مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس اکادمیک ایمیل
دکتر فرزانه آقابابایی استادیار مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، aghababaii@yahoo.com
دکتر محمد احمدپناه دانشیار  روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، m1ahmad2000@gmail.com
دکتر سید رضا برزو استادیار  پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، borzou@umsha.ac.ir
دکتر پریسا پارسا دانشیار مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، pparsa2003@yahoo.com
دکتر فاطمه چراغی دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، f_cheraghi@yahoo.com
دکتر منصوره رفایی استادیار بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، mansourehrefaei@yahoo.com
دکتر مسعود خداویسی استادیار  پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، khodaveisi@umsha.ac.ir
دکتر مهناز خطیبان دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، mahnaz.khatiban@gmail.com
دکتر قدرت الله روشنایی دانشیار آمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، ghodratollahroshanaei@gmail.com
دکتر فرزانه سلطانی استادیار مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، Farzanehsoltani2008@yahoo.com
دکتر فاطمه شبیری استاد  مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، fshobeiri@yahoo.com
دکتر فرشید شمسـایی دانشیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، shamsaei68@yahoo.com
دکتر عفت صادقیان استادیار پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، sadeghianefat@gmail.com
دکتر امیر صادقی استادیــار  پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، sadeghianefat@gmail.com
دکترعظیم عزیزی استادیــار  پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، azimazizi1360@gmail.com
دکتر خدایار عشونـدی دانشیار  پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، oshvandi2004@yahoo.com
غلامحسین فلاحی نیا مربی  پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، h.falahinia@gmail.com
دکتر افسانه کرامت دانشیار  مامائی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، keramat1@yahoo.com
دکتر سیده زهرا معصومی دانشیار بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، zahramid2001@yahoo.com
دکتر رضا نگارنده استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، negarandeh@gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب