مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
  نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص آدرس اکادمیک ایمیل
۱ دکتر فرزانه آقابابایی استادیار بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران aghababaiiyahoo.com
۲ دکتر محمد احمدپناه استاد روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران m۱ahmad۲۰۰۰gmail.com
۳ دکتر سید رضا برزو دانشیار  پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران borzouumsha.ac.ir
۴ دکتر طیبه حسن طهرانی استادیار پرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران t.tehraniumsha.ac.ir
۵ دکتر فاطمه چراغی دانشیار  پرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران f_cheraghiyahoo.com
۶ دکتر منصوره رفایی استادیار  بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران mansourehrefaeiyahoo.com
۷ دکتر مسعود خداویسی دانشیار  پرستاری سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران khodaveisiumsha.ac.ir
۸ دکتر مهناز خطیبان استاد تمام پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران mahnaz.khatibangmail.com
۹ دکتر قدرت الله روشنایی دانشیار آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ghodratollahroshanaeigmail.com
۱۰ دکتر فرزانه سلطانی دانشیار  بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران Farzanehsoltani۲۰۰۸yahoo.com
۱۱ دکتر فاطمه شبیری استاد  بهداشت مادر  و کودک دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران fshobeiriyahoo.com
۱۲ دکتر فرشید شمسـایی دانشیار  پرستاری بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران shamsaei۶۸yahoo.com
۱۳ دکتر عفت صادقیان استادیار پرستاری بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران sadeghianefatgmail.com
۱۴ دکتر امیر صادقی دانشیار  مدیریت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران sadeghianefatgmail.com
۱۵ دکترعظیم عزیزی استادیــار  پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران azimazizi۱۳۶۰gmail.com
۱۶ دکتر خدایار عشونـدی استاد تمام  پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران oshvandi۲۰۰۴yahoo.com
۱۷ غلامحسین فلاحی نیا مربی  پرستاری داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران h.falahiniagmail.com
۱۸ دکتر افسانه کرامت استاد تمام  بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران keramat۱yahoo.com
۱۹ دکتر سیده زهرا معصومی دانشیار بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران zahramid۲۰۰۱yahoo.com
۲۰ دکتر رضا نگارنده استادتمام پرستاری سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران negarandeh files/0allsites/images/em_sign.png gmail.com
۲۱ دکتر فاطمه محمدی استادیــار  پرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران mohammadifateme۴۷yahoo.com
۲۲ دکتر فریده کاظمی استادیار بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران faridehkazemi۲۱yahoo.com
۲۳ دکتر آزیتا تیزنوبیک استادیار بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران azitatiznobaikyahoo.com
۲۴ دکتر آرزو کرمپوریان استادیار سلامت در بلایا دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران karampor۱yahoo.com
۲۵ دکتر محمدرضا شکوهی استادیار سلامت در بلایا دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران mrezashokouhiyahoo.com
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب