دوره 27، شماره 5 - ( آذر و دی 1398 )                   جلد 27 شماره 5 صفحات 360-353 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، تهران، ایران
2- استادیار، گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، تهران، ایران
3- گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، تهران، ایران
4- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، تهران، ایران
5- مربی، گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (18642 مشاهده)

مقدمه: یکی از عوارض در بیماران بستری در بخش‌های ویژه، بروز زخم فشاری است. پیشگیری از این عارضه یکی از وظایف پرستاران محسوب می‌شود. هدف از این مطالعه، مقایسه تأثیر ماساژ با روغن زیتون و روغن بادام شیرین در پیشگیری از زخم فشاری در بیماران بستری در بخش آی‌سی‌یو است.
روش‌کار: این پژوهش، مطالعه‌ای از نوع کار آزمایی بالینی تصادفی‌شده و دوسو کور بود که روی ۹۰ بیمار بستری در بخش آی‌سی‌یوی بیمارستان امام جعفر صادق در شهر میبد انجام گرفت. بیماران به روش نمونه‌گیری هدفمند و سپس از طریق تخصیص تصادفی بلوکی در دو گروه آزمون و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه کنترل فقط مراقبت روتین بخش را نظیر تغییر پوزیشن هر دو ساعت و استفاده از تشک مواج را دریافت می‌کردند. در دو گروه آزمون، علاوه بر مراقبت روتین بخش، نواحی مستعد زخم فشاری به مدت یک هفته، روزانه یک‌بار و هر بار با ۱ الی ۳ میلی‌لیتر روغن زیتون یا روغن بادام شیرین، ماساژ داده می‌شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه اطلاعات دموگرافیک و چک‌ لیست مشاهده محل‌های مستعد زخم فشاری با استفاده از معیار برادن بود که قبل و بعد از مداخله در هر سه گروه تکمیل شد. سپس، داده‌ها با نسخه ۱۶ نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های آماری همچون کای اسکوئر، تست دقیق فیشر و آزمون تحلیل واریانس تحلیل شدند.
یافته‌ها: گروه های  مورد مطالعه از نظر متغیرهای دموگرافیک با یکدیگر اختلاف آماری معنی داری نداشتند. نتایج نشان‌دهنده آن بود که میزان بروز زخم فشاری در گروه‌های آزمون، کمتر از گروه کنترل و در گروه ماساژ با روغن زیتون کمتر از گروه ماساژ با روغن بادام شیرین بود (۰/۰۵(P<.
نتیجه گیری: پیشنهاد می‌شود ماساژ با این روغن‌ها به عنوان روشی غیرتهاجمی، غیردارویی و ارزان‌ قیمت در کاهش یا پیشگیری از ایجاد زخم فشاری در امر مراقبت از بیماران استفاده شود.

متن کامل [PDF 412 kb]   (1714 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/12/18 | پذیرش: 1396/12/23 | انتشار: 1398/6/6

فهرست منابع
1. Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A. Fundamentals of Nursing, 9th ed. Canada: Mosby/Elsevier 2017.
2. Eugene F, Reilly Giorgos C, Karakousis, Sherwin P, Schrag SP, Stawicki. Pressure ulcer in the intensive care unit: the forgotten enemy. Opus 12 Scientist. 2007; 1(2):17-30.
3. Shahin ES, Dassen T, Halfens RJ. Pressure ulcer prevalence in intensive care patients: a cross-sectional study. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2008; 14(4):563-8. [DOI:10.1111/j.1365-2753.2007.00918.x] [PMID]
4. Keller BP, Wille J, van Ramshorst B, van der Werken C. Pressure ulcers in intensive care patients: a review of risks and prevention. Intensive Care Medicine. 2002; 28(10):1379-88. [DOI:10.1007/s00134-002-1487-z] [PMID]
5. Fernandes LM; Larcher Caliri MH, Vanderlei Haas J. The effect of educative intervention on the pressure ulcer prevention knowledge of nursing professionals. Acta Paulista de Enfermagem. 2008; 21(2):305-311. [DOI:10.1590/S0103-21002008000200012]
6. Elliott R, Mckinley S, Fox V. Quality improvement program to reduce the prevalence of pressure ulcers in an intensive care units. American Journal of Critical Care. 2008; 17(4):328-34.
