مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- گروه داوران 1401
گروه داوران ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/9 | 
گروه داوران همتای مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا در سال۱۴۰۱
ردیف نام و نام خانوادگی سازمان مربوطه تعداد مقالات داوری شده
۱ دکتر امیر صادقی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۲ دکتر مسعود خداویسی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۳ دکتر مرضیه جهانی صیاد نویری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۷
۴ دکتر سیده زهرا معصومی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۵ خانم مریم دهقانی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۴
۶ آقای مرتضی شمسی زاده دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۷ دکتر قدرت اله روشنایی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۶
۸ دکتر محمد علی سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱
۹ دکتر فریده کاظمی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۲
۱۰ دکتر منصوره رفایی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۴
۱۱ دکتر فاطمه محمدی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱۲
۱۲ دکتر زهرا پورفرزاد دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۱۳ دکتر عفت صادقیان دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۱۴ دکتر حمیدرضا کوهستانی دانشگاه علوم پزشکی ساوه ۱
۱۵ آقای آرش خلیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۴
۱۶ خانم آرزو شایان دانشگاه علوم پزشکی همدان ۴
۱۷ آقای هیوا اعظمی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳
۱۸ دکتر سودابه آقابابایی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۱۹ دکتر نیره باغچقی دانشگاه علوم پزشکی ساوه ۲
۲۰ دکتر آزیتا تیزنوبیک دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۲۱ خانم بتول خداکرمی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۲۲ دکتر فرزانه سلطانی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۲۳ آقای علی افشاری دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۲۴ آقای مهدی مولوی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۲۵ خانم سیمین حجه الاسلامی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۲۶ دکتر عظیم عزیزی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۴
۲۷ آقای مهرداد ملکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۲۸ دکتر مریم مدی نشاط دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۲۹ دکتر رفعت بخت دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۳۰ خانم رویا امینی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
۳۱ دکتر مولود فرهمینی فراهانی دانشگاه علوم پزشکی اراک ۲
۳۲ دکتر ونوس حاجی علی اکبر دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱
۳۳ خانم زهرا خلیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۱
۳۴ خانم شهین توحیدی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ۲
۳۵ دکتر یونس محمدی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۳
۳۶ دکتر طیبه حسن تهرانی دانشگاه علوم پزشکی همدان ۲
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find-1.129.85.fa.html
برگشت به اصل مطلب