N1


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری روان شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
2- دانشیار، گروه روان شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران ، F_shahabizadeh@yahoo.com
3- استادیار، گروه روان شناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
چکیده:   (2130 مشاهده)

مقدمه: بارداری، یکی از پراسترس‌ترین مراحل زندگی زنان است. لذا هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیک توأم با رایحه‌درمانی اسطوخودوس بر افسردگی و شایستگی مادری زنان نخست زای با دلبستگی نا ایمن‌ به همسر بود.
روش کار: این مطالعۀ کارآزمایی بالینی در سال ۱۳۹۹ روی ۶۰ زن باردار شهر بیرجند انجام شد. مادران باردار دلبستۀ نا ایمن به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی بین سه گروه مداخلۀ۱ (آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی و رایحه‌درمانی)، مداخلۀ۲ (رایحه‌درمانی با اسطوخودوس) و گروه کنترل تقسیم شدند. فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی در سه ماه آخر بارداری، و رایحه‌درمان در فاز فعال زایمان و دورۀ پیگیری یک ماه بعد از تولد نوزاد انجام شد. از پرسش‌نامۀ دلبستگی به همسر، افسردگی بک، افسردگی بعد از زایمان و شایستگی مادری استفاده شد و داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخۀ ۲۵ تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس مکرر نشان داد، آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیک توأم با رایحه‌درمانی بر کاهش افسردگی در طول زمان مؤثر بود (۰/۰۰۱P<). تحلیل کواریانس نشان داد، افسردگی دورۀ بارداری بعد از آموزش فنون رفتاردرمانی دیالکتیک به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (۰/۰۰۱P<). در تحلیل واریانس چندمتغیره، هر دو مؤلفۀ شایستگی مادری، در گروه مداخلۀ۱ به‌طور معنی‌داری افزایش نشان داد (۰/۰۵P<).
نتیجه‌گیری: فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی توأم با رایحه‌درمانی به‌عنوان یک مداخلۀ مؤثر برای کاهش افسردگی و افزایش شایستگی نقش مادری می‌تواند در مراکز بهداشتی‌ودرمانی در زنان باردار با دلبستگی نا ایمن به همسر به کار برده شود.

متن کامل [PDF 603 kb]   (626 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (546 مشاهده)  

✅ فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی توأم با رایحه‌درمانی به‌عنوان یک مداخلۀ مؤثر برای کاهش افسردگی و افزایش شایستگی نقش مادری می‌تواند در مراکز بهداشتی‌ودرمانی در زنان باردار با دلبستگی نا ایمن به همسر به کار برده شود.


نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: سلامت روان
دریافت: 1400/3/8 | پذیرش: 1400/5/30 | انتشار: 1400/9/30

