دوره 27، شماره 4 - ( مهر و آبان 1398 )                   جلد 27 شماره 4 صفحات 241-231 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Talebi M, Ahmadi F, Kazemnejad A. Design and Psychometric Properties of Clinical Nurses Time Management Competency Questionnaire. Avicenna J Nurs Midwifery Care 2019; 27 (4) :231-241
URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1951-fa.html
طالبی مهدی، احمدی فضل الله، کاظم نژاد انوشیروان. طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیریت زمان پرستاران بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 1398; 27 (4) :231-241

URL: http://nmj.umsha.ac.ir/article-1-1951-fa.html


1- دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم‌پزشکی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران
2- استاد، گروه پرستاری، دانشکده علوم‌پزشکی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران ، ahmadif@modares.ac.ir
3- استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم‌پزشکی، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران
چکیده:   (14372 مشاهده)

مقدمه: باتوجه به محدودیت زمان در سیستم پرستاری، ارزیابی شایستگی مدیریت زمان پرستاران بالینی ضروری به نظر می‌رسد. مدیریت زمان ماهیت فرهنگی و اجتماعی دارد. ابزارهای موجود توجهی به ویژگی‌های اجتماعی مدیریت زمان نکرده‌اند. هدف مطالعه حاضر طراحی یک پرسشنامه برای ارزیابی شایستگی مدیریت زمان مبتنی بر مؤلفه‌های اجتماعی در پرستاران بالینی بود.
روش‌کار: این پژوهش به روش ترکیبی با رویکرد متوالی اکتشافی انجام گرفت. ابتدا با یک مطالعه از نوع کیفی و به روش گراندد تئوری، مفهوم شایستگی مدیریت زمان مبتنی بر مؤلفه‌های اجتماعی در پرستاران بالینی تبیین شد. براساس نقل‌قول‌ها، گویه‌های پرسشنامه اولیه تدوین شد تعیین روایی با اندازه گیری روایی صوری و محتوی به دو روش کمی و کیفی و تعیین روایی سازه با روش تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. تعیین پایایی با اندازه گیری همسانی درونی به روش تعیین ضریب آلفای کرونباخ و تعیین ثبات با روش آزمون - بازآزمون (ضریب هم بستگی درون خوشه ای) انجام شد.
یافته‌ها: از ۴۱ گویه اولیه، ۳۶ گویه پس از محاسبه شاخص تأثیر آیتم با مقادیر بالاتر از ۱/۵، نسبت روایی بالاتر از ۰/۵۳، محتوای شاخص روایی محتوای بالاتر از ۰/۷۹ و تحلیل گویه، وارد تحلیل عامل اکتشافی شدند. در گام تعیین روایی سازه، ۲۹ گویه با استفاده از روش نمودار سنگ‌ریزه در ۶ عامل گروه‌بندی شدند. هم‌سانی درونی پرسشنامه ۰/۸۵۸ و ثبات پرسشنامه ۰/۹۰۶ بود. این ۶ عامل در مجموع ۷۱۴/۴۶ درصد از واریانس کل آزمون را تبیین نمود.
نتیجه‌گیری: پرسشنامه با توجه به ویژگی هایی که دارد، می تواند به‌منظور ارزیابی شایستگی مدیریت زمان مبتنی بر مؤلفه‌های اجتماعی پرستاران بالینی، مورد استفاده قرار گیرد.

متن کامل [PDF 809 kb]   (1731 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي اصیل | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/8/14 | پذیرش: 1397/9/20 | انتشار: 1398/1/7

فهرست منابع
1. Henly SJ, editor. Routledge international handbook of advanced quantitative methods in nursing research. Routledge; 2015 Jul 24. [DOI:10.4324/9781315882307] [DOI:10.4324/9781315882307]
2. Peterson SJ, Bredow TS, editors. Middle range theories: application to nursing research. Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
3. Garcia SD, Gil RB, Haddad MD, Vannuchi MT, da Costa DB. The role of a nurse in the management of medical-hospital material: an integrative review. Online Brazilian Journal of Nursing. 2013;12(2):411-26. [DOI:10.5935/1676-4285.20133791] [DOI:10.5935/1676-4285.20133791]
4. Elm ZM, SAA, Bagheri H, Marefat D. Relationship individual and organizational skills, time management sport managers in Khuzestan province. Journal of Research in Sport Management and motor behavior. 2013;3(5):73-83.
5. Chan EA, Jones A, Wong K. The relationships between communication, care and time are intertwined: a narrative inquiry exploring the impact of time on registered nurses' work. Journal of Advanced Nursing. 2013 Sep;69(9):2020-9. [DOI:10.1111/jan.12064] [PMID] [DOI:10.1111/jan.12064] [PMID]
6. Jones TL. A holistic framework for nursing time: implications for theory, practice, and research. InNursing forum 2010 Jul (Vol. 45, No. 3, pp. 185-196). Malden, USA: Blackwell Publishing Inc. [DOI:10.1111/j.1744-6198.2010.00180.x] [PMID] [PMCID] [DOI:10.1111/j.1744-6198.2010.00180.x] [PMID] [PMCID]
7. Klemenc‐Ketis Z, Kravos A, Poplas‐Susič T, Švab I, Kersnik J. New tool for patient evaluation of nurse practitioner in primary care settings. Journal of clinical nursing. 2014 May;23(9-10):1323-31. [DOI:10.1111/jocn.12377] [PMID] [DOI:10.1111/jocn.12377] [PMID]
8. Dehghan Nayeri N, Nazari AA, Salsali M, Ahmadi F, Adib Hajbaghery M. Iranian staff nurses' views of their productivity and management factors improving and impeding it: a qualitative study. Nursing & health sciences. 2006;8(1):51-6. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2006.00254.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1442-2018.2006.00254.x] [PMID]
9. König CJ, Kleinmann M. Time management problems and discounted utility. The Journal of Psychology. 2007 May 1;141(3):321-34. [DOI:10.3200/JRLP.141.3.321-336] [PMID] [DOI:10.3200/JRLP.141.3.321-336] [PMID]
10. Taslimi MS, Sherafat A, Ershadifar A. An evaluation of a managing director's performance in an organization in terms of time. Iranian Journal of Management Studies. 2014 Jul 1;7(2):223-42.
11. Scott K, White K, Johnson C, Roydhouse JK. Knowledge and skills of cancer clinical trials nurses in Australia. Journal of advanced nursing. 2012 May;68(5):1111-21. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2011.05816.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1365-2648.2011.05816.x] [PMID]
12. Liou SR, Cheng CY. Developing and validating the Clinical Competence Questionnaire: A self-assessment instrument for upcoming baccalaureate nursing graduates. Journal of Nursing Education and Practice. 2014 Feb 1;4(2):56. [DOI:10.5430/jnep.v4n2p56] [DOI:10.5430/jnep.v4n2p56]
13. Claessens BJ, Van Eerde W, Rutte CG, Roe RA. A review of the time management literature. Personnel review. 2007 Feb 13;36(2):255-76. [DOI:10.1108/00483480710726136] [DOI:10.1108/00483480710726136]
14. Jones TL, Yoder LH. Dimensions of nurse work time: Progress in instrumentation. Nursing & health sciences. 2015;17(3):323-30. [DOI:10.1111/nhs.12191] [PMID] [DOI:10.1111/nhs.12191] [PMID]
15. Waterworth S. Time management strategies in nursing practice. Journal of Advanced Nursing. 2003;43(5):432-40. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2003.02740.x] [PMID] [DOI:10.1046/j.1365-2648.2003.02740.x] [PMID]
16. Macan T, Gibson JM, Cunningham J. Will you remember to read this article later when you have time? The relationship between prospective memory and time management. Personality and Individual Differences. 2010 Apr 1;48(6):725-30. [DOI:10.1016/j.paid.2010.01.015] [DOI:10.1016/j.paid.2010.01.015]
