دوره 27، شماره 4 - ( مهر و آبان 1398 )                   جلد 27 شماره 4 صفحات 259-250 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس مامایی و دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان، ایران
2- دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان، ایران ، bakbari44@yahoo.com@gmail.com
3- استاد تمام، گروه روان‌شناسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
چکیده:   (15305 مشاهده)

مقدمه: زنان مبتلا به ناباروری با مشکلات اساسی روان‌شناختی و جنسی مواجه هستند؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر، اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ناباروری است.
روش‌کار: پژوهش حاضر مطالعه‌ای نیمه‌تجربی است. ۳۰ نفر از زنان نابارور مراجعه‌کننده به کلینیک ناباروری مهر در شهر رشت در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۶ به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (۱۵ نفر) و گروه کنترل (۱۵ نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واولز و سورل، پرسشنامه‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف و عملکرد جنسی زنان راسن بود. پرسشنامه‌ها قبل، بعد از مداخله و پس از ۲ ماه پیگیری تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۱۹ و با روش‌های تحلیل کواریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر صورت گرفت.
یافته‌ها: براساس تحلیل مانکوا، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT در مرحله پس‌آزمون بر بهزیستی روان‌شناختی ( ۰/۰۱> P) و مؤلفه‌های آن شامل پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران (۰/۰۱> P)، خودمختاری و زندگی هدفمند (۰/۰۵> P) و عملکرد جنسی (۰/۰۱>P ) تأثیر معنی‌داری داشت که این تأثیر به مدت دو ماه پیگیری ماندگار بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می‌توان گفت درمان ACT در ارتقای بهزیستی روان‌شناختی و عملکرد جنسی زنان با سابقه ناباروری نقش مؤثری دارد.

متن کامل [PDF 779 kb]   (1855 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1397/4/15 | پذیرش: 1397/5/9 | انتشار: 1398/1/7

فهرست منابع
1. Sadat Hoseini SA. Infertility from the view Point of Forensic Medicine. Iran J Med Law. 2009; 3 (8): 93-107. (Persian).
2. Gautam M, Risal P. Infertility: An Emerging Public Health Issue in Nepal. Annals of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2017;3(1):1-2. [DOI:10.3126/acclm.v3i1.17717] [DOI:10.3126/acclm.v3i1.17717]
3. Direkvand Moghadam A, Delpisheh A, Sayehmiri K. The prevalence of infertility in Iran, a systematic review. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013;16(81):1-7.
4. Smeenk JM, Verhaak CM, Eugster A, Van Minnen A, Zielhuis GA, Braat DD. The effect of anxiety and depression on the outcome of in-vitro fertilization. Human Reproduction. 2001 Jul 1;16(7):1420-3. [DOI:10.1093/humrep/16.7.1420] [PMID] [DOI:10.1093/humrep/16.7.1420] [PMID]
5. Van den Broeck U, Emery M, Wischmann T, Thorn P. Counselling in infertility: individual, couple and group interventions. Patient education and counseling. 2010 Dec 1;81(3):422-8. [DOI:10.1016/j.pec.2010.10.009] [PMID] [DOI:10.1016/j.pec.2010.10.009] [PMID]
6. Diener E, Oishi S, Lucas RE. Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual review of psychology. 2003 Feb;54(1):403-25. [DOI:10.1146/annurev.psych.54.101601.145056] [PMID] [DOI:10.1146/annurev.psych.54.101601.145056] [PMID]
7. Miles LM, Keitel M, Jackson M, Harris A, Licciardi F. Predictors of distress in women being treated for infertility. Journal of Reproductive and Infant Psychology. 2009 Aug 1;27(3):238-57. [DOI:10.1080/02646830802350880] [DOI:10.1080/02646830802350880]
8. Safarinia M, Aghayousefi AR, Baradaran M. The relationship between personality aspects, problem solving and psychological well-being the role of narcissism. Counsel Psychother Culture2014. 2014;5:89-102.
9. Alizadeh A, Soleimani F, Barati H, Azizi M. The assessment of sexual function in female nurses and housewives. Military Caring Sciences Journal. 2015 Sep 15;2(2):115-9. [DOI:10.18869/acadpub.mcs.2.2.115] [DOI:10.18869/acadpub.mcs.2.2.115]
10. Bayrami R, Sattarzadeh N, Koochaksariie FR, Pezeshki MZ. Sexual dysfunction in couples and its related factors during pregnancy. Journal of Reproduction & Infertility. 2008 Oct 1;9(3).
11. Abdolmanafi A, Owens RG, Winter S, Jahromi RG, Peixoto MM, Nobre P. Determinants of women's sexual dissatisfaction: Assessing a cognitive-emotional model. The journal of sexual medicine. 2016 Nov 1;13(11):1708-17. [DOI:10.1016/j.jsxm.2016.08.013] [PMID] [DOI:10.1016/j.jsxm.2016.08.013] [PMID]
12. Thomas HN, Thurston RC. A biopsychosocial approach to women's sexual function and dysfunction at midlife: A narrative review. Maturitas. 2016 May 1;87:49-60. [DOI:10.1016/j.maturitas.2016.02.009] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1016/j.maturitas.2016.02.009] [PMID] [PMCID]
13. Willi J, Burri A. Emotional Intelligence and Sexual Functioning in a Sample of S wiss Men and Women. The journal of sexual medicine. 2015 Oct;12(10):2051-60. [DOI:10.1111/jsm.12990] [PMID] [DOI:10.1111/jsm.12990] [PMID]
14. Bavadi B, Poursharifi H, Lotfi Kashani F. The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy Based 8-step Pattern of Cash to Improve Psychological well-being of Women with Breast Cancer. Irani Quar J of Brea Dise. 2016; 8(4): 41-51.
15. Roditi D, Robinson ME. The role of psychological interventions in the management of patients with chronic pain. Psychol Res Behav Manag. 2011; 4(1): 41-9. [DOI:10.2147/PRBM.S15375] [PMID] [PMCID] [DOI:10.2147/PRBM.S15375] [PMID] [PMCID]
16. Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour research and therapy. 2006 Jan 1;44(1):1-25. [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006] [PMID] [DOI:10.1016/j.brat.2005.06.006] [PMID]
17. Hayes SC, Pistorello J, Levin ME. Acceptance and commitment therapy as a unified model of behavior change. The Counseling Psychologist. 2012 Oct;40(7):976-1002. [DOI:10.1177/0011000012460836] [DOI:10.1177/0011000012460836]
18. Zettle RD, Rains JC, Hayes SC. Processes of change in acceptance and commitment therapy and cognitive therapy for depression: A mediation reanalysis of Zettle and Rains. Behavior modification. 2011 May;35(3):265-83. [DOI:10.1177/0145445511398344] [PMID] [DOI:10.1177/0145445511398344] [PMID]
19. Twohig MP, Hayes SC, Masuda A. Increasing willingness to experience obsessions: Acceptance and commitment therapy as a treatment for obsessive-compulsive disorder. Behavior therapy. 2006 Mar 1;37(1):3-13. [DOI:10.1016/j.beth.2005.02.001] [PMID] [DOI:10.1016/j.beth.2005.02.001] [PMID]
20. Twohig MP. Acceptance and commitment therapy for treatment-resistant posttraumatic stress disorder: A case study. Cognitive and Behavioral Practice. 2009 Aug 1;16(3):243-52. [DOI:10.1016/j.cbpra.2008.10.002] [DOI:10.1016/j.cbpra.2008.10.002]
21. López FJ. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in the treatment of panic disorder: Some considerations from the research on basic processes. International Journal of Psychology and Psychological Therapy. 2009;9(3):299-316.
