راهنمای نگارش و شرایط پذیرش مقالات

شرایط پذیرش مقالات:


فایل نمونه مقاله فرم تعهدنامه مالکیت معنوی مقاله (اجباری) راهنمای نویسندگان راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی

نویسندۀ گرامی، ارسال فرم مالکیت معنوی مقاله اجباری بوده، نیاز به امضای تمام نویسندگان دارد. مسئولیت حقوقی صحت امضا با نویسندۀ مسئول است.

 

مقالات فاقد ساختار استاندارد، به صورت Fast Reject، عودت داده خواهد شد. هم چنین در هر مرحله از انتشار مقاله، اگر بد اخلاقی پژوهشی محرز شود، با نویسنده مکاتبه شده و اگر تیم مجله در بررسی پاسخ نویسنده با کمک کمیتۀ اخلاق دانشگاه قانع نشوند، مقاله به صورت فول تکست رترکت شده به چاپ می‌رسد. در متن مقاله دلیل رترکت نیز نوشته می‌شود.


روند داوری مقالات:
تمام دست‌نوشته‌های ثبت شده در سایت مجله ابتدا از لحاظ قالب و استانداردهای اولیه (نوآوری، دست‌اول بودن و در حوزۀ تخصصی مجله بودن) بررسی می‌شود. درصورتی که از این بابت مشکلی وجود نداشته باشد، مقاله برای داورانی که در همان زمینۀ تخصصی، خبره هستند، فرستاده می‌شود. نتیجۀ این داوری چهار حالت دارد:
۱- پذیرش
۲-پذیرش با اصلاحات اساسی
۳-پذیرش با اصلاحات جزئی
۴- رد مقاله
درصورتی که دو داور نظرهای متفاوتی داشته باشند، دست‌نوشته برای داور سوم (تساوی‌شکن) ارسال می‌شود. نظر داور نهایی تعیین‌کننده خواهد بود. 
 درصورتی که نظر داوران منوط به انجام اصلاحات باشد، نویسنده(گان) باید اصلاحات را در اسرع وقت انجام داده و دست‌نوشته را برای مجله ارسال کند. درصورت جلب نظر داوران در پی انجام اصلاحات، مقاله پذیرفته می‌شود. 


شرایط و نکات اولیۀ نگارش مقاله

۱. هر مقاله باید حاصل یک طرح پژوهشی مصوب باشد. مقالاتی که حاصل طرح پژوهشی نیستند، Fast Reject‌ می‌شوند.

۲. مقاله باید بر اساس فرمت مجله نوشته شود که شامل چکیده ( مقدمه، روش کار، یافته ها، نتیجه گیری)، واژگان کلیدی، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث، نتیجۀ نهایی، سپاسگزاری، تضاد منافع و References است.

۳. وقتی در متن مقاله از مطالعه‌ایی نام برده می‌شود، لطفا سال چاپ مقاله در داخل پرانتز آورده شود. به طور مثال: حسینی و همکاران (۱۳۹۵) و یا Lin  و همکاران (۲۰۱۶)

۴. اصول نگارش رعایت شود. به طور مثال نقطه و کاما به کلمه قبل از خود چسبیده و از کلمه بعد از خود یک فاصله دارند. نیم‌فاصله‌ها رعایت شود.

۵. در قسمت سپاسگزاری باید مشخص شود که مقالۀ ارسالی حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان‌نامه بوده و شمارۀ ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و تأمین کنندۀ منابع مالی ذکر گردد. در صورتی که مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باشد شمارۀ ثبت IRCT قید گردد.

۶. هر مطالعه باید بر اساس یک چک لیست استاندارد بین‌المللی نوشته شود. لطفا چک لیست‌های زیر را بر اساس نوع مطالعۀ خود دانلود و مطالعه نمایید:

 

Reporting guidelines endorsed by the journal are listed below:
•Observational cohort, case control and cross sectional studies - STROBE - Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology, http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/strobe/
• Quasi-experimental/non-randomised evaluations - TREND - Transparent Reporting of Evaluations with Non-randomized Designs, http://www.cdc.gov/trendstatement/
• Randomised (and quasi-randomised) controlled trial - CONSORT - Consolidated Standards of Reporting Trials, http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/consort/
• Study of Diagnostic accuracy/assessment scale - STARD - Standards for the Reporting of Diagnostic Accuracy Studies, http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/stard/
• Systematic Review of Controlled Trials - PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/prisma/
• Systematic Review of Observational Studies - MOOSE - Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/۱۰۷۸۹۶۷۰
• Qualitative studies - COREQ - Consolidated criteria for reporting qualitative research, http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/coreq

نوع مقالات مورد پذیرش
الف) مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Article)

این نوع مقالات بر اساس یک طرح تحقیقی منظم و یافته‌های علمی مستحکم نگاشته شده و باید شامل قسمت‌های مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث، نتیجۀ نهایی، سپاسگزاری، فهرست منابع (References) باشند. ۹۰ درصد منابع باید بعد از سال ۲۰۱۲ به چاپ رسیده باشد.