17. Mirzaei T, Oskouie F, Rafii F. Nursing students' time management, reducing stress and gaining satisfaction: a grounded theory study. Nursing & health sciences. 2012 Mar;14(1):46-51. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2011.00661.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1442-2018.2011.00661.x] [PMID]
18. Montezeli JH, Peres AM, Bernardino E. Nurse management skills required at an emergency care unit. Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online. 2013;5(3):245-52. [DOI:10.9789/2175-5361.2013v5n3p245] [DOI:10.9789/2175-5361.2013v5n3p245]
19. Oskouie sF, Vehviläinen-Julkunen K, Dabbaghi F, Karimi Moneghi H, Bionghi T. Teaching Styles in Clinical Nursing Education: A Qualitative Approach. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2009;15(4):182-91.
20. Creswell JW, Clark VL. Designing and conducting mixed methods research. Sage publications; 2017 Aug 31.
21. Corbin J, Strauss A. Techniques and procedures for developing grounded theory. Basics of Qualitative Research, 3rd ed.; Sage: Thousand Oaks, CA, USA. 2008.
22. Taghizadeh Z, Ebadi A, Montazeri A, Shahvari Z, al. E. Psychometric properties of health-related measures. part 1: translation, development, and content and face validity. Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2017;16(3):343-57.
23. Zamanzadeh V, Rassouli M, Abbaszadeh A, Majd HA, Nikanfar A, Ghahramanian A. Details of content validity and objectifying it in instrument development. Nursing Practice Today. 2014;1(3):163-71.
24. Bagheri H, Yaghmaei F, Ashtorabi T, Zayeri F. Psychometric properties of Illness Related Worries Questionnaire (IRWQ) in heart failure patients. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2014;2(1):24-33.
25. Haynes SN, Richard D, Kubany ES. Content validity in psychological assessment: A functional approach to concepts and methods. Psychological assessment. 1995 Sep;7(3):238. [DOI:10.1037/1040-3590.7.3.238] [DOI:10.1037/1040-3590.7.3.238]
26. Ebadi A, Zarshenas L, Rakhshan M, Zareiyan A, Sharifnia SH, Mojahedi M. Principles of scale development in health science. Tehran: jamee negar. 2017.
27. Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Aligol M. Validity and reliability of the instruments and types of measurments in health applied researches. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015 Mar 15;13(12):1153-70.
28. Waltz CF, Strickland OL, Lenz ER, editors. Measurement in nursing and health research. Springer publishing company; 2010 Apr 17.
29. Munro BH. Statistical methods for health care research. lippincott williams & wilkins; 2005.
30. Reisy L, Ziaee S, Mohamad E. Designing a questionnaire for diagnosis of vaginismus and determining its validity and reliability. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2015 Jun 15;25(125):81-94.
31. Karimi FZ, Zarifnejad G, Abdolahi M, Ali Taghipour A. Surveying the factor structure and reliability of the Persian version of the Jefferson scale of physician empathy-health care provider student version (JSE-HPS). Journal of hayat. 2015 Dec 15;21(3):5-14.
32. Ahmad MM, Alasad JA. Predictors of patients' experiences of nursing care in medical‐surgical wards. International Journal of Nursing Practice. 2004 Oct;10(5):235-41. [DOI:10.1111/j.1440-172X.2004.00484.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1440-172X.2004.00484.x] [PMID]
33. Watson R, Thompson DR. Use of factor analysis in Journal of Advanced Nursing: literature review. Journal of advanced nursing. 2006 Aug;55(3):330-41. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2006.03915.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1365-2648.2006.03915.x] [PMID]
34. Burns N, Grove S. The Practice of Nursing Research Conduct, Critique and Utilization Pennsylvania: Saunders; 2006.
35. Polit DF, Beck CT. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
36. Plichta SB, Kelvin EA, Munro BH. Munro s statistical methods for health care research. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2013.
37. Carpenter S, Grant AE, Hoag A. Journalism degree motivations: the development of a scale. Journalism & Mass Communication Educator. 2016 Mar;71(1):5-27. [DOI:10.1177/1077695814551835] [DOI:10.1177/1077695814551835]
38. Chung YL. Time management strategy, job satisfaction, research productivity, and life satisfaction of university faculty. 1988.
39. Morsy SM. Relationship between time management skills and effective delegation among the head nurses at Assuit university hospitals. AAMJ. 2010 Sep;8(3).
40. Bentil EE, Bentil W. Understanding the help seeking behavior of Accra Polytechnic students: A qualitative approach. Public Health. 2015;5(6):172-85.
41. Kelly P, Tazbir J. Essentials of Nursing Leadership & Management: Cengage Learning; 2013.
42. Bowers BJ, Lauring C, Jacobson N. How nurses manage time and work in long‐term care. Journal of Advanced Nursing. 2001 Feb 18;33(4):484-91. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2001.01686.x] [PMID] [DOI:10.1046/j.1365-2648.2001.01686.x] [PMID]
43. Black BP. Professional Nursing: Concepts & Challenges: Elsevier; 2013.
44. hoseini shamloo. Time management. Iran Journal of Nursing. 2000;13(24):49-56.
45. Distasio AW. Time Management, Leadership Styles, and Selected Demographic Factors of Connecticut School Superintendents 1986.
46. Schriber JB, Gutek BA. Some time dimensions of work: Measurement of an underlying aspect of organization culture. Journal of applied psychology. 1987 Nov;72(4):642. [DOI:10.1037/0021-9010.72.4.642] [DOI:10.1037/0021-9010.72.4.642]
47. Pahlevani M, Ebrahimi M, Radmehr S, Amini F, Bahraminasab M, Yazdani M. Effectiveness of stress management training on the psychological well-being of the nurses. Journal of medicine and life. 2015;8(Spec Iss 4):313.
48. Jex SM, Elacqua TC. Time management as a moderator of relations between stressors and employee strain. Work & Stress. 1999 Apr 1;13(2):182-91. [DOI:10.1080/026783799296138] [DOI:10.1080/026783799296138]
49. Kourmousi N, Darviri C, Varvogli L, Alexopoulos EC. Teacher Stress Inventory: validation of the Greek version and perceived stress levels among 3,447 educators. Psychology research and behavior management. 2015;8:81. [DOI:10.2147/PRBM.S74752] [PMID] [PMCID] [DOI:10.2147/PRBM.S74752] [PMID] [PMCID]
50. Lang D. Preventing short-term strain through time-management coping. Work & Stress. 1992 Apr 1;6(2):169-76. [DOI:10.1080/02678379208260351] [DOI:10.1080/02678379208260351]
51. Schuler RS. Managing stress means managing time. Personnel Journal. 1979 Jan 1;58(12):851-4.
52. Litchfield C, Chater K. Can i do everything? Time management in neonatal unit. Australian Journal of Advanced Nursing, The. 2007 Dec;25(2):36.
53. White SM, Riley A, Flom P. Assessment of Time Management Skills (ATMS): A practice-based outcome questionnaire. Occupational Therapy in Mental Health. 2013 Jul 1;29(3):215-31. [DOI:10.1080/0164212X.2013.819481] [DOI:10.1080/0164212X.2013.819481]
54. Swansburg RC, Swansburg RJ. Introduction to management and leadership for nurse managers. Jones & Bartlett Learning; 2002.
55. Khadivar H, Lotfian N. The Time Managementin Ferdowsi's Shahname. Journal of Pedagogic and Lyric in Persian Language and Literature Studies Quarterly. 2014;6(19):143-64.
56. Burt CD, Weststrate A, Brown C, Champion F. Development of the time management environment (TiME) scale. Journal of Managerial Psychology. 2010 Aug 17;25(6):649-68. [DOI:10.1108/02683941011056978] [DOI:10.1108/02683941011056978]
57. McCallin AM, Frankson C. The role of the charge nurse manager: a descriptive exploratory study. Journal of Nursing Management. 2010 Apr;18(3):319-25. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2010.01067.x] [PMID] [DOI:10.1111/j.1365-2834.2010.01067.x] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا است. استفاده غیرتجاری از مطالب وب سایت، با ذکر منبع بلامانع است. 

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق | 

© 2018 All Rights Reserved | Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care

Designed & Developed by : Yektaweb |