7. Zarei E, Madarshahian E, Nikkhah A, Khodakarim S. Incidence of pressure ulcers in intensive care units and direct costs of treatment: Evidence from Iran. Journal of tissue viability. 2019 May 1;28(2):70-4. [DOI:10.1016/j.jtv.2019.02.001] [PMID]
8. Suriadi, Sanada H, Sugama J, Thigpen B, Kitagawa A, Kinosita S, Murayama S. A new instrument for predicting pressure risk in an intensive care unit. Tissue Viability Society. 2006; 16(3):21-6. [DOI:10.1016/S0965-206X(06)63006-4]
9. Reihani H, Haghiri A. Determination of bed sore risk factors in craniospinal trauma patients in intensive care units. Journal of Arak University Medical Sciences. 2007; 10 (2) :39-46 URL: http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-9-en.html [In Persian]
10. AhmadiNejad M, Rafiei H. Pressure ulcer incidence in intensive care unit patients in Bahonar Hospital, Kerman. Journal of Iranian Society Anaesthesiology and Intensive Care. 2011; 57:10-6.
11. Bolorchi F, Abdolrahimi M. yaghmaee F, Akbarzadeh A. Incidence of pressure ulcer and risk factors in patient of orthopedic ward. Journal of Nursing and Midwifery. 2009; 19(67):1-5. [In Persian].
12. Morton PG, Fontaine DK. Critical care a holistic approach. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins; 2009.
13. Reddy M. Pressure ulcers. BMJ Clinical Evidence. 2011; 5:1901.
14. Terekeci H, Kucukardali Y, Top C, Onem Y, Celik S, Öktenli Ç. Risk assessment study of the pressure ulcers in intensive care unit patients. European Journal of Internal Medicine. 2009; 20(4):394-7. [DOI:10.1016/j.ejim.2008.11.001] [PMID]
15. Black JM, Hawks JH, Keene AM. Medical-surgical nursing: Clinical management for positive outcomes. Philadelphia: W.B. Saunders; 2001.
16. Shahin ES, Dassen T, Halfens RJ. Incidence and prevention and treatment of pressure ulcers in intensive care patients: A longitudinal study. International Journal of Nursing Studies. 2009; 46(4):413-21. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2008.02.011] [PMID]
17. Reinke JM, Sorg H. Wound repair and regeneration. European Surgical Research. 2012; 49(1):35-43. [DOI:10.1159/000339613] [PMID]
18. Collins F. Vicair Academy mattress in the prevention of pressure damage. Br J Nurs. 2002; 11(10):715-8. doi: 10.12968/bjon.2002.11.10.715 [DOI:10.12968/bjon.2002.11.10.715] [PMID]
19. Massey PM. Resolution of early stage pressure sores after treatment with specific skin cream. Chicago: Curapharm Inc; 2007.
20. Beigi Boroujeni V, Beigi AA, Avijgan M, Beigi Boroujeni N, Rohei Borojeni H, Daris F. The effects of Aleo vera gel on chronic ulcers in comparison with current treatment. Journal of Lorestan University of Medical Sciences. 2009; 11(1):15-22. [In Persian]
21. Kottner J, Lahmann N, Dassen T. pressure ulcer prevalence: comparison between nursing homes and hospitals. Pflege Z. 2010; 63(4):228-31.
22. Stephens F, Bick D. Risk assessment and prevention audit project. Nurs Stand. 2002; 16(44):62-4. https://doi.org/10.7748/ns2002.07.16.44.62.c3233 [DOI:10.7748/ns.16.44.62.s17] [PMID]
23. Young ZF, Evans A, Davis J. Nosocomial pressure ulcer prevention: A successful project. The Journal of Nursing Administration. 2003; 33(7-8):380-3. [DOI:10.1097/00005110-200307000-00004] [PMID]
24. Andrade CK. Outcome-Based massage from evidence to practice. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2013.