ب) مقالات مروری (review articles)
فقط بر اساس دعوت سردبیر از محققان برجسته قابل پذیرش است. با این وجود کسانی که تمایل دارند نسبت به نگارش مقالۀ مروری اقدام نمایند؛ می‌توانند در خواست خود را همراه با یک صفحه از خلاصۀ مقالۀ مورد نظر برای سردبیر ارسال نمایند، که در صورت موافقت، مراتب جهت نگارش مقالۀ مروری اعلام می‌گردد. لازم به ذکر است مقالات مروری صرفاً از نویسندگانی قابل بررسی است که تعداد قابل قبولی از منابع مقاله مربوط به نتیجۀ تحقیقات قبلی مؤلف باشد.

ج) مقاله تحقیقاتی کوتاه

(short communication) از نظر ساختاری مانند مقالات پژوهشی اصیل است و باید حداکثر شامل ۲۵۰۰ کلمه، ۲ شکل یا جدول و یک چکیدۀ کوتاه ساختارمند تا ۱۵۰ کلمه باشد، در اینگونه مقالات تعداد نویسندگان حداکثر ۵ نفر است. لازم به ذکر است که تعداد لغات منابع جز حداکثر لغات محسوب نمی‌شود. اینگونه مقالات حداکثر در ۳ الی ۴ صفحه منتشر می‌شوند. تعداد منابع باید کمتر از ۲۵ عدد باشد.

د) گزارش های موردی 
(Case report) باید از موارد نادر پزشکی بوده و شامل چکیدۀ غیر سازمان یافته حداکثر تا ۲۰۰ کلمه (به فارسی و انگلیسی)، کلید واژه‌ها، مقدمه، گزارش مورد، بحث تفصیلی، چکیدۀ انگلیسی و فهرست مراجع باشد.

.

نحوۀ تنظیم صفحات مقاله

-   مقاله را با استفاده از نرم افزار Microsoft Word ۲۰۰۷ یا ۲۰۰۳ با قلم B Nazanin   و اندازه ۱۲ تایپ نموده و فونت چکیده انگلیسی Time New Roman با اندازه قلم ۱۲ باشد.

-         فایل آن را به همراه فرم تکمیل شدۀ تعهدنامۀ مالکیت معنوی مقاله (Copyright Form)  به صورت آنلاین به سایت مجله ارسال گردد.

  - عنوان مقاله: باید مختصر و مفید و در برگیرندۀ موضوع تحقیق بوده، ترجیحاً در یک سطر باشد.

  - نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی)، رتبه علمی، آدرس محل کار، (به زبان فارسی و انگلیسی)، پست الکترونیکی همه نویسندگان

  - مشخصات نویسنده مسئول شامل رتبه علمی، پست الکترونیکی، تلفن تماس (ثابت و همراه) و آدرس پستی

  - چکیده مقاله: چکیده فارسی مقاله حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد و دارای عنوان، مقدمه، روش کار، یافته ها، نتیجه نهایی و کلیدواژه باشد. چکیده انگلیسی مقاله نیز حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد و دارای عنوان و بخش های Background ، Methods ، Results ، Conclusion ، Keywords  باشد.

  متن چکیده فارسی و انگلیسی باید باهم تطابق کامل داشته باشند.

  - کلیدواژه: متناسب با محتوای متن بین ۳ تا ۵ کلیدواژه با استفاده از استانداردهای معمول انتخاب گردد. کلیدواژه‌ها مطابق با Mesh انتخاب گردد قابل دسترس در  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh   .

  - متن مقاله (به انضمام جداول و رفرنس ها) باید حداکثر ۷۰۰۰ کلمه باشد و از بخش های زیر تشکیل می گردد :

مقدمه، روش کار، یافته ها، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و فهرست منابع  (References)

در روش کار حتما موارد زیر ذکر گردد: 
۱- نوع مطالعه، زمان و مکان همچنین حجم نمونه و معیارهای ورود و خروج بیان شود
۲- مداخله یا نحوه جمع اوری داده ها
۳- پرسشنامه ها و ابزار
۴- تجزیه و تحلیل

  - نمودارها و جداول:

  هرمقاله در مجموع حداکثر ۵ جدول و یا نمودار داشته باشد. جداول با اعداد فارسی طراحی شده باشد و در آخر مقاله پس از منابع و در صفحات مجزا آورده شود.

راهنمای نگارش فهرست منابع

  در ذکر منابع از الگوی (Vancouver) استفاده شود. معرفی تمامی منابع (اعم از فارسی و انگلیسی) به زبان انگلیسی ضروری است.

