مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- فرم پاسخ نویسنده به داور
فرم پاسخ نویسنده به داور فرم پاسخ نویسنده به داور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۸ | 

برای تسهیل در روند داوری لطفا کلیه اصلاحات در مقالات را با رنگ قرمز مشخص نموده و در یک فایل جداگانه بصورت کامل و جزء به جزء به نظرات داوران پاسخ دهید.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.87.31.fa
برگشت به اصل مطلب