مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- حریم خصوصی و رازداری
حریم خخصوصی و رازداری حریم خخصوصی و رازداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۸ | 
فصل پنجم: حریم خصوصی و رازداری
 
مادۀ ۱-۵) اطلاعات مشخص‌کنندۀ هویت شخصی آزمودنی‌ها، کارکنان محل انجام پژوهش یا هر فرد دیگری غیر از نویسندگان دست‌نوشته و افرادی که از آن‌ها سپاسگزاری می‌شود، نباید در متن دست‌نوشته، عکس‌ها، شجره‌نامه‌ها یا هر قسمت دیگری آورده شود، مگر این‌که فرد موردنظر یا نماینده قانونی او برای نشر آن اطلاعات رضایت آگاهانۀ کتبی داده باشد.
 
تبصره ۱: در مورد عکس افراد، پوشش باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به شناسایی فرد نشود و پوشاندن چشم‌ها به‌تنهایی کفایت نمی‌کند، مگر آن‌که رضایت آگاهانۀ کتبی اخذشده باشد.
 
تبصرۀ ۲: درصورتی‌که انتشار دست‌نوشته بدون محرمانه ماندن کامل کلیۀ اطلاعات هویتی یا اطلاعاتی که می‌تواند منجر به کشف هویت افراد مذکور در مادۀ فوق شود، امکان‌پذیر نباشد و اخذ رضایت آگاهانه نیز مقدور نباشد، رسیدگی به اصل ادعای عدم دسترسی به افراد مذکور و ضرورت انتشار اطلاعات و تصمیم‌گیری در مورد انتشار آن بر عهدۀ کمیتۀ اخلاق منطقه‌ای خواهد بود.
 
تبصرۀ ۳: انتشار اطلاعاتی که از پیش و به روش صحیح در دسترس عموم قرار گرفته‌اند، نیاز به اخذ رضایت آگاهانه ندارد.


 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.93.37.fa
برگشت به اصل مطلب