از درج منابعی که نسخه آنلاین نداشته و یا خلاصۀ انگلیسی ندارند خودداری کنید.

منابع منابع مقاله به روش ونکوور تنظیم می‌گردند. به طوری که ارجاعات متنی به صورت شماره و به ترتیب ظهور در متن مشخص شده و در پایان مقاله در قسمت منابع به ترتیب ظهور متن شماره گذاری می‌گردند . در متن، بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع داخل پرانتز درج شود. توجه: با توجه به شرایط نمایه شدن مجلات علمی و پژوهشی در پایگاههای اطلاعاتی معتبر دنیا لازم است تمام منابع فارسی به زبان انگلیسی آوا نویسی شوند. برای نوشتن عنوان مقاله فارسی از عنوان چکیده انگلیسی همان مقاله در مجله ای که چاپ شده استفاده گردد. نحوه نگارش منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل می‌باشد: ۱- منابع فارسی به صورت مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان مقاله. نام مجله، سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات. مثال: احمدی جمال، فتحی سمیه، سنجری شعبان. گواتر آندمیک در استان همدان: ۵سال پس از مصرف نمک یددار. پژوهش در پزشکی ۱۳۷۷؛ سال ۲۲، شماره ۲: صفحات: ۱۳۵ تا ۱۴۵. مثال آوانویسی به زبان انگلیسی: Ahmadi J, Fathie S, Sajari Sh, Endemic Goiter in Province Hamadan: intake iodin salt after ۵ years, Pajohesh dar Pezeshki, ۱۹۹۸; ۲۲( ۲):۱۳۵-۱۴۵. ۲- منابع فارسی به صورت کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، (مؤلفین). عنوان کتاب، شماره چاپ، نام شهر، محل چاپ: اسم ناشر، سال انتشار. مثال: محمدی حسن، جلیلی حسین (مؤلفین)، تضمین کیفیت آزمایشگاهی، چاپ دوم تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۵ .

۳- منابع پایان‌نامه: نام خانوادگی نویسنده نام نویسنده. عنوان پژوهش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد (دکتری) رشته ، شهر: نام مرکز آموزشی، نام دانشگاه، سال.

۴- منابع انگلیسی به صورت مقاله: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان). عنوان مقاله. نام مجله. سال انتشار؛ شماره مجله: صفحات. نام نویسندگان تا شش نفر نوشته می‌شود و اگر تعداد بیش از شش نفر بود به دنبال آن کلمه et al ذکر می‌گردد. مثال: - Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Annals Internal Medicine. ۱۹۹۶; ۱۲۴ (۱۱): ۹۸۰-۳. ۵- منابع انگلیسی به صورت کتاب: نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، حرف اول نام نویسنده (نویسندگان). عنوان کتاب. نوبت چاپ، شهر محل انتشار: اسم ناشر؛ سال انتشار. مثال: - Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. Albany (NY): Delmar Publishers; ۱۹۹۶ . - اگر منبع مورد استفاده فصلی از کتاب باشد - Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM , editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. New York: Raven Press; ۱۹۹۵. P. ۴۶۵-۷۸ . ۶- استفاده از منابع اینترنتی (فارسی و انگلیسی ): - Hughes, J. Satisfaction with Medical Care: A review of the Field. www. chagesufer. com/hlth/patsa. html. Accessed: Feb ۲ ۲۰۰۳-۰۵-۲۰۰۳. - National Library of Medicine. (۲۰۰۰). Fact Sheet. Medical Subject Headings (MeSH). [on-line]. Available: http://www. nlm. nih. gov/pubs/factsheets/mesh.html. Accessed June ۷, ۲۰۰۰.

مسائل اخلاقی

ضمن رعایت اصول اخلاقی در پژوهش و حفظ حقوق اسرار بیماران درخصوص پژوهش های مداخله ای بر روی انسان و یا حیوانات، ارسال تصویب نامه کمیته اخلاق در پژوهش موسسه مربوطه الزامی است. کسب موافقت کمیته اخلاق دانشگاه در تحقیقات بالینی و ذکر رعایت تعهدات اخلاقی در تحقیقات بالینی و یا حیوانی الزامی است.

 

هزینه‌ها

کلیه مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در مجله دانشکده پرستاری و مامائی همدان رایگان بوده و هیچ هزینه اضافی از نویسندگان دریافت نمی گردد.


انصراف 
متاسفانه دیده شده است که نویسنده ها بعضا برای اینکه مقاله خود را زودتر به چاپ برسانند اقدام به سابمیت مقاله خود در مجلات زیادی کرده و به محض دریافت نامه اکسپت از یک مجله، درخواست انصراف از فرایند داوری مقاله را به مجلات دیگر می دهند که کاملا خلاف قانون و مقررات اخلاق در نشر می باشد. لذا مجله مراقبت پرستاری  و مامایی ابن سینا راهکارهای زیر را در این مورد ارائه می نماید:
اگر نویسنده ایی درخواست انصراف مقاله خود را داشته باشد و مقاله برای داوری ارسال نشده باشد بدون هیچ جریمه ایی مقاله از فرایند مجله حذف خواهد شد. اما اگر مقاله وارد فرایند داوری شده باشد و به هر دلیلی نویسنده درخواست انصراف داشته باشد، می بایست موضوع توسط عوامل اجرایی مجله بررسی و در صورت چاپ مقاله در مجله دیگر، مکاتبه با مسئولین آن مجله انجام شده و مقاله چاپ شده رترکت (باطل) خواهد شد ( اگر محرز شود که نویسنده مقاله را در ۲ مجله سابمیت نموده است). اما اگر به دلایل دیگری نویسنده درخواست انصراف داشته باشد می بایست حداقل هزینه داوری مقاله خود و هم چنین امور اجرایی انجام شده بر روی مقاله را به مجله پرداخت نماید.


دستور العمل نگارش چکیده ی مبسوط انگلیسی (Extended Abstract)
بر اساس رویکرد جدید مجله دوماهنامه مراقبت پرستاری  و مامای ابن سینا  و در راستای لزوم توجه به کیفیت مقالات دریافتی و متعاقب پذیرش مجله در چکیده‌نامه اسکوپوس و همچنین اراده و اهتمام مدیریت و شورای نویسندگان دوماهنامه با هدف نمایه شدن در چکیده‌نامه‌ها و نمایه‌های بیشتر و معتبرتر و در نتیجه افزایش اعتبار و منزلت نشریه در نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده مبسوط فارسی  ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ کلمه ای با فرمتی که در ادامه آمده است، توسط نویسنده تهیه و در پاسخ به همین ایمیل، ارسال گردد.
لازم به ذکر است که هزینه ترجمه و ادیت چکیده فارسی مبسوط تهیه شده توسط نویسنده به صورت رایگان برای نویسندگان محترم انجام خواهد شد. نویسندگان عزیز توجه داشته باشید ما می خواهیم شما همین چکیده ایی که ۲۵۰ کلمه است را به ۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ کلمه تبدیل کنید و در ادامه چکیده انگلیسی بیاوریم. این طور انگار مجله هم مقاله را به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی به چاپ رسانده است. پس در واقع دقیقا مانند راهنمایی که در پایین برای شما آمده است عمل کنید.
فرمت مقاله شما:
Introduction:
Material and Methods
Result
Discussion
Funding
Conflict of interest
Acknowledgements
 
۲ فایل نمونه برای شما ضمیمه کرده ام. حتما فایل ها را دانلود و نمونه ها را ببینید تا بتوانید با مهارت بیشتری این کار را انجام دهید.
و در آخر چند نکته:
Ø       حداقل ۱۰۰۰ کلمه و حداکثر ۱۵۰۰ کلمه بدون منابع است. اگر توان مالی دارید، می توانید تمام مقاله را به انگلیسی ترجمه کنید، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا به رایگان ادیت Native آن را انجام خواهد داد.
Ø       در چکیده ترتیب منابع مانند مقاله فارسی است. مثلا اگر به منبع شماره ۴ فارسی در نسخه خلاصه اشاره کردید، همان شماره ۴ را برای آن در نظر بگیرید.
Ø       در تهیه خلاصه مبسوط، تمام عکس ها و جداول را ترجیحا درج کنید.
Ø       به روش کار و نتایج دقت کنید، کمترین سطح خلاصه سازی می تواند در این بخش باشد.
Ø       توجه داشته باشید، چکیده مبسوط مناسب، میزان ارجاعات به مقاله شما را چندین برابر خواهد کرد.مهم
  چنانچه مقاله از ساختار مندرج در این دستورالعمل به طور کامل تبعیت ننماید، تنها یک بار قبل از داوری به نویسنده جهت اصلاح عودت داده خواهد شد و سپس مقاله رد می‌گردد.

 هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش و خلاصه کردن مقالات آزاد است.

   منابع ذکر شده ترجیحا مربوط به پنج سال اخیر باشد و از مقالات چاپ شده مرتبط با عنوان مقاله که در مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان نیز بعنوان منبع استفاده گردد.

فایل نمونه مقاله فرم تعهدنامه مالکیت معنوی مقاله (اجباری)  راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی راهنمای نویسندگان

 


دفعات مشاهده: 17085 بار   |   دفعات چاپ: 1829 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 65 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | کمک ناشر: موسسۀ فرنام

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb | Pubishing: Farname Inc.