22. Roemer L, Orsillo SM. An open trial of an acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder. Behavior therapy. 2007 Mar 1;38(1):72-85. [DOI:10.1016/j.beth.2006.04.004] [PMID] [DOI:10.1016/j.beth.2006.04.004] [PMID]
23. Twohig MP, Hayes SC, Masuda A. A preliminary investigation of acceptance and commitment therapy as a treatment for chronic skin picking. Behaviour Research and Therapy. 2006 Oct 1;44(10):1513-22. [DOI:10.1016/j.brat.2005.10.002] [PMID] [DOI:10.1016/j.brat.2005.10.002] [PMID]
24. Lundgren T, Dahl J, Melin L, Kies B. Evaluation of acceptance and commitment therapy for drug refractory epilepsy: a randomized controlled trial in South Africa-a pilot study. Epilepsia. 2006 Dec;47(12):2173-9. [DOI:10.1111/j.1528-1167.2006.00892.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1528-1167.2006.00892.x] [PMID]
25. Barzegaridehaj A. efficiency of the acceptance and commitment therapy on individuals psychological well-being in people with epilepsy in Imam Hossein Hospital in the autumn and winter of 2015. scientific journal of ilam university of medical sciences. 2017;25(1):138-47. [DOI:10.29252/sjimu.25.1.138] [DOI:10.29252/sjimu.25.1.138]
26. Moghanloo VA, Moghanloo RA, Moazezi M. Effectiveness of acceptance and commitment therapy for depression, psychological well-being and feeling of guilt in 7-15 years old diabetic children. Iranian journal of pediatrics. 2015 Aug;25(4). [DOI:10.5812/ijp.2436] [PMID] [PMCID] [DOI:10.5812/ijp.2436] [PMID] [PMCID]
27. Narimani M, Bakhshyesh R. [The effectiveness of acceptance commitment training on the psychological well-being, emotional and marital satisfaction in divorce]. Counsel J 2015;13:108-23. (Persian).
28. pourkazem F, Eshghi Nogourani R. The Effectiveness of Treatment Based on Acceptance and Commitment to Improving Psychological Well-Being of Transsexual Individuals Esfahan. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2018; 5 (1):29-41. (Persian). [DOI:10.29252/shenakht.5.1.29] [DOI:10.29252/shenakht.5.1.29]
29. Saadatmand, Kh., Basaknejad, S. Acceptance and Commitment therapy of intimacy, for giveness and psychological Well-bing of couples, Masters, Shahid Chamran University. (Persian).
30. Tabatabayi AS, Sajjadian I, Motamedi M. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Sexual Function, Sexual Self-Consciousness and Sexual Assertiveness among Women with Sexual Dysfunction. J Res Behav Sci 2017; 15(1): 84-92. (Persian).
31. Ryff CD. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of personality and social psychology. 1989 Dec;57(6):1069. [DOI:10.1037/0022-3514.57.6.1069] [DOI:10.1037/0022-3514.57.6.1069]
32. Yosefi M. Comparison of Happiness, Psycholigy Well-Being and Job Perfectionism among Women Nurses of Different Sections of Haspitals in Isfahan at 2014. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2015; 23 (2): 52-62. (Persian).
33. Sefidi FA, Farzad V. Validated measure of Ryff psychological well-being among students of Qazvin University of Medical Sciences (2009). Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2012 Jan 1;16(1):66-71.
34. Bayani AA, Mohammad Koochekya A, Bayani A. Reliability and validity of Ryff's psychological well-being scales. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology. 2008 Aug 15;14(2):146-51.
35. Tahmasebi H, Abasi E. Sexual Function and its Relation with Depression in Referring Women to Health Centers Affiliated to Medical Science University in Sari Township. Quar J of Heal Bre. 2013; 1(3): 40-44. (Persian).
36. Kraskian Mujembari A, Keybollahi T. Compile and Standardization of Tehran Married Women Sexual Function Questionnaire (Tehran-SFQ). Mod Care J. 2014; 11 (1): 44-54. (Persian).
37. Moradzadeh F, Pirkhaefi A. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Marital Satisfaction and Cognitive Flexibility among Married Employees of the Welfare Office. IJPN. 2018; 5 (6): 1-7. (Persian). [DOI:10.21859/ijpn-05061] [DOI:10.21859/ijpn-05061]
38. Amanollahi A, Zare M, Rajabi GH. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on acceptance and growth after break up in female students with break-up experience. j of coun rese. 2018; 15 (64):4-29. (Persian).
39. Mojdeh F, Mohamadi SZ. The relationship between depression and sexual function index among married women. Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty. 2013 May 15;21(1):41-51.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.