فهرست منابع
1. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Dashe J, Hoffman, BL Spong CY Translated by Valdan M, Mohammadi Z. Williams obstetrics. 25 th ed; Arjmand publications; 2018:432-434.
2. Bianciardi E, Vito C, Betrò S, De Stefano A, Siracusano A, Niolu C. The anxious aspects of insecure attachment styles are associated with depression either in pregnancy or in the postpartum period. Annu Gen Psychiatry. 2020;19(1):1-9. [DOI:10.1186/s12991-020-00301-7]
3. Sanchez-Vidana DI, Ngai SP, He W, Chow JK, Lau BW, Tsang HW. The effectiveness of aromatherapy for depressive symptoms: A Systematic Review. Evid Based Complement Alternat Med. 2017; 4:1-21:e5869315. [DOI:10.1155/2017/5869315] [PMID] [PMCID]
4. Prelog PR, Makovec MR, Šimic MV, Sršen TP, Perat M. Individual and contextual factors of nulliparas' levels of depression, anxiety and fear of childbirth in the last trimester of pregnancy: intimate partner attachment a key factor? Zdr Varst. 2019;58(3):112-9. [DOI:10.2478/sjph-2019-0015] [PMID] [PMCID]
5. Bright KS, Mughal MK, Wajid A, Lane-Smith M, Murray L, Roy N, et al. Internet-based interpersonal psychotherapy for stress, anxiety, and depression in prenatal women: study protocol for a pilot randomized controlled trial. Trials. 2019;20(1):1-11 [DOI:10.1186/s13063-019-3897-z] [PMID] [PMCID]
6. Tokumitsu K, Sugawara N, Maruo K, Suzuki T, Shimoda K, Yasui-Furukori N. Prevalence of perinatal depression among Japanese women: a meta-analysis. Ann Gen Psychiatry. 2020; 19(1):1-18. [DOI:10.1186/s12991-020-00316-0] [PMID] [PMCID]
7. Manavipour D, Heidari S. Effectiveness of education on stress relief based on conscientiousness on resiliency, emotional regulation and attachment styles in men. J Analitical-Cogn Psychol. 2018; 9(34):55-67.
8. Sutton TE. Review of attachment theory: Familial predictors, continuity and change, and intrapersonal and relational outcomes. Marriage Fam Rev. 2019;55(1):1-22 [DOI:10.1080/01494929.2018.1458001]
9. Nilforooshan P, Navidian A. Composition of spouses' attachment dimensions on marital satisfaction. J Fund Ment Health. 2014;16(63):200-12.
10. Falgares G, Lo Gioco A, Verrocchio MC, Marchetti D. Anxiety and depression among adult amputees: the role of attachment insecurity, coping strategies and social support. Psychol Health Med. 2019;24(3):281-93. [DOI:10.1080/13548506.2018.1529324] [PMID]
11. Chae J-Y. The influence of pregnant couples' attachment representation for parents of origin on their psychological symptoms. Fam Environ Res. 2019;57(1):41-50. [DOI:10.6115/fer.2019.004]
12. Røhder K, Væver MS, Aarestrup AK, Jacobsen RK, Smith-Nielsen J, Schiøtz ML. Maternal-fetal bonding among pregnant women at psychosocial risk: The roles of adult attachment style, prenatal parental reflective functioning, and depressive symptoms. PloS one. 2020;15(9):e0239208. [DOI:10.1371/journal.pone.0239208] [PMID] [PMCID]
13. Knoche LL, Givens JE, Sheridan SM. Risk and protective factors for children of adolescents: Maternal depression and parental sense of competence. J Child Fam Stud. 2007 Oct 1;16(5):684-95. [DOI:10.1007/s10826-006-9116-z]
14. Gao L-l, Chan SW-c, Sun K. Effects of an interpersonal-psychotherapy-oriented childbirth education programme for Chinese first-time childbearing women at 3-month follow up: randomised controlled trial. Int J Nurs Stud. 2012;49(3):274-81. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2011.09.010] [PMID]
15. Jahdi F, Kaheh A, Haghani H. Effect of attachment behaviors training on maternal competence attainment in nulliparous adolescent women. J Babol Univ Med Sci. 2019;21(1):78-84.
16. Vakilian K, Karamat A, Mousavi A, Shariati M, Ajami E, Atarha M. The effect of Lavender essence via inhalation method on labor pain. J Shahrekord Univ Med Sci. 2012; 14:34-40. [http://78.39.35.44/article-1-1049-en.html]
17. Łyczko J, Jałoszyński K, Surma M, García-Garví JM, Carbonell-Barrachina ÁA, Szumny A. Determination of various drying methods' impact on odour quality of true lavender (lavandula angustifolia Mill. Flowers. Molecules. 2019; 24(16):1-15.290. [DOI:10.3390/molecules24162900] [PMID] [PMCID]
18. Mohammadi MM, Parandin S. Effect of the combination of Benson's relaxation technique and brief psychoeducational intervention on multidimensional pain and negative psychological symptoms of pregnant women: A randomized controlled trial. J Educ Health Promot. 2019;8(1):1-7.
19. Zamanifar S, Bagheri-Saveh MI, Nezakati A, Mohammadi R, Seidi J. The effect of music therapy and aromatherapy with chamomile-lavender essential oil on the anxiety of clinical nurses: A randomized and double-blind clinical trial. J Med Life. 2020; 13(1):87-93.
