مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا- انتشار نتایج کار آزمایی های بالینی
انتشار نتایج کار آزمایی های بالینی انتشار نتایج کار آزمایی های بالینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۸ | 
فصل هفتم : انتشار نتایج کار آزمایی های بالینی
 
 
مادۀ ۱-۷) سردبیر نشریه باید تنها نتایج آن دسته از کار آزمایی های بالینی را برای انتشار بپذیرد که در مرکز ثبت کار آزمایی بالینی ثبت‌شده و مجوز کمیتۀ اخلاق مربوطه را دریافت کرده باشد. برای حصول اطمینان از رعایت این اصل سردبیر مجله می‌تواند سند ثبت و مجوز کمیته یا کمیته‌های اخلاقی مرتبط را به‌صورت کتبی از نویسندۀ مسئول درخواست نماید.
 
تبصره: در مطالعاتی که به‌صورت چندمرکزی در چند کشور به انجام می‌رسند، در صورت دریافت دست‌نوشتۀ حاوی نتایج کل مطالعه، سردبیر می‌تواند مجوز اخلاقی مربوط به کلیۀ مراکزی که مطالعه در آنها انجام گرفته است را به‌طور جداگانه از نویسنده (گان) درخواست کند. درصورتی‌که مقاله‌ای حاوی نتایج یکی از مراکز باشد، تنها مجوز اخلاقی مربوط به همان مرکز (کشور) قابل درخواست خواهد بود.
 
مادۀ ۲-۷) در موارد انتشار نتایج کار آزمایی های بالینی که به‌صورت همکاری بین‌المللی به انجام رسیده‌اند، سردبیر نشریه می‌تواند در صورت لزوم، سهم یا نقش ایفا شدۀ هرکدام از نویسندگان در کل طرح را به‌صورت مکتوب درخواست نماید.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا:
http://nmj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.95.40.fa
برگشت به اصل مطلب