مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- اطلاعات ثبت نام
فرم اشتراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  فرم اشتراک مجله علمی پژوهشی نسیم دانش دانشکده پرستاری و مامایی

 

  نام : نام خانوادگی :

  آدرس پستی :

  تلفن : مدت اشتراک از تا

  هزینه اشتراک سالانه به انضمام هزینه پستی 100000 ریال می باشد.

  خواهشمند است مبلغ مذکور را به حساب جاری شماره 2138065651002 بنام دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان نزد بانک رفاه شعبه دانشگاه کد 647 واریز و اصل فیش را به همراه کپی فرم اشتراک به آدرس زیر ارسال نمایند.

  

  همدان ـ خیابان شهید فهمیده مقابل پارک مردم ـ مجتمع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ـ دانشکده پرستاری و مامایی - تلفکس : 8380527- 0811

  E-Mail:sci.jou.nm@umsha.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.54.17.fa
برگشت به اصل مطلب