20. Jafari-Koulaee A, Khenarinezhad F, Sharifi Razavi A, Bagheri-Nesami M. The effect of aromatherapy with lavender essence on depression and headache disability in migraine patients: A randomized clinical trial. J Med Plants. 2019; 18(70):162-72. [http://jmp.ir/article-1-2571-en.html] [DOI:10.29252/jmp.2.70.162]
21. Xiong M, Li Y, Tang P, Zhang Y, Cao M, Ni J, et al. Effectiveness of aromatherapy massage and inhalation on symptoms of depression in Chinese community-dwelling older adults. J Altern Complement Med. 2018; 24(7):717-24. [DOI:10.1089/acm.2017.0320] [PMID]
22. Evin A, Khojasteh F, Ansari H. The Effect of Hatha Yoga on Anxiety and Self-Efficacy of Primiparous Women in Labor. Open Complement Med J. 2019;9(1):3546-59.
23. Cannon JL, Umstead LK. Applying dialectical behavior therapy to self‐harm in college‐age men: A case study. J Coll Couns 2018; 21(1):87-96. [magiran.com/p1995119] [DOI:10.1002/jocc.12089]
24. DeCou CR, Comtois KA, Landes SJ. Dialectical behavior therapy is effective for the treatment of suicidal behavior: A meta-analysis. Behav Ther. 2019; 50(1):60-72. [DOI:10.1016/j.beth.2018.03.009] [PMID]
25. Eisner L, Eddie D, Harley R, Jacobo M, Nierenberg AA, Deckersbach T. Dialectical behavior therapy group skills training for bipolar disorder. Behav Ther. 2017; 48(4):557-66. [DOI:10.1016/j.beth.2016.12.006] [PMID] [PMCID]
26. Huang J-W, Zhou X-Y, Lu S-J, Xu Y, Hu J-B, Huang M-L, et al. Dialectical behavior therapy-based psychological intervention for woman in late pregnancy and early postpartum suffering from COVID-19: a case report. J Zhejiang Univ Sci B. 2020; 21(5):394-9. [DOI:10.1631/jzus.B2010012] [PMID] [PMCID]
27. Miri N, Nayyeri M. Comparison the effectiveness of dialectical behavior therapy, drug therapy and their combination methods on depression and Irrational Beliefs in women with postpartum depression. Iran J Psy Nurs. 2019;7(2):1-9.
28. Bahrami M, Bakhtiari N, Haji Z, Fathi Z. The effectiveness of dialectical behavioral therapy on GAD incidence and Substance Abuse. J Motor Behav Sci 2018;1(3):203-10. [http://www.jmbs.ir/article_87591_en.html?lang=fa]
29. Sarmad Z, Bazargan A, Hejazi E. Research methods in behavioral sciences. Tehran. Agah publications; 2007.
30. Safaralinezhad A, Oveisi S, Sarichlu Me, Jourabchi Z. Effect of cognitive-behavioral group therapy on gestational depression: A clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertilit. 2018; 21(2):48-59. [http://ijogi.mums.ac.ir/article_10712.html]
31. Kordi M, Fasanghari M, Asgharipour N, Esmaily H. The effect of maternal role training program on role attainment and maternal role satisfaction in nulliparous women with unplanned pregnancy. J Educ Health Promot. 2017;6. 113-115. [DOI:10.4103%2Fjehp.jehp_113_15]
32. Ghanbarzadeh N, Mehrani Z, Sharifzadeh G, Nadjafi-Semnani A, Nadjafi-Semnani M. Investigation the relationship between moral intelligence, social adjustment, and postpartum depression in women referring to Birjand health centers. EBNESINA 2020; 21(4):100-4.
33. Robinson S, Lang JE, Hernandez AM, Holz T, Cameron M, Brannon B. Outcomes of dialectical behavior therapy administered by an interdisciplinary team. Arch Psychiatr Nurs 2018; 32(4):512-516. [DOI:10.1016/j.apnu.2018.02.009] [PMID]
34. Muchanga SMJ, Yasumitsu-Lovell K, Eitoku M, Mbelambela EP, Ninomiya H, Komori K, et al. Preconception gynecological risk factors of postpartum depression among Japanese women: The Japan Environment and Children's Study (JECS). J Affect Disord. 2017;217:34-41. [DOI:10.1016/j.jad.2017.03.049] [PMID]
35. Kordi M, Bakhshi M, Masoudi S, Esmaily H. Effect of prenatal psychological trainings on satisfaction with childbirth and maternal role competence in primiparous women. J Maz Uni Med Sci. 2018; 28(165):98-108.
36. Kazeminia M, Abdi A, Vaisi-Raygani A, Jalali R, Shohaimi S, Daneshkhah A, et al. The effect of lavender (Lavandula stoechas L.) on reducing labor pain: A systematic review and meta-analysis. Evid Based Complement Alternat Med. 2020;1-11:e4384350. [DOI:10.1155/2020/4384350] [PMID] [PMCID]
37. Chung F-F, Wan G-H, Kuo S-C, Lin K-C, Liu H-E. Mother-infant interaction quality and sense of parenting competence at six months postpartum for first-time mothers in Taiwan: a multiple time series design. BMC Pregnancy Childbirth. 2018; 18(1):1-13. [DOI:10.1186/s12884-018-1979-7] [PMID] [PMCID]
38. Abdollahpour N, Seyedfatemi N, HakimShooshtari M, Mehran A. The effect of education on sense of competence of mothers of children with hyperactivity disorder. J Nurs Educ 2017; 5(4):19-26. [DOI:10.21859/ijpn-05043]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.