25. Ezzo J, Haraldsson BG, Gross AR, Myers CD, Morien A, Goldsmith CH, et al. Massage for disorders: a systematic review. Spine. 2007; 32(3):353-62. [DOI:10.1097/01.brs.0000254099.07294.21] [PMID]
26. . Hosseinzadeh H, Nassiri‐Asl M. Avicenna's (Ibn Sina) the Canon of Medicine and saffron (Crocus sativus): a review. Phytotherapy Research. 2013 Apr;27(4):475-83. [DOI:10.1002/ptr.4784] [PMID]
27. 27. Behnammoghadam M, Paymard A, Salehian T, Shahnavazi A, Bakhshi F, Allahyari E, et al. Effect of topical olive oil on prevention of bed sore in patients admitted to ICU in Yasuj Shahid Beheshti Hospital: A double-blind randomized clinical trial. Journal of Anesthesiology and Pain. 2017; 7(4):54-61.
28. Abbas Ali Madadi Z, Zeighami R, Azimian J, Javadi A. The effect of topical olive oil on prevention of bedsore in intensive care units patients. International Journal of Research in Medical Sciences. 2015; 3(9):2342-7. [DOI:10.18203/2320-6012.ijrms20150628]
29. Lindgren M, Unosson M, Krantz AM, Ek AC. A risk assessment scale for the prediction of pressure sore development: reliability and validity. Journal of Advanced Nursing.2002; 38(2):190-9. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2002.02163.x] [PMID]
30. Lyder CH. Assessing risk and preventing pressure ulcers in patients with cancer. . 2006; 22(3):178-84. [DOI:10.1016/j.soncn.2006.04.002] [PMID]
31. Donato-Trancoso A, Monte-Alto-Costa A, Romana-Souza B. Olive oil-induced reduction of oxidative damage and inflammation promotes wound healing of pressure ulcers in mice. Journal of dermatological science. 2016 Jul 1;83(1):60-9. [DOI:10.1016/j.jdermsci.2016.03.012] [PMID]
32. Lupiáñez-Pérez I, Morilla-Herrera JC, Ginel-Mendoza L, Martín-Santos FJ, Navarro-Moya FJ, Sepúlveda-Guerra RP, Vázquez-Cerdeiros R, Cuevas-Fernández-Gallego M, Benítez-Serrano IM, Lupiáñez-Pérez Y, Morales-Asencio JM. Effectiveness of olive oil for the prevention of pressure ulcers caused in immobilized patients within the scope of primary health care: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2013 Dec;14(1):348. [DOI:10.1186/1745-6215-14-348] [PMID] [PMCID]
33. Casas R, Estruch R, Sacanella E. The protective effects of extra virgin olive oil on immune-mediated inflammatory responses. Endocrine, Metabolic & Immune Disorders-Drug Targets (Formerly Current Drug Targets-Immune, Endocrine & Metabolic Disorders). 2018 Jan 1;18(1):23-35. [DOI:10.2174/1871530317666171114115632] [PMID]
34. Souza PA, Marcadenti A, Portal VL. Effects of olive oil phenolic compounds on inflammation in the prevention and treatment of coronary artery disease. Nutrients. 2017 Oct;9(10):1087. [DOI:10.3390/nu9101087] [PMID] [PMCID]
35. Taavoni S, Soltanipour F, Haghani H, Ansarian H, Kheirkhah M. Effects of olive oil on striae gravidarum in the second trimester of pregnancy. Complement Ther Clin Pract. 2011; 17(3):167-9. [DOI:10.1016/j.ctcp.2010.10.003] [PMID]
36. Soler L, Canellas J, Saura-Calixto F. Oil content and fatty acid composition of developing almond seed. J. Agric. Food Chem. 1988; 36(4):695-7. [DOI:10.1021/jf00082a007]
37. Lin TK, Zhong L, Santiago JL. Anti-inflammatory and skin barrier repair effects of topical application of some plant oils. I nt J Mol Sci. 2017; 19(1):e70. [DOI:10.3390/ijms19010070] [PMID] [PMCID]
38. Behnia H, Hosseini M. The protective effect of almond oil and glycerin in striae gravidarum. Pejouhandeh. 2000; 5(3):317-20. [In Persian]
39. Malakouti J, Farshbaf Khalili A, Kamrani A. Sesame, sweet almond & sesame and sweet almond oil for the prevention of striae in primiparous females: a triple-blind randomized controlled trial. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2017; 19(6):e33672. [DOI:10.5812/ircmj.33672]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.