مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- اطلاعات ثبت نام
فرم اشتراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 فرم اشتراک مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا

   نام : نام خانوادگی :

  آدرس پستی :

  تلفن : 

  هزینه اشتراک سالانه به انضمام هزینه پستی ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

  خواهشمند است مبلغ مذکور را به حساب جاری شماره ۲۱۳۸۰۶۵۶۵۱۰۰۲ بنام دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان نزد بانک رفاه شعبه دانشگاه کد ۶۴۷ واریز و اصل فیش را به همراه کپی فرم اشتراک به آدرس زیر ارسال نمایند.

  همدان ـ خیابان شهید فهمیده مقابل پارک مردم ـ مجتمع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ـ دانشکده پرستاری و مامایی - تلفکس : ۸۳۸۰۵۲۷- ۰۸۱۱- ایمیل: sci.jou.nmumsha.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find-1.54.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب