مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- گروه داوران سال 1398
گروه داوران سال ۱۳۹۸

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/29 | 
گروه داوران همتای مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا در سال ۱۳۹۸
ردیف نام و نام­خانوادگی سازمان مربوطه تعداد مقالات داوری شده
۱ مریم دهقانی دانشکده پرستاری و مامایی نهاوند ۴
۲ یاسر مرادی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ۶
۳ آقای دکتر یونس محمدی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۹
۴ آقای دکتر مسعود خداویسی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۱
۵ حمید رضا کوهستانی دانشکده پرستاری و مامایی ساوه ۳ 
۶ آقای آرش خلیلی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۳
۷ خانم آرزو شایان دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۲
۸ آقای دکتر عظیم عزیزی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۴
۹ آقای دکتر محمد  ترابی دانشکده پرستاری و مامایی نهاوند ۷
۱۰ آقای دکترخدایار عشوندی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۱۱
۱۱ خانم دکتر فاطمه محمدی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۴
۱۲ آقای دکتر قدرت الله روشنایی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۷
۱۳ علی عباسی دانشکده پرستاری و مامایی شاهرود ۷
۱۴ خانم دکتر فاطمه شبیری دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۱
۱۵ خانم دکتر مرضیه حسنیان دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۱
۱۶ آقای مهدی مولوی وردنجانی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۴
۱۷ نسیم بهرامی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین ۵
۱۸ حسن جعفرزاده دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ۶
۱۹ آقای مرتضی شمسی زاده دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۱۴
۲۰ مرضیه جهانی دانشکده پرستاری و مامایی گیلان ۵
۲۱ آقای دکتر علیرضا سلطانیان دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۵
۲۲ آقای دکتر امیر صادقی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۱
۲۳ خانم دکتر فرزانه سلطانی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۳
۲۴ ملیحه اسحاق زاده دانشکده پرستاری و مامایی تربت حدریه ۵
۲۵ محمد علی سلیمانی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین ۳
۲۶ خانم رویا امینی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۳
۲۷ خانم شهین توحیدی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۱
۲۸ خانم دکتر بنفشه تهرانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۴
۲۹ خانم طیبه حسن طهرانی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۲
۳۰ آقای محمد کاظم ضرابیان دانشکده پرستاری و مامایی همدان ۱

 
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find-1.105.46.fa.html
برگشت به اصل مطلب